หน้าหลัก
หน้าหลัก
ผู้บริหารจังหวัดสระแก้ว
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

สรุปกิจกรรมประจำเดือน
สถานการณ์น้ำจังหวัดสระแก้ว
เตือนภัยแล้ง ภัยน้ำท่วม
ภัยแล้ง ภัยน้ำท่วม
ประจำวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557
อ่างเก็บน้ำ %ความจุ ระดับน้ำ
ท่ากระบาก 54 76.66
คลองสามสิบ 69 93.13
ช่องกล่ำบน 48 121.25
ช่องกล่ำล่าง 32 80.46
คลองทราย 55 67.65
คลองเกลือ 54 101.61
ห้วยชัน 60 84.83
เขารัง 59 79.36
ห้วยยาง 40 101.82
เขาดิน 59 25.43
พระปรง 46 86.32
ห้วยตะเคียน 37 54.54
ตาด้วง 28 103.03
ส้มป่อย 9 49.46
พันโป้ 64 95.21
สถานการณ์น้ำจากชลประทานสระแก้ว
การพยากรณ์อากาศ จังหวัดสระแก้ว
แบบสำรวจความพึงพอใจ
1.เว็บไซต์มีประโยชน์กับท่านมากเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สมัครรับข่าวสาร E-mail
E-mail
สถิติจำนวนผู้เข้าเว็บไซต์
ผู้เข้าชมขณะน ผู้เข้าชมขณะนี้ 826
ผู้เข้าชมวันนี้ ผู้เข้าชมวันนี้
ผู้เข้าชมเดือนน ผู้เข้าชมทั้งหมด 37601999
วันที่เริ่มเก็บข้อมูล วันที่เริ่มเก็บข้อมูล
เชื่อมโยงเว็บไซต์หน่วยงาน
สืบค้นข้อมูลจังหวัดสระแก้ว
Loading
[1] 2 3 4 5 6 7 8
กิจกรรมจังหวัดสระแก้ว
เปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๓ กิจกรรมมาใหม่
เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๓ ณ วัดเนินผาสุก หมู่ที่ ๖ บ้านเนินผ่สุก ตำบลสระขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
  2014-04-24 14:54:14
การประชุมพิจาณากลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญของโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนในความรับผิดชอบของ มท. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ กิจกรรมมาใหม่
เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมพิจาณากลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญของโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนในความรับผิดชอบของ มท. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสระแก้ว ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
  2014-04-24 14:47:40
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต ๒๐ (อ้อย) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ กิจกรรมมาใหม่
เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต ๒๐ (อ้อย) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
  2014-04-24 14:43:31
ประชุมหารือแนวทางการคมนาคมขนส่งและการจราจรบริเวณตลาดตามแนวชายแดน กิจกรรมมาใหม่
เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายชูศักดิ์ ตรรสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการคมนาคมขนส่งและการจราจรบริเวณตลาดตามแนวชายแดน ณ ห้องประชุมสระแก้ว ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
  2014-04-24 13:57:47
อ่านข่าวกิจกรรมเพิ่มเติม
ขอความร่วมมือจัดทำป้ายข้อความถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
ให้เกษตรกรยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
ประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ให้การจดทะเบียนรถเป็นอันระงับเนื่องจากค้างชำระภาษีรถประจำปีติดต่อกันครบ ๓ ปี ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ขนส่งจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
ประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ให้การจดทะเบียนรถเป็นอันระงับเนื่องจากค้างชำระภาษีรถประจำปีติดต่อกันครบ ๓ ปี ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ขนส่งจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
กำหนดการงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและครอบครัว จังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๗ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
ขอความร่วมมือสวมเสื้อลายดอกในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๗ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว เรื่อง บัญชีรายชื่อที่ไดรับการเสนอชื่อเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดสระแก้ว สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี เมืองนราธิวาส สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
แบบบัญชีรายชื่อและภาพถ่ายผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดสระแก้ว สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
อ่านข่าวเพิ่มเติม อ่านข่าวเพิ่มเติม
ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี ๒๕๕๗ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว เรื่องให้เกษตรกรยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางวิพากษ์ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
ทบทวนข้อมูลตามโครงการศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
บันทึกการประชุมคณะกรรมการชายแดนไทย - กัมพูชา ระดับท้องถิ่น ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
แบบรายงานผลการนำเข้าข้อมูลที่สำคัญของจังหวัด ๔๕ กลุ่มเรี่อง สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
มติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔ (หน้า ๒๑ - ๔๑) สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
มติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔ (หน้า ๑ - ๒๐) สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards) สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
ภาคผนวก ๖ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
อ่านข่าวเพิ่มเติม อ่านข่าวเพิ่มเติม
แบบรายงานผลการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง ๑-๕๗ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
แบบฟอร์มบัญชีบริหารวงเงิน ๑ เมษายน ๒๕๕๗ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
บัญชีสรุปจำนวนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
แบบบัญชีบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ ๒ (๑ ต.ค. ๒๕๕๖) สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา สำนักงานจังหวัดสระแก้ว link แนบไฟล์
โครงการประกวดบทความเพื่อการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๕ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
โครงการ e-Learning สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
เครื่องแบบปฏิบัติราชการและบัตรประจำตัวของพนักงานราชการ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๖ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
แผนปฏิบัติการสร้างความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
อ่านข่าวเพิ่มเติม อ่านข่าวเพิ่มเติม
การประชุมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
การจัดทำแผนปี ๒๕๕๘ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
การติดตามผลการดำเนินโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
ร่างแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 4 ปี (พ.ศ.2558-2561) แก้ไข7 ต.ค.56 สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
มาตรการรองรับวิกฤตด้านพลังงานไฟฟ้า สำนักงานจังหวัดสระแก้ว link
ขอยกเลิกการประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ.)จังหวัดสระแก้ว (หนังสือจังหวัดสระแก้ว ที่ สก.๐๐๑๖.๒/ว๑๗๒๖ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕) สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดสระแก้ว รอบ ๖ เดือน สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๖) สำนักงานจังหวัดสระแก้ว แนบไฟล์
อ่านข่าวเพิ่มเติม อ่านข่าวเพิ่มเติม
หน้าหลัก
| ข่าว | รับเรื่องร้องเรียน | เว็บบอร์ด | แผนผังเว็บไซต์คู่มือเว็บไซต์ | นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัย
Best Resolotion 1024 by 768 pixels จัดทำโดย :: กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสระแก้ว
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000 โทรศัพท์ 0-3742-5126 MOI 32329,32339 : sakaeo@moi.go.th