สรุปโครงการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว
กลับหน้าหลัก ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ กลับหน้าหลัก ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ            
Ѻ˹ػçþѲҨѧѴ กลับหน้าสรุปโครงการพัฒนาจังหวัด
รายการโครงการแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์และปีงบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 2554
ลำดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ประเภทงบประมาณ ยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
1 โครงการการพัฒนาระบบ Logistics 15,000,000.00 งบพัฒนาจังหวัด ประตูสู่อินโดจีน สำนักงานจังหวัดสระแก้ว
2 โครงการตามรอยเบื้องยุคลบาท จ.สระแก้ว (ตามรอยพ่อ) 18,648,800.00 งบพัฒนาจังหวัด เมืองงามชายแดนบูรพา สำนักงานจังหวัดสระแก้ว
3 หารบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000.00 งบพัฒนาจังหวัด การบริหารจัดการ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว
4 การศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้กับจังหวัด 600,000.00 งบพัฒนาจังหวัด เงินเหลือจ่ายโครงกา่รตามแผนพัฒนาจังหวัดสร้างโครงการใหม่จำนวน ๕ โครงการ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว
5 ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบและอาคารศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว 1,496,900.00 งบพัฒนาจังหวัด เงินเหลือจ่ายโครงกา่รตามแผนพัฒนาจังหวัดสร้างโครงการใหม่จำนวน ๕ โครงการ โยธาธิการและผังเมือง
6 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบแท่นประดิษฐานหลวงพ่อทอง 449,900.00 งบพัฒนาจังหวัด เงินเหลือจ่ายโครงกา่รตามแผนพัฒนาจังหวัดสร้างโครงการใหม่จำนวน ๕ โครงการ โยธาธิการและผังเมือง
7 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จ.สระแก้ว (ตามรอยพ่อ) กิจกรรม ตกแต่งภายในพร้อมจัดนิทรรศการภายในศูนย์ประสานการเรียนรู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ๘๔ พรรษา 500,000.00 งบพัฒนาจังหวัด เงินเหลือจ่ายโครงกา่รตามแผนพัฒนาจังหวัดสร้างโครงการใหม่จำนวน ๕ โครงการ โยธาธิการและผังเมือง
8 โครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาเมืองชายแดนจังหวัดสระแก้ว "ประตูสู่อินโดจีน" ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ 100,000.00 งบพัฒนาจังหวัด ประตูสู่อินโดจีน ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว
9 โครงการประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ 300,000.00 งบพัฒนาจังหวัด เมืองงามชายแดนบูรพา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว
10 โครงการฟื้นฟูเพิ่มผลผลิตกุ้งกรามในอ่างเก็บน้ำในพื้นที่โครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขาสระแก้ว ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ 1,500,000.00 งบพัฒนาจังหวัด เมืองงามชายแดนบูรพา ประมงจังหวัดสระแก้ว
11 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 4,580,000.00 งบพัฒนาจังหวัด ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
12 โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ในครัวเรือน 2,000,000.00 งบพัฒนาจังหวัด ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
13 โครงการส่งเสริมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ผ่านองค์กรเกษตรกร 300,000.00 งบพัฒนาจังหวัด ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
14 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จ.สระแก้ว (ตามรอยพ่อ) กิจกรรม ปลูกไผ่สีสุกมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ จังหวัดสระแก้ว 200,000.00 งบพัฒนาจังหวัด เงินเหลือจ่ายโครงกา่รตามแผนพัฒนาจังหวัดสร้างโครงการใหม่จำนวน ๕ โครงการ ทรัพยากรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
15 โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน 650,000.00 งบพัฒนาจังหวัด ประตูสู่อินโดจีน พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว
16 โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวร่วมกับสื่อในกลุ่มอินโดจีน 500,000.00 งบพัฒนาจังหวัด ประตูสู่อินโดจีน พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว
17 โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 500,000.00 งบพัฒนาจังหวัด เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
18 โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน 500,000.00 งบพัฒนาจังหวัด เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
19 โครงการการผลิตมันสำปะหลังสะอาด(ภาคเกษตร) 1,000,000.00 งบพัฒนาจังหวัด ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
