(สภาพปัจจุบัน  0 = ใช้ไม่ได้,  1 = ใช้การได้       ชนิดบ่อ  1= ส่วนตัว,  2= สาธารณะ     การใช้น้ำอุปโภคบริโภค, การใช้น้ำอุตสาหกรรมในครัวเรือน, การประมงและเลี้ยงสัตว์  มีหน่วยเป็นครัวเรือน)          
(คุณภาพน้ำ [สภาพ  1= ใส, 2= ขุ่น], [รสชาติ  1= จืด,  2= กร่อย, 3= เค็ม], [อื่นๆ  1= เน่าเสีย, 2= มีสารเคมีอันตราย,9=ไม่ทราบชัด])      
(ทน.= เทศบาลนคร ,ทม.= เทศบาลเมือง ,ทต.= เทศบาลตำบล)      
ข้อมูลพื้นฐานการจัดการทรัพยากรน้ำระดับหมู่บ้าน       
4. ข้อมูลแหล่งน้ำที่ก่อสร้างขึ้น        
4.6  บ่อบาดาล (บ่อมือโยก,บ่อสูบที่ไม่ใช่ประปาหมู่บ้าน)      
      รหัส ชื่อหมู่บ้าน ลำดับ รหัส/ชื่อบ่อบาดาล หน่วยงาน ปีที่เจาะ คุณภาพน้ำ ขนิด สภาพ สาเหตุที่ อุปโภค เพาะปลูก (ไร่) อุตสาหกรรม การประมง
จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน       ที่รับผิดชอบ เสร็จ สภาพ รสชาติ อื่นๆ บ่อ ปัจจุบัน ใช้การไม่ได้ บริโภค ฤดูฝน ฤดูแล้ง ในครัวเรือน เลี้ยงสัตว์
                              (ครัวเรือน)     (ครัวเรือน) (ครัวเรือน)
สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27010101 โคกนกขุนทอง                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27010102 สระแก้ว                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27010103 ใหม่คำเจริญ     อบต. 2536 1 1 9 2 1 น้ำน้อย 8        
สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27010104 คลองหมี   สก 25523 รพช 2537 1 1   2 1   10        
              อบต. 2537 1 2 9 2 1 น้ำน้อย 11        
สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27010105 เนินสะอาด   S/N-0260 รพช 2538 1 1   2 1   10        
              อบต. 2537 1 2 9 2 1 น้ำน้อย 19        
สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27010106 ห้วย                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27010107 คลองจาน                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27010108 ลัดกระสัง                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27010109 คลองกระเบื้อง                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27010110 สี่แยก     อบต. 2537 2 2 9 2   ไม่มีน้ำ          
สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27010111 หนองเสม็ด                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27010112 หนองกะพ้อ                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27010113 หนองปรือ   S/N-0260 รพช 2538 1 1   2 1   10        
สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27010114 ชาติเจริญ                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27010115 เนินรัตนะ                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27010116 ชาติเจริญสุข                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27010117 ระเบิดขาม                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27010118 เนินกลาง                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว บ้านแก้ง 27010201 หนองปัญหา                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว บ้านแก้ง 27010202 สวน   สก 25513 รพช 2536 1 1   2 1   10        
            สก 25514 รพช 2536 1 1   2 1   10        
สระแก้ว เมืองสระแก้ว บ้านแก้ง 27010203 ใหญ่                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว บ้านแก้ง 27010204 น้อย     กรมทรัพฯ 2538 1 1   2 1            
สระแก้ว เมืองสระแก้ว บ้านแก้ง 27010205 โนน                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว บ้านแก้ง 27010206 โรงเลื่อย   S/N-0260 รพช 2538 1 1   2 1   10        
สระแก้ว เมืองสระแก้ว บ้านแก้ง 27010207 ห้วย   S/N-0260 รพช 2538 1 1   2 1   10        
สระแก้ว เมืองสระแก้ว บ้านแก้ง 27010208 เหล่ากกโก   สก 25427 รพช 2535 1 1   2 1   10        
            สก 25516 รพช 2525 1 1   2 1   10        
            สก 25517 รพช 2534 1 1   2 1   10        
สระแก้ว เมืองสระแก้ว บ้านแก้ง 27010209 เขางสิงห์โต   สก 25518 รพช 2536 1 1   2 1   10        
สระแก้ว เมืองสระแก้ว บ้านแก้ง 27010210 วังหิน                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว บ้านแก้ง 27010211 คลองหมากนัด   S/N-0234 รพช 2538 1 1   2 1   10        
สระแก้ว เมืองสระแก้ว บ้านแก้ง 27010212 ดง   S/N-0220 รพช 2538 1 1   2 1   10        
            S/N-0240 รพช 2536 1 1   2 1   10        
