ข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบุหัวข้อข่าวที่ต้องการค้นหา ( เช่น จังหวัดสระแก้ว, งานกาชาด , เป็นต้น )
ลำดับ หัวข้อข่าว เนื้อหาข่าว ลิงค์/ไฟล์ หน่วยงานเจ้าของข่าว วันที่ประกาศข่าว
1 ขอเชิญร่วมสั่งจองเสื้อสีม่วง ตราประจำจังหวัดสระแก้ว - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2015-01-23 08:44:40

2 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2015-01-21 14:48:16

3 การขยายระยะเวลาการยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดหรือนอกราชอาณาจักร - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2015-01-20 14:00:17

4 กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ ๖) * ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2015-01-20 13:55:49

5 การรับสมัครคู่รักร่วมกิจกรรม "จดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง" ประจำปี ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2015-01-16 13:57:41

6 หลักสูตรศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา - ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบุรพา วิทยาเขตสระแก้ว 2015-01-16 11:13:24

7 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘ - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2015-01-14 11:06:42

8 ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2015-01-13 10:50:49

9 ประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ให้การจดทะเบียนรถเป็นอันระงับเนื่องจากค้างชำระภาษีรถประจำปีติดต่อกันครบ ๓ ปี ตาพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ สิ่งที่ส่งมาด้วย บอร์ดประชาสัมพันธ์ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ดาวน์โหลดไฟล์ ขนส่งจังหวัดสระแก้ว 2015-01-12 11:06:41

10 ประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ให้การจดทะเบียนรถเป็นอันระงับเนื่องจากค้างชำระภาษีรถประจำปีติดต่อกันครบ ๓ ปี ตาพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ - ดาวน์โหลดไฟล์ ขนส่งจังหวัดสระแก้ว 2015-01-12 11:03:36

11 ขอเชิญร่วมปรึกษาหารือ "สภากาแฟ" ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ณ ร้าน The Romantic ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2015-01-09 13:34:03

12 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘ ออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๑๒.๐๕ - ๑๒.๒๕ น. ทางคลื่นความถี่ FM ๙๑ MHz (สวพ.๙๑) ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2015-01-06 14:24:17

13 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ส่งสำนักงานจังหวัดสระแก้ว ภายในวันศุกร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2015-01-06 10:13:38

14 ภาพสัญลักษณ์ของขวัญปีใหม่ (Info Graphic) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้รับทราบ ตามที่รัฐบาลได้มอบให้ทุกกระทรวงดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม เพื่อมอบเป็น ของขวัญปีใหม่ ให้กับประชาชน ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีภารกิจในเรื่องการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน งานบริการประชาชน และงานบริการด้านสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา จึงได้คัดเลือกผลงานที่เป็นรูปธรรม รวมไปถึงได้จัดทำโครงการพิเศษเพื่อเป็นของขวัญให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน ๑๗ โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2015-01-05 14:52:53

15 ขอเชิญสั่งจองเข็มที่ระลึกสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สั่งจองได้ที่ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว หมายเลขโทรศพท์ ๐-๓๗๔๒-๕๑๒๕ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2015-01-05 14:13:04

16 บัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ (e-card) - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-12-26 15:22:54

17 การจัดเลี้ยง "สภากาแฟ" ประจำปี ๒๕๕๘ - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-12-25 13:20:55

18 ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ในวันและเวลาและราชการ (เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-12-18 15:06:30

19 การชี้แจงนโยบายการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ให้จังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 3 การชี้แจงนโยบายการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ให้จังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-12-17 13:44:56

20 โครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในส่วนกลางระดับกระทรวง (หนึ่งกระทรวง หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ)แต่ละในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด (หนึ่งจังหวัด หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ อย่างยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-12-15 15:17:37

21 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ข้าราชการที่ดี ตามวิถีคนสระแก้ว" (ส่วนภูมิภาคและอำเภอ) - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-12-15 13:20:59

22 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ข้าราชการที่ดี ตามวิถีคนสระแก้ว " (ส่วนกลาง) - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-12-15 13:18:03

23 การประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-12-15 11:53:08

24 การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-12-11 14:32:28

25 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๑๒.๐๕ - ๑๒.๒๕ น. ทางคลื่นความถี่ FM ๙๑ MHz (สวพ.๙๑) ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-12-11 10:40:44

26 การจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ ตามกรอบแผนบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-12-09 15:50:23

27 การรับสมัครแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (Undergraduate Intelligence Xcholarship Program หรือ UIS) ประจำปี ๒๕๕๘ ในระหว่างวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-12-09 15:06:40

28 ขอเชิญชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ ๙) เมืองทองธานี ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-12-09 11:17:05

29 ขอเรียนเชิญร่วมงาน "สภากาแฟไฟ" ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว (แต่งกายสไตล์ Cow Boy) ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-12-09 10:45:15

30 ประกาศนายทะเบียนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ให้ทะเบียนรถเป็นอันระงับเนื่องจากค้างชำระภาษีประจำปีติดต่อกันครบ ๓ ปี ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ - ดาวน์โหลดไฟล์ ขนส่งจังหวัดสระแก้ว 2014-12-04 14:56:10

31 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป - ดาวน์โหลดไฟล์ โยธาธิการและผังเมือง 2014-12-04 14:45:31

32 คำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-12-02 13:41:36

33 ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-11-28 14:27:05

34 โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ - ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-11-25 08:42:32

35 การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-11-19 16:59:06

36 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี ๒๕๕๘ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) - ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-11-19 09:40:42

37 การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-11-19 09:37:56

38 ประกาศนายทะเบียนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ให้ทะเบียนรถเป็นอันระงับเนื่องจากค้างชำระภาษีประจำปีติดต่อกันครบ ๓ ปี ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ - ดาวน์โหลดไฟล์ ขนส่งจังหวัดสระแก้ว 2014-11-18 14:10:48

39 ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ให้เกษตรยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินตในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-11-18 13:06:54