20 โครงการปรับรูปแบบและยุทธวิธีสายตรวจให้สอดคล้องกับพื้นที่ 2,000,000.00 งบพัฒนาจังหวัด เมืองงามชายแดนบูรพา ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
21 โครงการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์วัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว 500,000.00 งบพัฒนาจังหวัด เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว
22 โครงการการส่งเสริมคุณค่า นิทาน ตำนานพื้นบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 500,000.00 งบพัฒนาจังหวัด เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
23 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงวัฒนธรรมขอมโบราณ 4,000,000.00 งบพัฒนาจังหวัด เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
24 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สระแก้วคุ้มค่า 555 ให้ได้มาตรฐาน 2,000,000.00 งบพัฒนาจังหวัด เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว
25 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเการผลิตยางพารา 3,000,000.00 งบพัฒนาจังหวัด ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร เกษตรจังหวัดสระแก้ว
26 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 2,000,000.00 งบพัฒนาจังหวัด ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร เกษตรจังหวัดสระแก้ว
27 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพไม้ผล (มะม่วง) 3,000,000.00 งบพัฒนาจังหวัด ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร เกษตรจังหวัดสระแก้ว
28 โครงการปรับปรุงอ่างฯคลองหาด 15,000,000.00 งบพัฒนาจังหวัด ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร โครงการชลประทานสระแก้ว
29 โครงการพัฒนาและเพิ่มผลผลิตการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง-ชลประทาน 23,709,300.00 งบพัฒนาจังหวัด ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร โครงการชลประทานสระแก้ว
30 โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก นักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติปางสีดา 2,000,000.00 งบพัฒนาจังหวัด เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแห่งชาติปางสีดา
31 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณจุดชมวิว กม. 25 อุทยานแห่งชาติปางสีดา 2,530,000.00 งบพัฒนาจังหวัด เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแห่งชาติปางสีดา
32 โครงการการปรับปรุงภูมิทัศน์รอยจารึกพระบรมราชโองการ ศาล ร. 5 ในอุทยานแห่งชาติตาพระยา 1,500,000.00 งบพัฒนาจังหวัด เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแห่งชาติตาพระยา
33 โครงการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติตาพระยา 600,000.00 งบพัฒนาจังหวัด เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยานแห่งชาติตาพระยา
34 โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี 1,500,000.00 งบพัฒนาจังหวัด ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสระแก้ว
35 โครงการฝึกอาชีพสำหรับผู้ว่างงานจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ 200,000.00 งบพัฒนาจังหวัด พัฒนาศักยภาพคน ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ
36 โครงการศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีสระแก้วตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2,000,000.00 งบพัฒนาจังหวัด เมืองงามชายแดนบูรพา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
37 โครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท - กิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการและการดูงานการพัฒนาส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 800,000.00 งบพัฒนาจังหวัด เมืองงามชายแดนบูรพา อำเภอเมืองสระแก้ว
38 โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพในพิ้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว 1,000,000.00 งบพัฒนาจังหวัด ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร อำเภอเมืองสระแก้ว
39 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อแก้วิกฤติเษรษฐกิจอำเภอเมืองสระแก้ว 600,000.00 งบพัฒนาจังหวัด เมืองงามชายแดนบูรพา อำเภอเมืองสระแก้ว
40 โครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง-เมือง 1,500,000.00 งบพัฒนาจังหวัด เมืองงามชายแดนบูรพา อำเภอเมืองสระแก้ว
41 โครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 84 พรรษา กิจกรรมรณรงค์ไถกลบตอซังช้างและหว่านพืชปุ๋ยสด 680,000.00 งบพัฒนาจังหวัด เมืองงามชายแดนบูรพา อำเภอเมืองสระแก้ว