            สก 25519 รพช 2537 1 1   2 1   10        
สระแก้ว เมืองสระแก้ว บ้านแก้ง 27010213 แสงจันทร์                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว บ้านแก้ง 27010214 เนินดินแดง                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว บ้านแก้ง 27010215 หนองแหน                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว ศาลาลำดวน 27010301 ตลาดหน้าสถานี                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว ศาลาลำดวน 27010302 เหล่า     กรมทรัพฯ 2536 12   2 1   เป็นสนิม          
สระแก้ว เมืองสระแก้ว ศาลาลำดวน 27010303 วังรี     กรมการปกครอง 2535 1 1 9 2 1   20        
สระแก้ว เมืองสระแก้ว ศาลาลำดวน 27010304 โคกเจริญ   สก 25432 รพช 2532 1 1   2 1   10        
สระแก้ว เมืองสระแก้ว ศาลาลำดวน 27010305 ท่าระพา                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว ศาลาลำดวน 27010306 ท่าช้าง   S/N-0077 รพช 2540 1 1   2 1   10        
สระแก้ว เมืองสระแก้ว ศาลาลำดวน 27010307 หนองผูกเต่า     กรมโยธาฯ 2537 1 1 9 2 1   50        
สระแก้ว เมืองสระแก้ว ศาลาลำดวน 27010308 คลองสำอางใต้   S/N-0050 รพช 2536 1 1   2 1   5        
            สก 25430 รพช 2535 1 1   2 1   4        
สระแก้ว เมืองสระแก้ว ศาลาลำดวน 27010309 คลองสำอางเหนือ   S/N-0029 รพช 2531 1 1   2 1   8        
            S/N-0030 รพช 2525 1 1   2 1   7        
            S/N-0079 รพช 2540 1 1   2 1   5        
สระแก้ว เมืองสระแก้ว ศาลาลำดวน 27010310 เขามะกา   S/N-0007 รพช 2538 1 1   2 1   9        
สระแก้ว เมืองสระแก้ว ศาลาลำดวน 27010311 เนินสวนอ้อย   S/N-0078 รพช 2540 1 1   2 1   10        
สระแก้ว เมืองสระแก้ว ศาลาลำดวน 27010312 หนองอีซอ   S/N-0015 รพช 2530 1 1   2 1   10        
            S/N-0080 รพช 2541 1 1   2 1   8        
สระแก้ว เมืองสระแก้ว ศาลาลำดวน 27010313 หนองผูกเต้าพัฒนา     กรมทรัพฯ   1 1 9 2              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว ศาลาลำดวน 27010314 เนินตะเคียน                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว ศาลาลำดวน 27010315 ห้วยกระบอก   S/N-0240 รพช 2536 1 1   2 1   10        
สระแก้ว เมืองสระแก้ว โคกปี่ฆ้อง 27010401 เนินยางแดง                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว โคกปี่ฆ้อง 27010402 คลองน้ำใส   S/N-0165 รพช 2532 1 1   2 1   8        
            สก 25002 รพช 2537 1 1   2 1   5        
สระแก้ว เมืองสระแก้ว โคกปี่ฆ้อง 27010403 เหล่าอ้อย   S/N-0168 รพช 2536 1 1   2 1   10        
สระแก้ว เมืองสระแก้ว โคกปี่ฆ้อง 27010404 ลุงพลู                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว โคกปี่ฆ้อง 27010405 วังจั่น                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว โคกปี่ฆ้อง 27010406 ด่าน   S/N-0173 รพช 2543 1 1   2 1   6        
สระแก้ว เมืองสระแก้ว โคกปี่ฆ้อง 27010407 เนินสง่า   S/N-0172 รพช 2540 1 1   2 1   8        
สระแก้ว เมืองสระแก้ว โคกปี่ฆ้อง 27010408 หนองขี่เห็น     อบต. 2540 1 1   2 1   30        
สระแก้ว เมืองสระแก้ว โคกปี่ฆ้อง 27010409 ใหม่กุดชีวา                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว โคกปี่ฆ้อง 27010410 บะขมิ้น                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว โคกปี่ฆ้อง 27010411 หนองมาตร                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว โคกปี่ฆ้อง 27010412 คลองเขาเทียน   สก 25431 รพช 2535 1 1   2 1   9        
            สก 25531 รพช 2536 1 1   2 1   7        
สระแก้ว เมืองสระแก้ว โคกปี่ฆ้อง 27010413 เจ็ดหลัง                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว โคกปี่ฆ้อง 27010414 เนินยางงาม   S/N-0160 รพช 2528 1 1   2 1   5        
สระแก้ว เมืองสระแก้ว โคกปี่ฆ้อง 27010415 ซำบอน                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว โคกปี่ฆ้อง 27010416 นาตอ                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว โคกปี่ฆ้อง 27010417 คลองอีแตก   S/N-0240 รพช 2536 1 1   2 1   10        
              อบต 2542 1 1   2 1   30        
สระแก้ว เมืองสระแก้ว โคกปี่ฆ้อง 27010418 ทรัพย์ใหญ่                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว ท่าแยก 27010501 ป่าระกำ   S/N-0240 รพช 2536 1 1   2 1   8        
สระแก้ว เมืองสระแก้ว ท่าแยก 27010502 หอย   S/N-0240 รพช 2536 1 1   2 1   5        