40 ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่องบัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับเลือกเป็นตัวแทนข้าราชการ จังหวัดสระแก้ว - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-11-18 11:21:13

41 โครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหาร ภาคพิเศษ คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-11-18 09:48:36

42 วารสารใต้ร่มเสลา ราย ๒ เดือน ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓๑ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-11-18 09:28:06

43 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาอบรม หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒ - ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-11-18 09:23:34

44 ขอเชิญสั่งซื้อเสื้อโปโลสีเหลืองปักข้อความ "รักพ่อ" สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านค้าสวัสดิการสำนักงานปลักสำนักนายกรัฐมนตรี โทร.๐-๒๒๘๑-๙๘๗๓,๐-๒๒๘๐-๔๐๗๒ โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๐๕๑๒ และสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ โทร. ๐-๒๒๘๑-๒๓๓๐ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๖๔๙๑ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันนี้ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-11-13 13:37:52

45 ขอเชิญร่วมปรึกษาหารือ "สภากาแก" ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณลานกีฬาข้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-11-11 11:35:53

46 แบบป้ายค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ สิ่งที่คนไทย พึงมี พึงเป็น พึง ปฏิบัติ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-11-06 14:27:38

47 โปรแกรมการท่องเที่ยวบ้านฟองใต้ จังหวัดเพชรบูรณ์ - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-11-05 08:31:17

48 ประกาศกรมขนส่งทางบก เรื่อง เชิญชวนให้ผู้ประสงค์จะลงทุนก่อสร้างเพื่อจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ยื่นคำขอรับใบอนุญาต - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-10-31 15:14:34

49 ประกาศกรมขนส่งทางบก เรื่อง เชิญชวนให้ผู้ประสงค์จะลงทุนก่อสร้างเพื่อจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ยื่นคำขอรับใบอนุญาต - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-10-31 15:10:30

50 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เลขประจำตัวสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระแก้ว - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-10-24 16:01:10

51 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ชุด "หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" ของสำนักงาน ก.พ.ร. ผู้สนใจสามารถเข้าเรียนได้ทางเว็บไซต์ http://www.opdcacademy.cpm ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือรับชมเนื้อหาได้ทาง YouTube Channel "OPDC" ได้โดยตรง ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-10-24 10:40:55

52 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" จัดโดย มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-10-24 10:37:47

53 ประกาศนายทะเบียนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ให้ทะเบียนรถเป็นอันระงับเนื่องจากค้างชำระภาษีประจำปีติดต่อกันครบ ๓ ปี ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ - ดาวน์โหลดไฟล์ ขนส่งจังหวัดสระแก้ว 2014-10-17 13:52:26

54 การประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-10-17 10:41:25

55 การดำเนินโครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดโครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๕๘๐ โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๘๕๐,๖๓๑ บาท ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดาวน์โหลดไฟล์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2014-10-16 10:46:47

56 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง) ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานได้ที่สำนักบริหารกลาง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชั้น ๗ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางประทับตราลงรับไว้ภายในระยะเวลาการรับสมัคร ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-10-16 10:24:32

57 ราคากลางโครงการลูกทุ่งแสนสุข จังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๗ - ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-10-15 16:10:56

58 ราคากลางโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยว ผ่านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๗ - ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-10-15 16:10:21

59 ราคากลางโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้วประจำปี ๒๕๕๗ - ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-10-15 16:09:54

60 ขอเชิญรับฟังการประชุมทางไกล (VCS) การรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ในวันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสระแก้ว ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-10-14 15:59:12

61 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๖ ระยองเรื่อง การขึ้นทะเบียนองค์กรเอกชนเพื่อคัดเลือกกันเองเป็นอนุกรมการในคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๖ ระยอง เลขที่ ๑๑๕ อาคารสตาร์พลาซ่า ชั้น ๒ ซอยศูนย์การค้าสาย ๔ ภนนสุขุมวิทตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐ ภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-10-10 14:22:22

62 โครงการประกวดวีดีโอคลิปส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ๒๕๕๗ Motorcycle Road Safety Video Clip Contest ๒๐๑๔ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดไฟล์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2014-10-10 14:10:22

63 ประกาศจังหวัดสระแก้วเรื่อง รับลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-10-10 09:17:27

64 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ ๘" เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ตั้งแต่บัดนี้ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (หรือจนกว่าจะเต็ม) ติดต่อสอบถาม ๐๘๖-๓๔๒-๐๘๔๒ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-10-01 10:10:32

65 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ลพบุรี สมุทรปราการ สระบุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด สระแก้ว ชัยภูมิ ศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น บึงกาฬ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี เชียงราย น่าน แพร่ ลำพูน กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี นครปฐม เพชรบุรี สมุทรสงคราม สุราษฎร์ธานี ตรัง นราธิวาส พัทลุง และยะลา รวม ๓๘ ศาล ดาวน์โหลดไฟล์ ศาลจังหวัดสระแก้ว 2014-09-26 15:06:24

66 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-09-26 14:58:35

67 แจ้งเลื่อนประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗ จากเดิมวันจันทร์ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ เป็นวันอังคารที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-09-23 11:49:12

68 ขอเชิญรับฟังวิทยุรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ออกอากาศทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ FM ๙๑.๐ MHz ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๑๒.๐๕ - ๑๒.๒๕ น. ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-09-22 15:42:03

69 ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-09-19 16:06:06

70 ประกาศให้ทะเบียนรถเป็นอันระงับเนื่องจากค้างชำระภาษีประจำปีติดต่อกันครบ ๓ ปี ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ - ดาวน์โหลดไฟล์ ขนส่งจังหวัดสระแก้ว 2014-09-12 13:12:47

71 ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๖ -๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.สถานที่รับสมัคร ฉก.กรม ทพ. ๑๒ บ.ดงยาง ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ดาวน์โหลดไฟล์ กรมทหารพรานที่ 12 2014-09-12 10:27:04