42 โครงการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงไก่พื้นเมืองปลอดภัยจากสารพิษ(ไก่อินทรีย์) 2,000,000.00 งบพัฒนาจังหวัด ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร อำเภออรัญประเทศ
43 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ 1,000,000.00 งบพัฒนาจังหวัด ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร อำเภออรัญประเทศ
44 โครงการปลูกข้าวปลอดสารพิษ 1,000,000.00 งบพัฒนาจังหวัด ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร อำเภออรัญประเทศ
45 โครงการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP Village OVC 1,500,000.00 งบพัฒนาจังหวัด เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำเภอตาพระยา
46 โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อ.ตาพระยา 500,000.00 งบพัฒนาจังหวัด เมืองงามชายแดนบูรพา อำเภอตาพระยา
47 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำพระปรง ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร 1,300,000.00 งบพัฒนาจังหวัด เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำเภอวัฒนานคร
48 โครงการส่งเสิรมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (เกษตร อำเภอวัฒนานคร) 1,390,000.00 งบพัฒนาจังหวัด เมืองงามชายแดนบูรพา อำเภอวัฒนานคร
49 โครกงารพัฒนาที่ดินภายในโครงการพัฒนาที่ราบเชิงเรา (จังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริบ้านคลองทราย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตะเคียนบอน) 1,100,000.00 งบพัฒนาจังหวัด เมืองงามชายแดนบูรพา อำเภอวัฒนานคร
50 โครงการพัฒนาสวนป่าสมุนไพรตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 1,000,000.00 งบพัฒนาจังหวัด เมืองงามชายแดนบูรพา อำเภอวังน้ำเย็น
51 โครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง-วังน้ำเย็น 1,300,000.00 งบพัฒนาจังหวัด เมืองงามชายแดนบูรพา อำเภอวังน้ำเย็น
52 โครงการขุดคูกันช้างและป้องกันสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ 1,800,000.00 งบพัฒนาจังหวัด เมืองงามชายแดนบูรพา อำเภอวังน้ำเย็น
53 โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 2,000,000.00 งบพัฒนาจังหวัด เมืองงามชายแดนบูรพา อำเภอคลองหาด
54 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนครบวงจรระดับอำเภอ 1,500,000.00 งบพัฒนาจังหวัด เมืองงามชายแดนบูรพา อำเภอคลองหาด
55 โครงการกิจกรรมแรลลี่ 4 ขุนเขา เข้าชมสัตว์ป่าศึกษาพรรณไม้ 600,000.00 งบพัฒนาจังหวัด เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำเภอเขาฉกรรจ์
56 โครงการเกษตรแบบผสมผสาน 1,395,400.00 งบพัฒนาจังหวัด เมืองงามชายแดนบูรพา อำเภอเขาฉกรรจ์
57 โครงการเกษตรพอเพียงต้นแบบตามแนวพระราชดำริ 900,000.00 งบพัฒนาจังหวัด เมืองงามชายแดนบูรพา อำเภอเขาฉกรรจ์
58 โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตเศษรษฐกิจพอเพียง 500,000.00 งบพัฒนาจังหวัด เมืองงามชายแดนบูรพา อำเภอเขาฉกรรจ์
59 โครงการปลูกข้าวโพดหวานปลอดภัยจากสารพิษดำเนินการในพื้นที่ตำบลหนองม่วงจำนวน 20 แปลง แปลงละ 2ไร่ 1,500,000.00 งบพัฒนาจังหวัด ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร อำเภอโคกสูง
60 โครงการพัฒนาสวนป่าเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่โครงการทับทิมสยาม 08 1,000,000.00 งบพัฒนาจังหวัด เมืองงามชายแดนบูรพา อำเภอโคกสูง
61 โครงการพัฒนาและเพิ่มผลผลิตการเกษตรตามแนวปรับญาเศรษฐกิจพอเพียง-วังสมบูรณ์ 3,200,000.00 งบพัฒนาจังหวัด ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร อำเภอวังสมบูรณ์
62 โครงการปลูกหญ้าแฝกชะลอการชะล้างของหน้าดิน 300,000.00 งบพัฒนาจังหวัด เมืองงามชายแดนบูรพา อำเภอวังสมบูรณ์
63 โครงการรวมใจภักดิ์รักษ์สิ่งแวดล้อมไทย-กัมพูชา 239,700.00 งบพัฒนาจังหวัด เมืองงามชายแดนบูรพา กองกำลังบูรพา
64 โครงการสกัดกลั้นยาเสพติด 1,343,300.00 งบพัฒนาจังหวัด เมืองงามชายแดนบูรพา กองกำลังบูรพา
65 โครงการสกัดกลั้นแรงงานต่างด้าว 1,500,000.00 งบพัฒนาจังหวัด เมืองงามชายแดนบูรพา กองกำลังบูรพา
66 โครงการหมู่บ้านชายแดนเข้มแข็งคู่ขนาน 1,004,000.00 งบพัฒนาจังหวัด เมืองงามชายแดนบูรพา กองกำลังบูรพา
รวม 160,317,300.00 จำนวนโครงการ 66 โครงการ
ข้อมูล ณ วันที่ Thursday, 3/02/11 3:08 PM
สำนักงานจังหวัด
หากต้องการดูรายการโครงการแยกตามประเด็นยุทศาสตร์ คลิกที่ ชื่อประเด็นยุทธศาสตร์
หากต้องการดูรายการโครงการแยกตามหน่วยงานดำเนินการ คลิกที่ ชื่อหน่วยงานดำเนินการ
Ѻ˹ػçþѲҨѧѴ กลับหน้าสรุปโครงการพัฒนาจังหวัด
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสระแก้ว