สระแก้ว เมืองสระแก้ว ท่าแยก 27010503 ทุ่งแฝก   S/N-0136 รพช 2540 1 1   2 1   6        
สระแก้ว เมืองสระแก้ว ท่าแยก 27010504 หนองเตียน     อบต. 2536 2 2 9 2 1 น้ำน้อย 10        
สระแก้ว เมืองสระแก้ว ท่าแยก 27010505 คลองหอย                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว ท่าแยก 27010506 คลองสีเมือง                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว ท่าแยก 27010507 คลองน้ำเขียว   S/N-0139 รพช 2543 1 1   2 1   8        
            S/N-0137 รพช 2540 1 1   2 1   1        
สระแก้ว เมืองสระแก้ว ท่าแยก 27010508 คลองผักขม                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว ท่าแยก 27010509 คลองปาโด   S/N-0122 รพช 2538 1 1   2 1   5        
สระแก้ว เมืองสระแก้ว ท่าแยก 27010510 ท่ากระบาก                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว ท่าแยก 27010511 น้อย   S/N-0082 รพช 2522 1 1   2 1   5        
สระแก้ว เมืองสระแก้ว ท่าแยก 27010512 กิโลสาม                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว ท่าแยก 27010513 เนินไฮ                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว ท่าแยก 27010514 น้ำล้อม                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว ท่าเกษม 27010601 คลองนางชิง   S/N-0203 รพช 2540 1 1   2 1   5        
              อบต. 2538 1 1   1 1   10        
สระแก้ว เมืองสระแก้ว ท่าเกษม 27010602 ท่าเกษม   S/N-0177 รพช 2538 1 1   2 1   6        
            S/N-0178 รพช 2538 1 1   2 1   10        
            สก 25532 รพช 2536 1 1   2 1   5        
              กรมทรัพฯ 2531 1 2 9 2 1 ท่อน้ำชำรุด 20        
              กรมทรัพฯ             สนิมขึ้น          
              กรมทรัพฯ 2538       2 1   20        
              กรมทรัพฯ 2537 1 1 9 2              
              กรมทรัพฯ 2533 2 1 9 2 1   20        
              กรมทรัพฯ         2 1   3        
สระแก้ว เมืองสระแก้ว ท่าเกษม 27010603 หนองนกเขา   S/N-0202 รพช 2536 1 1   2 1   5        
สระแก้ว เมืองสระแก้ว ท่าเกษม 27010604 ทุ่งพระ                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว ท่าเกษม 27010605 หนองนกกระเรียน   S/N-0182 รพช 2538 1 1   2 1   5        
สระแก้ว เมืองสระแก้ว ท่าเกษม 27010606 โคกสัมพันธ์                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว ท่าเกษม 27010607 คลองอุดมสุข   S/N-0190 รพช 2536 1 1   2 1   5        
สระแก้ว เมืองสระแก้ว ท่าเกษม 27010608 สุขสำราญ   S/N-0182 รพช 2538 1 1   2 1   5        
              อบต. 2539 1 1   1 1   8        
              อบต. 2539       1              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว ท่าเกษม 27010609 หัวกุญแจ     กรมทรัพฯ 2536 1 3 9 2 1   10        
              กรมทรัพฯ 2527 1 3 9 2 1   20        
สระแก้ว เมืองสระแก้ว ท่าเกษม 27010610 คำเจริญ                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว ท่าเกษม 27010611 หนองพระสะเนตร                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว ท่าเกษม 27010612 ห้วยใหญ่                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระขวัญ 27010801 น้ำซับ                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระขวัญ 27010802 ใหม่ถาวร                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระขวัญ 27010803 แก่งสีเสียด                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระขวัญ 27010804 ทุ่งพลวง     กรมทรัพฯ   1 1   2 1            
สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระขวัญ 27010805 หนองไผ่     อบต. 2541 1 1   2 1   60        
สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระขวัญ 27010806 เนินผาสุก                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระขวัญ 27010807 ใหม่ไพรวัลย์     อบต. 2536 1 1   2 1   5        
สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระขวัญ 27010808 คลองปูน   S/N-0280 รพช 2538 1 1   2 1   8        
สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระขวัญ 27010809 บะเจริญ   S/N-0301 รพช 2543 1 1   2 1   7        
สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระขวัญ 27010810 คลองคันฉอ                     6        
สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระขวัญ 27010811 โคกสำราญ     อบต.                        
สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระขวัญ 27010812 ทุ่งหินโคน   S/N-0300 รพช 2542 1 1   2 1   5        
สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระขวัญ 27010813 วังตีอก                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระขวัญ 27010814 คลองมะละกอ   S/N-0299 รพช 2539 1 1   2 1   9        
              อบต. 2536 1 1   2 1   49        
สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระขวัญ 27010815 เนินไทร                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระขวัญ 27010816 คลองจานน้อย     อบต. 2540 1 1   2 1   37        
สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระขวัญ 27010817 เนินสะอาด                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระขวัญ 27010818 คลองมะละกอใต้                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระขวัญ 27010819 หนองโสน     อบต. 2543 1 1   2 1   17        
สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระขวัญ 27010820 คลองอ่าง     อบต. 2544 1 1   2 1   30        
สระแก้ว เมืองสระแก้ว หนองบอน 27011101 หน้าสถานี   S/N-0205 รพช 2537 1 1   2 1   5        
              หมู่บ้าน 2537 1 1   2 1            
สระแก้ว เมืองสระแก้ว หนองบอน 27011102 สวน                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว หนองบอน 27011103 โคกมะตูม                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว หนองบอน 27011104 ท่าแยก     กรมทรัพฯ   2 1   2 1 น้ำไม่พอ 10        
              หมู่บ้าน 2542 1 1   2 1            
สระแก้ว เมืองสระแก้ว หนองบอน 27011105 แก่งไทร     กรมโยธา   1 2   2              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว หนองบอน 27011106 คลองบุหรี่                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว หนองบอน 27011107 คลองบุหรี่ใต้     หมู่บ้าน                        
              หมู่บ้าน 2542 2 1   2 1            
สระแก้ว เมืองสระแก้ว หนองบอน 27011108 หนองบอน                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว หนองบอน 27011109 เนินแสนสุข                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว หนองบอน 27011110 ท่ามะตูม                              
สระแก้ว เมืองสระแก้ว หนองบอน 27011111 คลองหินเทิน     โยธาฯจังหวัด   1 1   2 1   45        
สระแก้ว เมืองสระแก้ว หนองบอน 27011112 หัวกุญแจใต้                              
สระแก้ว คลองหาด คลองหาด 27020101 คลองหาด   S/N-1020 รพช 2538 1 1   2 1   10        
            S/N-1038 รพช 2530 1 1   2 1   8        
              กรป.กลาง 2526 1 1 9 2 1   10        
              กรป.กลาง 2526 1 1 9 2 1   10        
สระแก้ว คลองหาด คลองหาด 27020102 เขาผาผึ้ง   S/N-1042 รพช 2532 1 1   2 1   7        
            S/N-1043 รพช 2537 1 1   2 1   9        
            S/N-1059 รพช 2543 1 1   2 1   6        
              อบจ. 2537 1 1 9 2 1   10        
              อบจ. 2538 1 1 9 2 1   10        
              กรมโยธา 2532 1 1 9 2 1 น้ำไม่พอ 10        
สระแก้ว คลองหาด คลองหาด 27020103 ป่าช้ากวาง   S/N-1045 รพช 2536 1 1   2 1   5        
              สปก. 2543 1 1 9 2 1   10        
              สปก. 2543 1 1 9 2 1   5        
              งพจ. 2534 1 1 9 2 1   8        
              งพจ. 2536 1 1 9 2 1   7        
สระแก้ว คลองหาด คลองหาด 27020104 เขาเลื่อม   S/N-1050 รพช 2535 1 1   2 1   8        
            S/N-1051 รพช 2532 1 1   2 1   5        
สระแก้ว คลองหาด คลองหาด 27020105 คลองหาด                              
สระแก้ว คลองหาด คลองหาด 27020106 ทับวังมน                              
สระแก้ว คลองหาด คลองหาด 27020107 ซับมะกรูด     กรมทรัพฯ 2533 1 1 9 2 1            
สระแก้ว คลองหาด คลองหาด 27020108 เขาดิน   S/N-1021 รพช 2529 1 1   2 1   8        
            S/N-1053 รพช 2530 1 1   2 1   9        
            S/N-1054 รพช 2532 1 1   2 1   5        
            S/N-1056 รพช 2536 1 1   2 1   6        
            S/N-1057 รพช 2540 1 1   2 1   7        