72 มาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-09-08 10:15:12

73 ศูนย์บริการประชาชน กรมทางหลวง สายด่วน ๑๕๘๖ - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-09-04 16:16:17

74 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี ๒๕๕๘ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒ - ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ทาง internet ที่ http://scholar2.ocsc.go.th ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-09-04 10:27:30

75 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาเด็กและเยาวชน รุ่นที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๓ พฤศจิกายน - ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สถาบันพระประชาบดี กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปทุมธานี และค่ายหาดทรายทอง เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-09-04 10:18:54

76 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ ๗" ในวันที่ ๑๕ - ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-08-28 16:05:45

77 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-08-26 14:35:12

78 ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานการค้าภายใน 2014-08-20 14:42:20

79 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ และระหว่างวันที่ ๔ - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-08-15 11:27:45

80 ขอเชิญร่วมปรึกษาหารือ "สภากาแฟ" ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ -๐๘.๓๐ น. ณ โรงแรมทิพปุระ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-08-08 11:51:09

81 ขอเชิญ "ประกวดกลอนสะท้อนความปรองดองของเพื่อนร่วมชาติ" และ "ประกวดขับร้องเพลงหมู่สะท้อนความปรองดองของเพื่อนร่วมชาติ" - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-08-04 13:40:04

82 การขยายเวลารับสมัครเยาวชนเข้าร่วมประกวด "โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. ๒๕๕๗" ทางมูลนิธิฯ ได้ขยายระยะเวลาการรับสมัครออกไปอีก จนถึงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๒-๗๐๓๔, ๐-๒๖๔๒-๗๐๙๘ ต่อ ๖๐๙ หรือ ๖๕๔ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครทางเว็บไซต์ www.utokapat.org/JuniorWaterChallenge2557.html ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-08-04 10:59:06

83 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสนมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณพิธีสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว และหอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-08-01 14:07:28

84 ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๗ : geoinfotech ๒๐๑๔ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ พฤษจิกายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์และลานเอนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดิ์ ศนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กทม. ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-08-01 09:34:02

85 ขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยของจังหวัดสระแก้ว ๒๓ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ หมวดอักษร กง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (อบจ.สระแก้ว) ดาวน์โหลดไฟล์ ขนส่งจังหวัดสระแก้ว 2014-07-22 10:28:46

86 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเวทีสร้างความปรองดองและคืนความสุขสู่ชาวสระแก้ว ในวันพุธที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้าศาลาสมโภช ๒๐๐ ปี เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-07-18 15:39:46

87 ขอเชิญเข้าร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในการจัดงาน "มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ" ในวันอังคารที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ วัดสระแก้วพระอารามหลวง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-07-18 15:33:56

88 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-07-17 14:36:48

89 แบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-06-23 11:24:46

90 ประกาศนายทะเบียนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ให้ทะเบียนรถเป็นอันระงับเนื่องจากค้างชำระภาษีติดต่อกันครบ ๓ ปี ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ - ดาวน์โหลดไฟล์ ขนส่งจังหวัดสระแก้ว 2014-06-16 09:34:11

91 ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ ๑๖ - ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-06-13 09:42:44

92 แนะนำหลักสูตรศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยบูรพา - ดาวน์โหลดไฟล์ มหาวิทยาลัยบุรพา วิทยาเขตสระแก้ว 2014-06-11 02:03:04

93 ผลการคัดเลือกเกษตรกรให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว - ดาวน์โหลดไฟล์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว 2014-06-10 13:35:24

94 ขอความร่วมมือจัดทำป้ายข้อความถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2014-04-23 09:57:58

95 ร่างแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 4 ปี (พ.ศ.2558-2561) ร่างแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 4 ปี (พ.ศ.2558-2561) ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2013-11-05 10:45:37

96 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางวิพากษ์ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2013-05-30 10:55:22

97 การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จังหวัดสระแก้ว - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2013-05-28 16:55:55

98 คู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต หนังสือจังหวัดสระแก้ว ที่ สก.๐๐๑๗.๒/ว๑๙๐๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การดำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2013-05-28 16:07:06

99 โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาสำหรับมวลชน "แชลเลนจ์เดย์" จังหวัดสระแก้วประจำปี ๒๕๕๖ - ดาวน์โหลดไฟล์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว 2013-05-28 15:40:48

100 การฝึกอบรมหลักสูตร "ความรู้สำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดน" - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2013-05-17 10:00:14

101 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" จัดโดย มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2013-05-16 13:26:10

102 แบบฟอร์ม โครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินีฯ - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2013-05-14 16:03:23

103 เชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการด้านทรัพยากรน้ำในการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2013-05-14 14:34:16

104 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รายชื่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนส่งผู้แทนเพื่อคัดเลือกกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดสระแก้ว - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว 2013-05-10 10:06:50

105 ประกาศเรื่อง รับสมัครแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู อ.นาแก จ.นครพนม - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2013-05-08 11:15:56

106 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้"ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ออกอากาศทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ FM ๙๑.๐ MHz ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๑๒.๐๕ - ๑๒.๒๕ น. ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2013-05-07 13:59:05

107 ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2013-04-30 16:18:25

108 ประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ให้การจดทะเบียนรถเป็นอันระงับเนื่องจากค้างชำระภาษีรถประจำปีติดต่อกันครบ ๓ ปี ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ - ดาวน์โหลดไฟล์ ขนส่งจังหวัดสระแก้ว 2013-04-30 15:51:17

109 ข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง รวม ๕ จังหวัด - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2013-04-29 15:39:20

110 ตัวอย่างป้าย เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2013-04-29 15:18:17

111 ตัวอย่างป้าย เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2013-04-29 15:11:17

