หน้าหลัก
หน้าหลัก
ผู้บริหารจังหวัดสระแก้ว
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

สรุปกิจกรรมประจำเดือน
สถานการณ์น้ำจังหวัดสระแก้ว
เตือนภัยแล้ง ภัยน้ำท่วม
ภัยแล้ง ภัยน้ำท่วม
ประจำวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557
อ่างเก็บน้ำ %ความจุ ระดับน้ำ
สถานการณ์น้ำจากชลประทานสระแก้ว
การพยากรณ์อากาศ จังหวัดสระแก้ว
แบบสำรวจความพึงพอใจ
1.เว็บไซต์มีประโยชน์กับท่านมากเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สมัครรับข่าวสาร E-mail
E-mail
สถิติจำนวนผู้เข้าเว็บไซต์
ผู้เข้าชมขณะน ผู้เข้าชมขณะนี้ 741
ผู้เข้าชมวันนี้ ผู้เข้าชมวันนี้
ผู้เข้าชมเดือนน ผู้เข้าชมทั้งหมด 37601999
วันที่เริ่มเก็บข้อมูล วันที่เริ่มเก็บข้อมูล
เชื่อมโยงเว็บไซต์หน่วยงาน
สืบค้นข้อมูลจังหวัดสระแก้ว
Loading
[1] 2 3 4 5 6 7 8
กิจกรรมจังหวัดสระแก้ว
โครงการ "สร้างองค์ความรู้เครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชน เพื่อป้องกันและบรรเทาภัย ประจำปี ๒๕๕๗" กิจกรรมมาใหม่
เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมและกล่าวปาฐกถาพิเศษ แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ "สร้างองค์ความรู้เครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชน เพื่อป้องกันและบรรเทาภัย ประจำปี ๒๕๕๗" จัดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ณ โรงแรมอินโดจีน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
  2014-04-23 13:57:12
ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแก่คณะศึกษาอบรมหลักสูตรเสมียนตราอำเภอ กิจกรรมมาใหม่
เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ปลัดจังหวัดสระแก้ว ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเรื่อง "ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านการเมืองและความมั่นคง และการเตรียมความพร้อม" แก่คณะศึกษาอบรมหลักสูตรเสมียนตราอำเภอ จำนวน ๘๐ คน วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดสระแก้วปทุมธานี ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
  2014-04-23 13:42:59
เปิดงานวันมะม่วงและของดีจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๖ กิจกรรมมาใหม่
เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว ร่วมเปิดงานวันมะม่วงและของดีจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๖ (ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗) ณ สนามสี่แยกสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
  2014-04-23 15:01:06
เปิดการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดสระแก้ว กิจกรรมมาใหม่
เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดสระแก้ว (รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗) ณ โรงแรมอรัญเมอร์เมด อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
  2014-04-22 09:45:05
อ่านข่าวกิจกรรมเพิ่มเติม
ขอความร่วมมือจัดทำป้ายข้อความถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
ให้เกษตรกรยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
ประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ให้การจดทะเบียนรถเป็นอันระงับเนื่องจากค้างชำระภาษีรถประจำปีติดต่อกันครบ ๓ ปี ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ขนส่งจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
ประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ให้การจดทะเบียนรถเป็นอันระงับเนื่องจากค้างชำระภาษีรถประจำปีติดต่อกันครบ ๓ ปี ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ขนส่งจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
กำหนดการงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและครอบครัว จังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๗ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
ขอความร่วมมือสวมเสื้อลายดอกในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๗ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว เรื่อง บัญชีรายชื่อที่ไดรับการเสนอชื่อเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดสระแก้ว สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี เมืองนราธิวาส สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
แบบบัญชีรายชื่อและภาพถ่ายผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดสระแก้ว สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
อ่านข่าวเพิ่มเติม อ่านข่าวเพิ่มเติม
ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี ๒๕๕๗ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว เรื่องให้เกษตรกรยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางวิพากษ์ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
ทบทวนข้อมูลตามโครงการศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
บันทึกการประชุมคณะกรรมการชายแดนไทย - กัมพูชา ระดับท้องถิ่น ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
แบบรายงานผลการนำเข้าข้อมูลที่สำคัญของจังหวัด ๔๕ กลุ่มเรี่อง สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
มติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔ (หน้า ๒๑ - ๔๑) สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
มติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔ (หน้า ๑ - ๒๐) สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards) สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
ภาคผนวก ๖ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
อ่านข่าวเพิ่มเติม อ่านข่าวเพิ่มเติม
แบบรายงานผลการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง ๑-๕๗ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
แบบฟอร์มบัญชีบริหารวงเงิน ๑ เมษายน ๒๕๕๗ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
บัญชีสรุปจำนวนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
แบบบัญชีบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ ๒ (๑ ต.ค. ๒๕๕๖) สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา สำนักงานจังหวัดสระแก้ว link แนบไฟล์
โครงการประกวดบทความเพื่อการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๕ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
โครงการ e-Learning สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
เครื่องแบบปฏิบัติราชการและบัตรประจำตัวของพนักงานราชการ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๖ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
แผนปฏิบัติการสร้างความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
อ่านข่าวเพิ่มเติม อ่านข่าวเพิ่มเติม
การประชุมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
การจัดทำแผนปี ๒๕๕๘ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
การติดตามผลการดำเนินโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
ร่างแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 4 ปี (พ.ศ.2558-2561) แก้ไข7 ต.ค.56 สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
มาตรการรองรับวิกฤตด้านพลังงานไฟฟ้า สำนักงานจังหวัดสระแก้ว link
ขอยกเลิกการประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ.)จังหวัดสระแก้ว (หนังสือจังหวัดสระแก้ว ที่ สก.๐๐๑๖.๒/ว๑๗๒๖ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕) สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดสระแก้ว รอบ ๖ เดือน สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๖) สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
อ่านข่าวเพิ่มเติม อ่านข่าวเพิ่มเติม
หน้าหลัก
| ข่าว | รับเรื่องร้องเรียน | เว็บบอร์ด | แผนผังเว็บไซต์คู่มือเว็บไซต์ | นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัย
Best Resolotion 1024 by 768 pixels จัดทำโดย :: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสระแก้ว
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000 โทรศัพท์ 0-3742-5126 MOI 32329,32339 : sakaeo@moi.go.th