              กรมทรัพฯ 2536 1 1 9 2 1            
              กรมโยธา 2536 1 1 9 2 1            
สระแก้ว คลองหาด คลองหาด 27020109 เขาเลื่อมใต้   S/N-1030 รพช 2536 1 1   2 1   5        
            S/N-1031 รพช 2535 1 1   2 1   12        
            S/N-1033 รพช 2535 1 1   2 1   9        
              กรมโยธา 2535 1 1 9 2 1            
              กรมทรัพฯ 2535 1 1 9 2 1            
สระแก้ว คลองหาด คลองหาด 27020110 ไทยพัฒนา   S/N-1035 รพช 2535 1 1   2 1   8        
              กรมโยธา 2537 1 1 9 2 1            
              กรมทรัพฯ 2537 1 1 9 2 1            
สระแก้ว คลองหาด คลองหาด 27020111 ป่าตะแบก   S/N-1037 รพช 2536 1 1   2 1   8        
              กรมโยธา 2536 1 1 9 2 1            
              กรมทรัพฯ 2536 1 1 9 2 1            
สระแก้ว คลองหาด คลองหาด 27020112 เขาช่องแคบ   S/N-1058 รพช 2543 1 1   2 1   5        
              กรมโยธา 2536 1 1 9 2 1            
              กรมทรัพฯ 2536 1 1 9 2 1            
สระแก้ว คลองหาด คลองหาด 27020113 คลองหาดพัฒนา     กรมโยธา 2526 1 1 9 2 1            
              กรมทรัพฯ 2526 1 1 9 2 1            
สระแก้ว คลองหาด ไทยอุดม 27020201 ไทยอุดม   S/N-1153 รพช 2535 1 1   2 1   10        
สระแก้ว คลองหาด ไทยอุดม 27020202 ซับน้อย                              
สระแก้ว คลองหาด ไทยอุดม 27020203 ซับถาวร   S/N-1158 รพช 2536 1 1   2 1   10        
สระแก้ว คลองหาด ไทยอุดม 27020204 หนองตะเคียน   S/N-1160 รพช 2535 1 1   2 1   8        
สระแก้ว คลองหาด ไทยอุดม 27020205 เขาภูหีบ   S/N-1163 รพช 2536 1 1   2 1   6        
สระแก้ว คลองหาด ไทยอุดม 27020206 ไทยสมาน                              
สระแก้ว คลองหาด ไทยอุดม 27020207 ใหม่สามัคคี   S/N-1166 รพช 2536 1 1   2 1   5        
            S/N-1169 รพช 2535 1 1   2 1   9        
สระแก้ว คลองหาด ไทยอุดม 27020208 พรหมนิมิตร   S/N-1170 รพช 2536 1 1   2 1   7        
            S/N-1171 รพช 2536 1 1   2 1   4        
สระแก้ว คลองหาด ไทยอุดม 27020209 วังปืน   S/N-1151 รพช 2535 1 1   2 1   9        
สระแก้ว คลองหาด ซับมะกรูด 27020301 วังยาง     อบต.   1 1   2 1   20        
สระแก้ว คลองหาด ซับมะกรูด 27020302 ไกลนคร   S/N-1189 รพช 2530 1 1   2 1   10        
            S/N-1199 รพช 2542 1 1   2 1   10        
            สก 25474 รพช 2536 1 1   2 1   8        
              อบต. 2541 2 2   2 1   18        
              อบต.   2 2   2 1 น้ำย้อย 15        
สระแก้ว คลองหาด ซับมะกรูด 27020303 นาดี   S/N-1193 รพช 2535 1 1   2 1   5        
            S/N-1198 รพช 2536 1 1   2 1   5        
            สก 25039 รพช 2537 1 1   2 1   10        
              อบต. 2540 1 1   2 1   82        
สระแก้ว คลองหาด ซับมะกรูด 27020304 วังวน   สก 25040 รพช 2537 1 1   2 1   8        
              อบต. 2531 1 1   2 1   30        
              อบต. 2535 1 1   2 1   30        
สระแก้ว คลองหาด ซับมะกรูด 27020305 ทรัพย์ตะเคียน   S/N-1195 รพช 2536 1 1   2 1   7        
            S/N-1202 รพช 2543 1 1   2 1   6        
            สก 25041 รพช 2537 1 1   2 1   5        
สระแก้ว คลองหาด ซับมะกรูด 27020306 ใหม่คคลองยาง   S/N-1175 รพช 2533 1 1   2 1   5        
              เอกชน 2530 1 1   1 1   93        
สระแก้ว คลองหาด ซับมะกรูด 27020307 คลองกลาง   S/N-1201 รพช 2543 1 1   2 1   7        
              อบต. 2544 1 1   2 1   30        
              อบต. 2537 1 1   2 1   25        
              อบต. 2538 1 1   2 1   30        
              อบต. 2543 1 1   2 1   20        
สระแก้ว คลองหาด ซับมะกรูด 27020308 ทุ่งเจริญ   S/N-1181 รพช 2532 1 1   2 1   8        
            S/N-1182 รพช 2542 1 1   2 1   5        
            S/N-1183 รพช 2537 1 1   2 1   12        
              อบต. 2537 1 1   2 1   29        
              กรมอนามัย 2540 1 1   2 1   15        
              อบต. 2537 1 1   2 1   15        
สระแก้ว คลองหาด ซับมะกรูด 27020309 วังเดือนห้า   สก 25447 รพช   1 1   2 1   5        
              อบต. 2539 1 1   2 1   50        