112 ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2013-04-26 10:48:47

113 รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2013-04-25 13:54:02

114 การประดับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะทรงเจริญพระชันษา ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ รัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลอง พระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๑๐๐ ปี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน พร้อมใจกันประดับธงตราสัญลักษณ์งานฉลอง พระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามอาคารของหน่วยงานและบ้านเรือนในบริเวณที่เหมาะสม ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เนื่องจากวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นวันครบ ๒ รอบ หรือ ๒๔ ปี ของการได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช สำหรับสีของผืนผ้าธงตราสัญลักษณ์นั้น ให้ใช้สีเหลืองแบบธงตราธรรมจักร (ภาพตราสัญลักษณ์ดังเอกสารแนบ) ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2013-04-25 11:47:08

115 ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้วเรื่อง ให้เกษตรยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว - ดาวน์โหลดไฟล์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว 2013-04-24 09:00:32

116 ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ ๑๕ - ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2013-04-17 14:56:21

117 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลตำบลหนองกุง - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2013-04-17 10:43:02

118 ผลการประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2013-04-11 12:48:22

119 ขอเชิญร่วมปรึกษาหารือ "สภากาแฟ" ประจำเดือนเมษายน ในวันพุธที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2013-04-09 16:07:33

120 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2013-04-09 10:23:26

121 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้"ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๖ ออกอากาศทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ FM ๙๑.๐ MHz ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๑๒.๐๕ - ๑๒.๒๕ น. ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2013-04-09 08:29:30

122 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2013-04-05 16:01:19

123 แบบข้อมูลการนำเสนอบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกกัลยาณมิตร ป.ป.ช. - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2013-04-02 08:55:47

124 รายละเอียดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2013-03-29 12:06:08

125 มาตรการรองรับวิกฤตด้านพลังงานไฟฟ้า - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2013-03-27 10:33:59

126 หนังสือส่ง--การรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-08-17 14:56:49

127 e-Magazine วารสารจดหมายข่าว สป.มท. ฉบับเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๕ ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยกองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำ "e-Magazine วารสารจดหมายข่าว สป.มท. ฉบับเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๕" เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่นโยบาย ผลการดำเนินการของผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย และความรู้ด้านการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้รับทราบ จึงขอเชิญชวนท่านผู้อ่านได้ติดตามอ่านวารสารฉบับดังกล่าวในเว็บไซต์ของกองสารนิเทศ สป. โดยคลิ๊กไปที่ www.pr.moi.go.th หัวข้อจดหมายข่าว สป. ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-08-17 13:19:45

128 Power Point บรรยายพิเศษโครงการพัฒนาโครงข่ายด้าน Logistics กับความเชื่อมโยงในการเสนอขอเปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ฯ (ฉบับร่าง) - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-08-16 11:41:39

129 ผังวิทยุรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ ออกอากาศทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ FM ๙๑.๐ MHz ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๑๒.๐๕ - ๑๒.๒๕ น. ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-08-15 17:14:49

130 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ระเบียงงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ" ด้วยจังหวัดสระแก้วได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ระเบียงงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ"โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการเขียนหนังสือและงานสารบรรณของส่วนราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ในระหว่างวันที่ ๒๘ -๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ โรงแรมทิพปุระ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยแบ่งออกเป็น จำนวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๕๐ คน ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-08-14 16:27:39

131 เชิญติดตามรับชมเรื่องราวชีวิตบุคคลต้นแบบโครงการ "มหาดไทย..ดำรงธรรม ดำรงราชานุภาพ" ผ่านทางสื่อสาธารณะ ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้มีการเผยแพร่เรื่ีองราวชีวิตของผู้ที่ได้รับรางวัลในแต่ละสาขาให้เป็นที่รับรู้แก่ประชาชนและสังคมในวงกว้างผ่านสื่อสาธารณะ ได้แก่ รายการเจาะใจสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๒๒.๓๕ - ๒๓.๔๐ น. และรายการคนค้นตน สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน ๒๕๕๕ โดยจะเริ่มออกอากาศครั้งแรกในวันเสาร์ที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป รวมจำนวนทั้งหมด ๕ ครั้ง ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-08-14 11:23:28

132 ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "ผลการศึกษาโครงการพัฒนาโครงข่ายด้าน Logistics" (กิจกรรมการศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบ ในการจัดตั้งสถานีขนถ่ายสินค้า)ในวันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ถนนสุวรรณศร อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-08-10 10:27:26

133 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ด้วยในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สำหรับในปีนี้จังหวัดสระแก้ว ได้กำหนดจัดงานฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณพิธีสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว และหอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว รายละเอียดตามกำหนดการ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-08-09 14:21:12

134 โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี - ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-08-06 14:00:17

135 การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-08-01 14:24:08

136 ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงาน Bangkok International ICT Expo ๒๐๑๒ ในระหว่างวันที่ ๓ – ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ นี้ ณ ชาเลนเจอร์ ๓ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และร่วมสัมผัสปรากฏการณ์ใหม่แห่งโลกไอที พร้อมช่วยยกระดับเทคโนโลยีไทยให้ก้าวไกล สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างภาคภูมิด้วยกัน ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-07-31 16:32:18

137 ดาวน์โหลดบทเพลงเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฏราชกุมาร เป็นการร่วมกันถวายความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยสามารถเปิดบทเพลงเทิดพระเกียรติฯตามสถานที่ต่างๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม และสามารถทำซ้ำแผ่นซีดีเพลงเทิดพระเกียรติฯ เพื่อแจกจ่ายหน่วยงานราชการ พน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปเปิดฟังบทเพลงเทิดพระเกียรติฯได้โดยทั่วกัน ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-07-24 10:55:49

138 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจเรื่อง "ความเชื่อมั่นต่อการสอบสวนคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ" ด้วยกรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยช่วยเผยแพร่และเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่เข้าถึงเว็บไซต์ (Web site) ของหน่วยงาน ตอบแบบสำรวจเรื่อง "ความเชื่อมั่นต่อการสอบสวนคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ" ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://goo.gl/T39x6 ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-07-19 08:32:31

