หน้าหลัก
ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสระแก้ว
กระทรวงมหาดไทย
 
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
อำเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงกลาโหม
 
จังหวัดทหารบกสระแก้ว
กองกำลังบูรพา
สำนักงานประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา
กรมทหารพรานที่ 12
กรมทหารพรานที่ 13
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 12
กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์
ฝูงบิน 206 วัฒนานคร
สัสดีจังหวัดสระแก้ว
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
องค์กรอื่นๆ
 
ตุลาการ
สำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว
สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว
สภาพัฒนาการเมือง
หอการค้าจังหวัดสระแก้ว
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
สภาวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสระแก้ว
ชมรมธนาคารพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว
ชมรมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว
อปพร. จังหวัดสระแก้ว
สื่อมวลชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายทรงยศ เทียนทอง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ E-mail
0-3724-0999 0-3724-0968 08-1861-2255 pao_sakaeo@hotmail.com
นายตระกูล สุขกุล
นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว
โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ E-mail
0-3742-1642 0-3724-1491 08-0-096-5066 -
นายกรชัย ธนาศรีกุล
นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ
โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ E-mail
0-3723-1953 0-3723-1805 08-1926-2712 -
นายวันชัย นารีรักษ์
นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น
โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ E-mail
0-3725-1648 0-3725-1404 08-9816-6339 wny@wangnamyen.netBest Resolotion 1024 by 768 pixels
จัดทำโดย :: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
ตำบล ท่าเกษม อำเภอ เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000 โทรศัพท์ 0-3742-5126 MOI 32329,32339