สระแก้ว คลองหาด ซับมะกรูด 27020310 ตากฟ้า   S/N-1185 รพช 2535 1 1   2 1   6        
            S/N-1203 รพช 2543 1 1   2 1   8        
              อบต. 2542 1 1   2 1   30        
สระแก้ว คลองหาด ซับมะกรูด 27020311 เทพนิมิตร   S/N-1172 รพช 2532 1 1   2 1   9        
            สก 25476 รพช 2536 1 1   2 1   5        
              อบต. 2535 1 1   2 1            
สระแก้ว คลองหาด ไทรเดี่ยว 27020401 อพป.สระหลวง     กรมโยธา 2540 1 1   2              
สระแก้ว คลองหาด ไทรเดี่ยว 27020402 หนองแวง   S/N-1112 รพช 2532 1 1   2 1   4        
            S/N-1115 รพช 2532 1 1   2 1   5        
              กรมโยธา 2541 1 1   2              
สระแก้ว คลองหาด ไทรเดี่ยว 27020403 อพป.กุดโดน                              
สระแก้ว คลองหาด ไทรเดี่ยว 27020404 โนนประดู่   S/N-1119 รพช 2531 1 1   2 1   5        
สระแก้ว คลองหาด ไทรเดี่ยว 27020405 คลองทราย   S/N-1121 รพช 2536 1 1   2 1   8        
สระแก้ว คลองหาด ไทรเดี่ยว 27020406 หนองคาย   S/N-1093 รพช 2535 1 1   2 1   5        
            S/N-1095 รพช 2527 1 1   2 1   9        
สระแก้ว คลองหาด ไทรเดี่ยว 27020407 หนองไผ่   S/N-1097 รพช 2531 1 1   2 1   5        
สระแก้ว คลองหาด ไทรเดี่ยว 27020408 คลองวังจิก   S/N-1101 รพช 2530 1 1   2 1   10        
สระแก้ว คลองหาด ไทรเดี่ยว 27020409 การบินไทย                              
สระแก้ว คลองหาด คลองไก่เถื่อน 27020501 อพป/กชน.คลองไก่เถื่อน   S/N-1060 รพช 2538 1 1   2 1   6        
            S/N-1061 รพช 2538 1 1   2 1   8        
            S/N-1062 รพช 2538 1 1   2 1   5        
            S/N-1063 รพช 2538 1 1   2 1   4        
            S/N-1064 รพช 2538 1 1   2 1   9        
            S/N-1065 รพช 2539 1 1   2 1   1        
สระแก้ว คลองหาด คลองไก่เถื่อน 27020502 อพป.เขาจันทร์แดง   S/N-1066 รพช 2532 1 1   2 1   10        
            S/N-1069 รพช 2538 1 1   2 1   12        
            S/N-1070 รพช 2539 1 1   2 1   8        
            สก 25037 รพช 2537 1 1   2 1   6        
สระแก้ว คลองหาด คลองไก่เถื่อน 27020503 เขาตาง๊อก   S/N-1072 รพช 2529 1 1   2 1   5        
            S/N-1073 รพช 2531 1 1   2 1   7        
            S/N-1074 รพช 2525 1 1   2 1   6        
            S/N-1075 รพช 2529 1 1   2 1   8        
            สก 25434 รพช 2535 1 1   2 1   10        
              กรมโยธา 2541 1 1   2 1   10        
              กรมทรัพฯ 2535 1 1   2 1   16        
              นพค. 2529 1 1   2 1   20        
              อบต. 2540 1 1   2 1            
สระแก้ว คลองหาด คลองไก่เถื่อน 27020504 คลองเจริญ     กรมโยธา   1 1   2 1   20        
              กรมโยธา   1 1   2 1   15        
สระแก้ว คลองหาด คลองไก่เถื่อน 27020505 คลองไก่เถื่อน   S/N-1081 รพช 2539 1 1   2 1   5        
              สาธารณะสุข 2535 1 1   2 1   12        
สระแก้ว คลองหาด คลองไก่เถื่อน 27020506 กลุ่มตาขวัญ   S/N-1083 รพช 2529 1 1   2 1   9        
            S/N-1084 รพช 2529 1 1   2 1   5        
            S/N-1085 รพช 2530 1 1   2 1   7        
            S/N-1086 รพช 2530 1 1   2 1   8        
            สก 25472 รพช 2536 1 1   2 1   5        
สระแก้ว คลองหาด คลองไก่เถื่อน 27020507 ศาลาเขียว                              
สระแก้ว คลองหาด คลองไก่เถื่อน 27020508 คลองซับ                              
สระแก้ว คลองหาด คลองไก่เถื่อน 27020509 คลองใหญ่พัฒนา                              
สระแก้ว คลองหาด คลองไก่เถื่อน 27020510 ทับทิมสยาม     กรมทรัพฯ 2542 1 1   2 1   139        
สระแก้ว คลองหาด เบญจขร 27020601 น้ำคำ   S/N-1206 รพช 2537 1 1   2 1   6        
            สก 25043 รพช 2538 1 1   2 1   5        
สระแก้ว คลองหาด เบญจขร 27020602 ห้วยไคร้เหนือ   S/N-1208 รพช 2538 1 1   2 1   8        
            S/N-1210 รพช 2535 1 1   2 1   5        
สระแก้ว คลองหาด เบญจขร 27020603 จานแก่น   S/N-1219 รพช 2536 1 1   2 1   10        
สระแก้ว คลองหาด เบญจขร 27020604 เขาเบญจขร                              
สระแก้ว คลองหาด เบญจขร 27020605 ชุมทอง   สก 25044 รพช 2537 1 1   2 1   5        