139 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสอนภาษาจีน จังหวัดได้สระแก้วได้ดำเนินการโครงการสอนภาษาจีน โดยมีวิทยากรจากประเทศจีนเจ้าของภาษา ในการสอนภาษาจีนให้กับสถานศึกษา และประชาชนผู้สนใจ เพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-07-11 14:44:21

140 ผังวิทยุรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ ออกอากาศทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ FM ๙๑.๐ MHz ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๑๒.๐๕ - ๑๒.๒๕ น. ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-07-09 13:16:49

141 การจัดงานเฉลิมพระกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 61 รูป ในวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เวลา 07.00 น. เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-07-05 16:07:16

142 ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรฎาคม ๒๕๕๕ ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-07-02 15:56:36

143 ใบสั่งจองพระพุทธรูปคู่เมืองสระแก้ว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๘-๑๑๗๒-๒๕๔๘, ๐๘-๔๗๓๘-๙๐๐๙, ๐๘-๙๒๐๓-๐๔๘๘, ๐-๓๗๔๒-๕๐๐๑ หรือ www.sakaeo.go.th ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-07-02 15:56:16

144 พระบรมราโชวาทของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาส วันข้าราชการพลเรือน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-06-15 16:19:53

145 ขอความร่วมมือในการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ "เยาวชนสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม" ขอความร่วมมือในการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ "เยาวชนสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม" ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-06-14 11:14:31

146 ตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-06-12 14:13:39

147 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-06-06 14:13:41

148 ผังวิทยุ รายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ ออกอากาศทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ FM ๙๑.๐ MHz ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๑๒.๐๕ - ๑๒.๒๕ น. ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-05-18 13:09:56

149 โครงการ "เยาวชนสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม" ขอเชิญร่วมส่งโครงการ/ผลงาน เข้าประกวด โครงการ"เยาวชนสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม" ได้ที่สำนักงานจังหวัดสระแก้ว ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2555 ดูรายละเอียดได้ที่ www.senate.go.th วุฒิสภา หัวข้อข่าวสารวุฒิสภา ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-05-16 15:58:51

150 ส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-05-03 09:37:16

151 ขอยกเลิกการประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ.)จังหวัดสระแก้ว (หนังสือจังหวัดสระแก้ว ที่ สก.๐๐๑๖.๒/ว๑๗๒๖ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕) ขอยกเลิกการประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ.)จังหวัดสระแก้ว (หนังสือจังหวัดสระแก้ว ด่วนที่สุด ที่ สก.๐๐๑๖.๒/ว๑๗๒๖ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕) ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-05-02 14:53:23

152 ผังวิทยุรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๕ ผังวิทยุรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-04-04 15:41:47

153 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประกาศสำนักงานจังหวัด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-03-29 18:39:22

154 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประกาศสำนักงานจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-03-27 15:03:18

155 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-03-20 16:39:58

156 ผังวิทยุรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ - ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-03-14 13:25:25

157 เรียนเชิญร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนสำหรับประชาชนทั่วไป ตลอดปีพุทธศักราช 2555 เรียนเชิญร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนสำหรับประชาชนทั่วไป ตลอดปีพุทธศักราช 2555 ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-02-29 10:35:05

158 ขอเชิญบริจาคสมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์นานาชาติ “อาคารพระพรหมวชิรญาณ” วัดตะล่อม ขอเชิญบริจาคสมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์นานาชาติ “อาคารพระพรหมวชิรญาณ” วัดตะล่อม ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-02-29 10:13:27

159 ขอเชิญสมัครเข้าค่ายข้าว ปี 2555 โครงการ "อนุชนชาวนาไทย:ความอยู่รอดของข้าวไทย" มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดค่ายข้าวไทยในโครงการ "อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย" เพื่อปลูกจิตสำนึกและบ่มเพาะแนวคิดให้กับเยาวชนไทย และสนับสนุนส่งเสริมอนุชนให้ได้เรียนรู้เทคโนโลยีและการจัดการระบบการผลิตข้าวที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดชาวนารุ่นใหม่ที่มีภาพลักษณ์และศักยภาพสูง อันจะนำไปสู่อนาคตที่สดใสของข้าวและชาวนาไทย ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-02-21 16:07:06

160 พระราชดำริในโอกาสที่พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ พระราชดำริในโอกาสที่พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-02-21 11:31:19

161 ผลการออกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี ๒๕๕๕ ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่องผลการออกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดไฟล์ ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว 2012-02-21 11:23:57

162 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร ที่ ๒/๒๕๕๕ เรื่อง บัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ ๕) บัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ ๕) ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-02-14 15:08:12

163 e-Magazine วารสารจดหมายข่าว สป.มท. ฉบับเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ e-Magazine วารสารจดหมายข่าว สป.มท. ฉบับเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-02-08 12:42:29

164 ผังรายการมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ผังรายการวิทยุ"มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-02-03 13:44:26

165 ข้อมูลข่าว "ผลงานรัฐบาล" ข้อมูลนโยบายรัฐบาล และผลงานรัฐบาล (รายละเอียด คลิ๊กที่ลิงค์ ที่แนบมานี้) ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-01-23 15:51:05

166 ผังวิทยุ รายการ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๕ ผังวิทยุ รายการ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-01-18 15:44:59

167 คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2012-01-06 16:19:05

168 สำนักงานจังหวัดเปิดทดลองใช้ระบบWiFi ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2554 เรียนส่วนราชการทุกส่วนภายในศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว สำนักงานจังหวัดสระแก้วจะกำหนด User และ Password ให้ส่วนราชการเพื่อให้เป็นไปตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ ภายในเดือน มกราคม 2555 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว (กลุ่มงานข้อมูล) 037425126 มท.32322   สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-12-29 15:02:57

169 รายชื่อหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสระแก้ว ปี 2555 รายชื่อหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสระแก้ว ปี 2555 ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-12-15 13:15:49

