:::ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระแก้ว โทร. ๐-๓๗๔๒-๕๕๗๕ มท. ๓๒๒๗๕:::  
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ผู้บริหารจังหวัดสระแก้ว
รางวัลด้าน IT

สรุปกิจกรรมประจำเดือน
สระแก้ว So Good
สถานการณ์น้ำจังหวัดสระแก้ว
เตือนภัยแล้ง ภัยน้ำท่วม
ภัยแล้ง ภัยน้ำท่วม
ประจำวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558
อ่างเก็บน้ำ %ความจุ ระดับน้ำ
ท่ากระบาก 49 76.33
คลองสามสิบ 70 93.18
ช่องกล่ำบน 41 120.84
ช่องกล่ำล่าง 17 79.37
คลองทราย 79 68.12
คลองเกลือ 55 101.67
ห้วยชัน 48 84.37
เขารัง 62 79.48
ห้วยยาง 41 101.90
เขาดิน 70 25.75
พระปรง 48 86.56
ห้วยตะเคียน 30 54.19
ตาด้วง 13 102.12
ส้มป่อย 35 50.40
พันโป้ 70 95.34
สถานการณ์น้ำจากชลประทานสระแก้ว
การพยากรณ์อากาศ จังหวัดสระแก้ว
ราคาน้ำมันขายปลีก จังหวัดสระแก้ว
แบบสำรวจความพึงพอใจ
1.เว็บไซต์มีประโยชน์กับท่านมากเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สมัครรับข่าวสาร E-mail

สมัครรับข่าวสาร
ยกเลิกรับข่าวสาร
สถิติจำนวนผู้เข้าเว็บไซต์
ผู้เข้าชมขณะน ผู้เข้าชมขณะนี้ 6
ผู้เข้าชมวันนี้ ผู้เข้าชมวันนี้
ผู้เข้าชมเดือนน ผู้เข้าชมทั้งหมด 37601999
วันที่เริ่มเก็บข้อมูล วันที่เริ่มเก็บข้อมูล
เชื่อมโยงเว็บไซต์หน่วยงาน
สืบค้นข้อมูลจังหวัดสระแก้ว
Sakaeo Search
[1] 2 3 4 5 6 7 8
กิจกรรมจังหวัดสระแก้ว
พิธีพระพุทธมนต์เจริญภาวนาพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๘ กิจกรรมมาใหม่
เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานฝ่ายฆราวาส เจ้าคณะอำเภอเมืองสระแก้ว ประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีพระพุทธมนต์เจริญภาวนาพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดน้ำซับ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
  2015-03-06 09:05:13
พิธีเปิดโครงการพัฒนา "คลังจังหวัดนำร่อง" ตามนโยบายการสร้างความเปลี่ยนแปลงของกระทรวงการคลัง กิจกรรมมาใหม่
เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยนางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการคลัง กรมบัญชีกลาง ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนา "คลังจังหวัดนำร่อง" ตามนโยบายการสร้างความเปลี่ยนแปลงของกระทรวงการคลัง ณ สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
  2015-03-06 08:50:58
การประชุมระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) กับคณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ กิจกรรมมาใหม่
เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสระแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมรับฟังการประชุมระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) กับคณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสระแก้ว ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
  2015-03-05 14:38:24
การประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบที่ ๑ กิจกรรมมาใหม่
เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ นายไพโรจน์ อาจรักษา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต ๓ นายพิเชษฐ์ ไพบูลย์ศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และคณะ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบที่ ๑ ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
  2015-03-05 14:17:02
อ่านข่าวกิจกรรมเพิ่มเติม
Link ...
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (TOR) สำนักงานจังหวัดสระแก้ว link
แบบรายงานข้อมูลผลการเบิกจ่ายปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
ตารางสรุปเปรียบเทียบการรปลับลดค่างานก่อสร้าง ตามมาตรการ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗) สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐบาลเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙(๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
ขอเชิญรายการรับฟังวิทยุรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๘ (ภาค ก. สำนักงาน ก.พ.) สำนักงานจังหวัดสระแก้ว link
ประกวดราคาจ้างเหมาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การจ้างปรับปรุงโรงจอดรถภายในศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ประจำปรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว link
การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี ๒๕๕๘ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว link
โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว link
ประกาศบัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ ๖) สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
อ่านข่าวเพิ่มเติม อ่านข่าวเพิ่มเติม
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ฑ.ศ. ๒๕๕๘ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แนบไฟล์
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โยธาธิการและผังเมือง แนบไฟล์
ประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระแก้ว สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ แนบไฟล์
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เกษตรและสหกรณ์สระแก้ว แนบไฟล์
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เกษตรและสหกรณ์สระแก้ว แนบไฟล์
อ่านข่าวเพิ่มเติม อ่านข่าวเพิ่มเติม
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง มีผู้แอบอ้างชื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เพื่อเรียกร้องเงินและผลประโยชน์อื่นใด ในการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางวิพากษ์ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
ทบทวนข้อมูลตามโครงการศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
บันทึกการประชุมคณะกรรมการชายแดนไทย - กัมพูชา ระดับท้องถิ่น ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
แบบรายงานผลการนำเข้าข้อมูลที่สำคัญของจังหวัด ๔๕ กลุ่มเรี่อง สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
มติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔ (หน้า ๒๑ - ๔๑) สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
มติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔ (หน้า ๑ - ๒๐) สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards) สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
ภาคผนวก ๖ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
อ่านข่าวเพิ่มเติม อ่านข่าวเพิ่มเติม
ฟอร์มบัญชีสรุปจำนวนข้าราชการ ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
แบบรายงานผลการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง ๑-๒๕๕๘ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
แบบฟอร์มบัญชีบริหารวงเงิน ๑-๒๕๕๘ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญและเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำปี ครั้งที่ ๑ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘) สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
การดำเนินความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว (รอบการประเมิน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว (รอบการประเมิน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
แบบบัญชีสรุปจำนวนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
ขอเชิญส่งบุคลากรภาครัฐเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสำหรับบุคลากรภาครัฐใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคตะวันออก (ตราด จันทบุรี และสระแก้ว) สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
อ่านข่าวเพิ่มเติม อ่านข่าวเพิ่มเติม
ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (๒๕๕๗-๒๕๖๐) ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว link
แบบประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
รายงานการประชุมการติดตามการดำเนินงานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสระแก้ว สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
รายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
รายงานสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
(ร่าง) ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ (๒๑ พ.ย. ๕๖) สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสระแก้ว สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
มาตรการรองรับวิกฤตด้านพลังงานไฟฟ้า สำนักงานจังหวัดสระแก้ว link
อ่านข่าวเพิ่มเติม อ่านข่าวเพิ่มเติม

 
หน้าหลัก
| ข่าว | รับเรื่องร้องเรียน | เว็บบอร์ด | แผนผังเว็บไซต์คู่มือเว็บไซต์ | นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัย
Best Resolotion 1024 by 768 pixels จัดทำโดย :: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสระแก้ว
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000 โทรศัพท์ 0-3742-5126 MOI 32329,32339 : sakaeo@moi.go.th