สระแก้ว คลองหาด เบญจขร 27020606 ซับพลู   S/N-1215 รพช 2537 1 1   2 1   5        
สระแก้ว คลองหาด เบญจขร 27020607 เขาดินแดง   S/N-1216 รพช 2535 1 1   2 1   5        
สระแก้ว คลองหาด เบญจขร 27020608 ซับพลูน้อย   S/N-1218 รพช 2530 1 1   2 1   5        
สระแก้ว คลองหาด เบญจขร 27020609 วังไหม                              
สระแก้ว คลองหาด ไทรทอง 27020701 อพป.หินกอง   S/N-1136 รพช 2530 1 1   2 1   5        
            สก 25481 รพช 2536 1 1   2 1   9        
สระแก้ว คลองหาด ไทรทอง 27020702 โนนสง่า   S/N-1140 รพช 2535 1 1   2 1   5        
สระแก้ว คลองหาด ไทรทอง 27020703 คลองไผ่   S/N1143 รพช 2533 1 1   2 1   8        
            S/N-1144 รพช 2525 1 1   2 1   5        
            สก 25482 รพช 2536 1 1   2 1   6        
สระแก้ว คลองหาด ไทรทอง 27020704 ไทรเดี่ยว   S/N-1146 รพช 2536 1 1   2 1   5        
สระแก้ว คลองหาด ไทรทอง 27020705 คลองยาง   S/N-1125 รพช 2536 1 1   2 1   5        
            S/N-1148 รพช 2543 1 1   2 1   7        
สระแก้ว คลองหาด ไทรทอง 27020706 โนนสมบูรณ์   S/N-1128 รพช 2526 1 1   2 1   5        
            สก 25484 รพช 2536 1 1   2 1   10        
สระแก้ว คลองหาด ไทรทอง 27020707 คลองลาภใกล้   สก 25485 รพช 2536 1 1   2 1   5        
สระแก้ว คลองหาด ไทรทอง 27020708 คลองยางนอก                              
สระแก้ว ตาพระยา ตาพระยา 27030101 ตาพระยา   S/N-1220 รพช 2537 1 1   2 1   5        
สระแก้ว ตาพระยา ตาพระยา 27030102 ปางลาง   S/N-1225 รพช 2532 1 1   2 1   5        
            S/N-1227 รพช 2522 1 1   2 1   6        
            S/N-1228 รพช 2536 1 1   2 1   5        
            S/N-1229 รพช 2532 1 1   2 1   10        
            S/N-1230 รพช 2533 1 1   2 1   5        
                  1 2 9 2 1   30        
สระแก้ว ตาพระยา ตาพระยา 27030103 ตะโก         1 2 9 2 1   40        
สระแก้ว ตาพระยา ตาพระยา 27030104 กุดเวียน   S/N-1232 รพช 2536 1 1   2 1   6        
                  1 2 9 2 1   45        
            S/N-1236 รพช 2536 1 1   2 1   5        
สระแก้ว ตาพระยา ตาพระยา 27030105 หนองไผ่   S/N-1264 รพช 2536 1 1   2 1   10        
                  1 2 9 2 1   25        
สระแก้ว ตาพระยา ตาพระยา 27030106 ป่าซอง         1 2 9 2 1   40        
สระแก้ว ตาพระยา ตาพระยา 27030107 ห้วย   S/N-1241 รพช 2532 1 1   2 1   5        
            S/N-1242 รพช 2537 1 1   2 1   5        
                  1 2 9 2 1   35        
สระแก้ว ตาพระยา ตาพระยา 27030108 แก้วเพชรพลอย   S/N-1245 รพช 2536 1 1   2 1   9        
สระแก้ว ตาพระยา ตาพระยา 27030109 นางาม   S/N-1250 รพช 2522 1 1   2 1   5        
สระแก้ว ตาพระยา ตาพระยา 27030110 ทัพเซียม   S/N-1257 รพช 2535 1 1   2 1   8        
สระแก้ว ตาพระยา ตาพระยา 27030111 กุดเตย   S/N-1260 รพช 2523 1 1   2 1   5        
            S/N-1261 รพช 2536 1 1   2 1   4        
สระแก้ว ตาพระยา ตาพระยา 27030112 เนินสมบูรณ์                              
สระแก้ว ตาพระยา ตาพระยา 27030113 เนินสะอาด                              
สระแก้ว ตาพระยา ตาพระยา 27030114 เขาลูกช้าง   S/N-1128 รพช 2526 1 1   2 1   5        
สระแก้ว ตาพระยา ตาพระยา 27030115 ทัพสยาม                              
สระแก้ว ตาพระยา ตาพระยา 27030116 บ่อน้ำใส                              
สระแก้ว ตาพระยา ตาพระยา 27030117 ร่มทอง                              
สระแก้ว ตาพระยา ทัพเสด็จ 27030201 โคกเพร็ก   S/N-1288 รพช 2542 1 1   2 1   5        
สระแก้ว ตาพระยา ทัพเสด็จ 27030202 แสง์   S/N-1267 รพช 2535 1 1   2 1   5        
สระแก้ว ตาพระยา ทัพเสด็จ 27030203 เจียงดำ                              
สระแก้ว ตาพระยา ทัพเสด็จ 27030204 โคกแจ่ง   S/N-1276 รพช 2534 1 1   2 1   5        
            S/N-1277 รพช 2536 1 1   2 1   8        
สระแก้ว ตาพระยา ทัพเสด็จ 27030205 โคกทหาร                              
สระแก้ว ตาพระยา ทัพเสด็จ 27030206 มะกอก   S/N-1285 รพช 2538 1 1   2 1   5        
สระแก้ว ตาพระยา ทัพเสด็จ 27030207 โคกสะอาด                              
สระแก้ว ตาพระยา ทัพเสด็จ 27030208 น้อยพัฒนา                              