170 ผังวิทยุรายการ " มหาดไทยชวนรู้ " ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ ผังวิทยุ รายการ " มหาดไทยชวนรู้ " ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ ออกอากาศทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ FM ๙๑.๐ MHz ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๑๒.๐๕ - ๑๒.๒๕ น. ( ผังวิทยุรายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงประเด็น และวันออกอากาศได้ตามความเหมาะสม ) ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-12-14 13:45:35

171 เชิญชวนร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินฯ ออนไลน์ เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดส่วนราชการและหน่วยงานได้มีส่วนร่วมแสดงความมุ่งมั่นและแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง จึงขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างร่วมลงชื่อถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ.(www.ocsc.go.th)โดยสามารถดำเนินการได้จนถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อสำนักงาน ก.พ. จะได้รวบรวมนำขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป (สามารถร่วมลงชื่อโดยคลิ๊กที่ Link ที่แนบท้ายนี้) ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-12-13 13:44:51

172 ดาวน์โหลดแบบสำรวจข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจำ (หนังสือจังหวัดสระแก้ว ด่วนที่สุด ที่ สก ๐๐๑๖.๑/ว๔๒๖๗ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔) ดาวน์โหลดแบบสำรวจข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจำ (หนังสือจังหวัดสระแก้ว ด่วนที่สุด ที่ สก ๐๐๑๖.๑/ว๔๒๖๗ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔)ตามเอกสารที่แนบมา ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-12-01 16:01:58

173 ประกาศสำนักงานจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประกาศสำนักงานจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รายละเอียดตามเอกสารแนบ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-12-01 07:13:11

174 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-11-29 18:01:09

175 การบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ จังหวัดสระแก้ว การบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ จังหวัดสระแก้ว ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ โครงการชลประทานสระแก้ว 2011-11-29 08:44:03

176 ประกาศสำนักงานจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๗ อัตรา สำนักงานจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-11-25 09:52:42

177 ร่างขอบเขต(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารดิบสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๒) ร่างขอบเขต(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารดิบสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๒) ดาวน์โหลดไฟล์ เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 2011-11-21 11:15:02

178 โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานวัฒนาธรรมจังหวัดสระแก้ว จัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน -๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง อำเภอเมืองสระแก้ว และวัดทรัพย์ใหญ่จรูญราษฎร์ ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร รายละเอียดกำหนดการและระเบียบการสมัคร ตามเอกสารแนบท้าย ดาวน์โหลดไฟล์ พระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว 2011-11-21 11:09:51

179 ร่างขอบเขต(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารดิบสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ร่างขอบเขต(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารดิบสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดไฟล์ เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 2011-11-16 14:08:40

180 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผนงานช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย แบบฟอร์มแผนงานช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเอกสารแนบ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-11-09 15:36:04

181 การจัดทำแผนงานช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (หนังสือจังหวัดสระแก้ว ที่ สก ๐๐๑๖.๒/ว๔๐๑๑ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔) การจัดทำแผนงานช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (หนังสือจังหวัดสระแก้ว ที่ สก ๐๐๑๖.๒/ว๔๐๑๑ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔) ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-11-09 15:34:59

182 บทความจากผู้พิพากษา เรื่อง เราจะคุ้มครองสิทธิเด็กก่อน...หรือ...หลังตกเป็นผู้ต้องหา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว จัดทำบทความจากผู้พิพากษา (ฉบับที่ ๗) เรื่อง เราจะคุ้มครองสิทธิเด็กก่อนหรือหลังตกเป็นผู้ต้องหา เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-11-04 09:27:47

183 e-Magazine วารสารจดหมายข่าว สป.มท. ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ กระทรวงมหาดไทย โดยกองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำ e-Magazine วารสารจดหมายข่าว สป.มท.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่นโยบาย ผลการดำเนินงานของผู้บริการของกระทรวงมหาดไทย และความรู้ด้านการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้รับทราบ ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-10-26 14:15:09

184 จดหมายข่าว สำนักงานหนังสือเดินทางฯจันทบุรี (เตือนภัยหญิงไทยถูกหลอกลวงขนยาเสพติดข้ามชาติ) จดหมายข่าว สำนักงานหนังสือเดินทางฯจันทบุรี ฉบับที่ ๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔)ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการการให้บริการทำหนังสือเดินทางและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการต่างประเทศในมิติต่างๆ โดยในฉบับนี้มีข้อมูลเตือนภัยหญิงไทยถูกหลอกลวงขนยาเสพติดข้ามชาติ(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-10-26 11:50:42

185 ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน(ชาย) เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน กรมทหารพรานที่ ๑๒ จะดำเนินการเปิดรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน(ชาย) เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน โดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑-๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-10-26 11:38:41

186 งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๕๔ งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-10-13 10:51:29

187 ขอเชิญชวนบริจาคโครงการจัดสร้างพระอนุสาวรีย์และศาล กรมหลวงชุมพรฯ ขอเชิญชวนบริจาคโครงการจัดสร้างพระอนุสาวรีย์และศาล กรมหลวงชุมพรฯ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-10-11 16:39:04

188 ผังรายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ผังรายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-10-10 14:13:17

189 ขอความร่วมมือสนับสนุนในการจัดซื้อ “ดอกแก้วกัลยา” ขอความร่วมมือสนับสนุนในการจัดซื้อ “ดอกแก้วกัลยา” โดยสั่งซื้อได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้โดยตรง รายละเอียดตามเอกสารแนบ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-10-10 11:08:42

190 สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-10-03 14:12:58

191 ผังรายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๔ ผังรายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-09-08 16:20:19

192 สำเนารายงานการประชุม คณะทำงานด้านการข่าว (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ สำเนารายงานการประชุม คณะทำงานด้านการข่าว(โต๊ะข่าว)ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ ดาวน์โหลดไฟล์ ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว 2011-08-26 08:37:23

193 ผังรายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ ผังรายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-08-10 13:27:03

194 สำเนารายงานการประชุม คณะทำงานด้านการข่าว (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ สำเนารายงานการประชุม คณะทำงานด้านการข่าว (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ ดาวน์โหลดไฟล์ ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว 2011-08-02 16:49:02

195 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี สิ้นพระชนม์ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี สิ้นพระชนม์ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-07-28 14:53:33

196 จำหน่ายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรมธนารักษ์จำหน่ายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เปิดจองตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม - วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ดาวน์โหลดไฟล์ ธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว 2011-07-26 08:38:29

197 ขอความร่วมมือจำหน่ายดอกมะลิวันแม่แห่งชาติ ปี 2554 ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม เป็นประจำทุกปี และขอความร่วมมือจังหวัดช่วยประชาสัมพันธ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้ ให้ประสานรายละเอียดกับสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้โดยตรง ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-07-11 11:34:58

198 ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมในงาน การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๔ (Thailand Research Expo 2011) สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในงาน การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๔ (Thailand Research Expo 2011)ผ่านทางเว็บไซต์ www.researchexpo.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดยคลิกที่ ลิงค์/ไฟล์ ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-07-07 15:53:21

199 จดหมายข่าวสำนักงานหนังสือเดินทางฯจันทบุรี สำนักงานหนังสือเดินทางฯจันทบุรี จัดทำจดหมายข่าว ฉบับที่ ๑(มิถุนายน ๒๕๕๔)เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการทำหนังสือเดินทาง การฑูตเพื่อประชาชน ตลอดจนการดำเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชน เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการต่างประเทศ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-06-27 17:48:11

200 สำเนา รายงานการประชุม คณะทำงานด้านการข่าวจังหวัดสระแก้ว (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ สำเนา รายงานการประชุม คณะทำงานด้านการข่าวจังหวัดสระแก้ว (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสระแก้ว (ชั้น ๓) ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ดาวน์โหลดไฟล์ ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว 2011-06-17 16:06:54

201 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์สำหรับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์สำหรับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยประกาศทั้งสองฉบับมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-06-13 14:01:14

202 ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ให้เกษตรกรยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ดาวน์โหลดไฟล์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว 2011-06-13 11:48:48

203 ตัวอย่างป้ายไวนิลโครงการสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ ฯ ขอความร่วมมือส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล)โครงการสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ติดตั้งบริเวณสถานที่ราชการ หรือแหล่งชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-06-08 13:42:53

204 ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-05-31 10:02:58

205 สำเนา รายงานการประชุม คณะทำงานด้านการข่าวจังหวัดสระแก้ว (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ 5/2554 สำเนา รายงานการประชุม คณะทำงานด้านการข่าวจังหวัดสระแก้ว (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ 5/2554 ดาวน์โหลดไฟล์ ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว 2011-05-26 13:34:18

206 สรุปผลและแนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ รับทราบและเห็นชอบเรื่อง สรุปผลและแนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-05-26 10:46:26

207 คู่มือการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น 23-25 พฤษภาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดสระแก้วจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น เมื่อวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-05-24 09:19:05

208 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ และเห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐนำข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐทุกหน่วยงาน ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-05-20 11:05:49

209 สนับสนุนจัดทำหนังสือ คุณพระเศวตอดุลเดชพาหนฯ ช้างคู่พระบารมี ตามโครงการสายใยสู่สัตว์ไทย หารายได้ช่วยเหลือสัตว์และองค์กรช่วยเหลือช้าง กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สมาคมสงเคราะห์สัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำโครงการสายใยสู่สัตว์ไทย โดยการจัดพิมพ์หนังสือ เรื่อง คุณพระเศวตอดุลเดชพาหนฯ ช้างคู่พระบารมี เพื่อ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-05-18 10:16:11

210 ร่วมบริจาคสาธารณประโยชน์เพื่อจัดโครงการครบรอบ 2 ปี การจัดตั้งสมาคมสมาพันธ์เครือข่ายเด็กและสตรีหูหนวกไทย กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าสมาคมสมาพันธ์เครือข่ายเด็กและสตรีหูหนวกไทย ได้จัดตั้งดครงการเพื่อเป็นกองทุนส่งเสริม สนับสนุนช่วยเหลือคนหูหนวกในด้านต่างๆ ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-05-18 10:11:48

211 ผังรายการ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือน พฤษภาคม 2554 กระทรวงมหาดไทยแจ้งผังรายการมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือน พฤษภาคม 2554 ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-05-09 14:26:25

212 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการในที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์แจ้งตามหนังสือที่ กค 0311/ว24 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการในที่ราชพัสดุ ดาวน์โหลดไฟล์ ธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว 2011-04-21 13:18:00

213 สำเนา รายงานการประชุมโต๊ะข่าวครั้งที่๔/๒๕๕๔ ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว นำเสนอรายงานการประชุม คณะทำงานด้านการข่าวจังหวัดสระแก้ว (โต๊ะข่าว) ครั้งที่๔/๒๕๕๔ เพื่อให้คณะทำงานได้รับทราบ ดาวน์โหลดไฟล์ ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว 2011-04-19 11:49:26

214 ขอเชิญรับฟังรายการมหาดไทยชวนรู้ ผ่านคลื่นความถี่ 91.0 MHz กระทรวงมหาดไทยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนเวลาออกอากาศรายการวิทยุทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.05-12.25 น ที่คลื่นความถี่ 91.0 MHz ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-04-05 13:38:19

215 การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฏหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0508/ว (ท) 1359 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่องการปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฏหมาย ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-04-01 14:43:16

216 การบูรณาการป้องกันทุจรติของโครงการภาครัฐ (โดยการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน) หนังสือจังหวัดสระแก้วที่ สก 0016.3/ว1088 เรื่อง การบูรณาการป้องกันทุจรติของโครงการภาครัฐ (โดยการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน)ลงวันที่ 25 มีนาคม 2554 ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-03-25 17:18:36

217 การให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์แบบครบวงจรของบริษัทไปรษณีย์ไทย บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ให้บริการขนส่งโลจิสติกส์อย่างครบวงจรด้วยเครือข่ายที่ทำการไปรษณีย์กว่า 12,000 แห่งทั่วประเทศ มีเส้นทางการขนส่งเชื่อมโยงทุกพื้นที่ทั่วประเทศและทั่วโลก รวมทั้งคุณภาพการให้บริการเป็นมาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-03-23 10:22:04

218 การประชุมคณะทำงานด้านการข่าวจังหวัดสระแก้ว (โต๊ะข่าว) สำเนา การประชุมคณะทำงานด้านการข่าวจังหวัดสระแก้ว (โต๊ะข่าว) เมื่อวันอังคาร ที่ 8 มีนาคม 2554 เวลา 13.00 น. ดาวน์โหลดไฟล์ ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว 2011-03-16 14:03:00

219 เชิญชวนร่วมสนับสนุนโครงการรณรงค์จัดหารถเข็นสำหรับคนพิการ เชิญชวนร่วมสนับสนุนโครงการรณรงค์จัดหารถเข็นสำหรับคนพิการ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-03-08 10:57:54

220 สำเนา รายงานการประชุมโต๊ะข่าวครั้งที่ 2/2554 สำเนา รายงานการประชุมโต๊ะข่าวครั้งที่ 2/2554 ดาวน์โหลดไฟล์ ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว 2011-03-04 10:18:03

221 รับสมัครอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง ในคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสระแก้ว ประกาศสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว เรื่องการรับสมัครอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างในคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสะรแก้ว ดาวน์โหลดไฟล์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2011-03-01 11:38:17

222 เว็บไซต์เที่ยวทะเลฝั่งอันดามัน ศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จัดทำเว็บไซต์ เพื่อเปHนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และให้บริการด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ. 2553-2556 และสามารถติดตามได้ผ่านทาง facebook ที่ www.facebook.com/yourandaman ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-02-23 16:30:56

223 ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2554 ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2554 วันอาทิตย์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2554 ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-02-21 09:55:43

224 ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตซอล งานสืบสานวัฒนธรรมและงานกาชาด ประจำปี 2554 ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตซอล เนื่องในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2554 ดาวน์โหลดไฟล์ ศูนย์กีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว 2011-02-08 09:47:03

225 ระเบียบการแข่งขันกีฬาเปตองทีมผสม งานสืบสานวัฒนธรรมและงานกาชาด ประจำปี 2554 ระเบียบการแข่งขันกีฬาเปตองทีมผสม เนื่องในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2554 ดาวน์โหลดไฟล์ ศูนย์กีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว 2011-02-08 09:46:03

226 ระเบียบการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ งานสืบสานวัฒนธรรมและงานกาชาด ประจำปี 2554 ระเบียบการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ เนื่องในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2554 ดาวน์โหลดไฟล์ ศูนย์กีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว 2011-02-08 09:44:58

227 ระเบียบการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล งานสืบสานวัฒนธรรมและงานกาชาด ประจำปี 2554 ระเบียบการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการภายในจังหวัดสระแก้ว เนื่องในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ 2554 ดาวน์โหลดไฟล์ ศูนย์กีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว 2011-02-08 09:42:37

228 จังหวัดสระแก้วร่วมกับกองกำลังบูรพาจัดกิจกรรม การอ่านบทความเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงของเรา กองกำลังบูรพา นำเสนอบทความเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงของเรา ได้ดำเนินการจัดการประกวดโดยคณะกรรมการะดับจังหวัดเป็นผู้ตัดสิน ประกวดการอ่านบทความของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในอำเภอชายแดน และอำเภอวัฒนานคร ซึ่งได้นักเรียนที่ชนะการประกวดดังนี้ รางวัลชนะเลิศ นางสาวแพรวนภา อินตา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 นางสาวกมลชนก บุญพรมอ่อน ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนวัฒนานคร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เด็กหญิงรุ่งนภา พรหมประเสริฐ ชั้นมัธยทศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบีกริม ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ กองกำลังบูรพา 2011-02-04 14:27:44

229 รายงานการประชุม คณะทำงานด้านการข่าวจังหวัดสระแก้ว (โต๊ะข่าว) ครั้งที่1/2554 ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว นำเสนอรายงานการประชุม คณะทำงานด้านการข่าวจังหวัดสระแก้ว (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ 1/2554 เพื่อให้คณะทำงานได้รับทราบ ดาวน์โหลดไฟล์ ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว 2011-02-01 10:59:31

230 "สภากาแฟ"ประจำเดือนมกราคม 2554 ขอเชิญ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ร่วมงานเลี้ยง "สภากาแฟ" ประจำเดือนมกราคม 2554 ในเช้าวันพุธที่ 5 มกราคม 2554 เวลา 07.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว สำนักงานจังหวัดสระแก้ว เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงในวันดังกล่าว   สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-01-14 14:25:09

231 ดาวน์โหลด คู่มือ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2553 ดาวน์โหลด คู่มือ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-01-14 14:24:26

232 ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย สามารถดาวน์โหลดฟอนต์มาตรฐานราชการไทย คู่มือ แนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น รวมไปถึงการจัดพิมพ์หนังสือราชการ ได้ตามลิงค์ การพิมพ์หนังสือราชการและ 13 ฟอนต์แห่งชาติ ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-01-14 14:12:27

233 สำเนา รายงานการประชุมเพื่อเตรียมการเปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่(บ้านหนองเอี่ยน) สำเนา รายงานการประชุมเพื่อเตรียมการเปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่(บ้านหนองเอี่ยน) วันพฤหัสบดีที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดไฟล์ ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว 2011-01-14 14:09:55

234 ติดตั้งฟอนต์ TH Saraban PSK ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยติดตั้งฟอนต์ TH Saraban PSK และใช้งานแทนฟอนต์เดิม สามารถดาวน์โหลดฟอนต์และคู่มือการติดตั้งได้ที่เว็บไซต์ www.sipa.or.th ลิงค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว 2011-01-14 14:02:35

จำนวนทั้งหมด 234 รายการ