สระแก้ว ตาพระยา ทัพเสด็จ 27030209 ร่มไทร   S/N-1286 รพช 2540 1 1   2 1   5        
สระแก้ว ตาพระยา ทัพเสด็จ 27030210 คลองแผง   S/N-1287 รพช 2540 1 1   2 1   6        
สระแก้ว ตาพระยา ทัพเสด็จ 27030211 คลองน้ำใส                              
สระแก้ว ตาพระยา ทัพเสด็จ 27030212 ทัพเสรี   S/N-1283 รพช 2537 1 1   2 1   5        
สระแก้ว ตาพระยา ทัพราช 27030601 หนองติม   S/N-1300 รพช 2537 1 1   2 1   4        
            S/N-1301 รพช 2530 1 1   2 1   4        
สระแก้ว ตาพระยา ทัพราช 27030602 ตะลุมพุก   S/N-1303 รพช 2537 1 1   2 1   5        
            S/N-1304 รพช 2522 1 1   2 1   6        
สระแก้ว ตาพระยา ทัพราช 27030603 หนองปรือ   S/N-1310 รพช 2522 1 1   2 1   8        
            S/N-1313 รพช 2533 1 1   2 1   5        
สระแก้ว ตาพระยา ทัพราช 27030604 เหนือ   S/N-1315 รพช 2535 1 1   2 1   10        
สระแก้ว ตาพระยา ทัพราช 27030605 ใหม่ไทยถาวร   S/N-1318 รพช 2538 1 1   2 1   5        
สระแก้ว ตาพระยา ทัพราช 27030606 เจริญสุข                              
สระแก้ว ตาพระยา ทัพราช 27030607 โคกไพล                              
สระแก้ว ตาพระยา ทัพราช 27030608 โคกกราด                              
สระแก้ว ตาพระยา ทัพราช 27030609 หนองผักแว่น   S/N-1324 รพช 2537 1 1   2 1   5        
            S/N-1328 รพช 2537 1 1   2 1   4        
สระแก้ว ตาพระยา ทัพราช 27030610 ทดวงค์สมบูรณ์   S/N-1329 รพช 2530 1 1   2 1   5        
            S/N-1331 รพช 2537 1 1   2 1   7        
สระแก้ว ตาพระยา ทัพราช 27030611 เนินขาม                              
สระแก้ว ตาพระยา ทัพราช 27030612 คลองยาง                              
สระแก้ว ตาพระยา ทัพราช 27030613 ทุ่งทะเล                              
สระแก้ว ตาพระยา ทัพราช 27030614 ไพลงาม                              
สระแก้ว ตาพระยา ทัพราช 27030615 เขาวงค์                              
สระแก้ว ตาพระยา ทัพไทย 27030701 ทัพไทย                              
สระแก้ว ตาพระยา ทัพไทย 27030702 โคกตาด้วง                              
สระแก้ว ตาพระยา ทัพไทย 27030703 โคกระกา   S/N-1289 รพช 2523 1 1   2 1   5        
            S/N-1290 รพช 2513 1 1   2 1   9        
            S/N-1291 รพช 2538 1 1   2 1   5        
สระแก้ว ตาพระยา ทัพไทย 27030704 โคกปราสาท                              
สระแก้ว ตาพระยา ทัพไทย 27030705 รัตนะ                              
สระแก้ว ตาพระยา ทัพไทย 27030706 หนองบัว   S/N-1294 รพช 2536 1 1   2 1   5        
สระแก้ว ตาพระยา ทัพไทย 27030707 โคกจาน                              
สระแก้ว ตาพระยา ทัพไทย 27030708 กระสัง                              
สระแก้ว ตาพระยา ทัพไทย 27030709 ทับทิมสยาม   S/N-1297 รพช 2537 1 1   2 1   7        
สระแก้ว ตาพระยา ทัพไทย 27030710 น้ำเงิน                              
สระแก้ว ตาพระยา โคคลาน 27030901 โคคลาน   S/N-1337 รพช 2536 1 1   2 1   10        
            S/N-1338 รพช 2542 1 1   2 1   5        
            S/N-1339 รพช 2535 1 1   2 1   6        
            S/N-1341 รพช 2538 1 1   2 1   5        
            S/N-1358 รพช 2541 1 1   2 1   8        
สระแก้ว ตาพระยา โคคลาน 27030902 ซับม่วง   S/N-1342 รพช 2538 1 1   2 1   5        
            S/N-1343 รพช 2535 1 1   2 1   7        
            S/N-1345 รพช 2532 1 1   2 1   5        
            S/N-1346 รพช 2537 1 1   2 1   6        
            S/N-1347 รพช 2538 1 1   2 1   5        
สระแก้ว ตาพระยา โคคลาน 27030903 ซับเม็ก   S/N-1357 รพช 2540 1 1   2 1   7        
สระแก้ว ตาพระยา โคคลาน 27030904 ไทยสามัคคี   S/N-1349 รพช 2536 1 1   2 1   5        
            S/N-1350 รพช 2537 1 1   2 1   8        
            S/N-1352 รพช 2535 1 1   2 1   5        
สระแก้ว ตาพระยา โคคลาน 27030905 สองพี่น้อง   S/N-1353 รพช 2537 1 1   2 1   5        
            S/N-1356 รพช 2535 1 1   2 1   9        
สระแก้ว ตาพระยา โคคลาน 27030906 มะค่าปุ่ม                              
สระแก้ว วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น 27040101 วังน้ำเย็น   S/N-1367 รพช 2538 1 1   2 1   6        
            สก 25045 รพช 2537 1 1   2 1   9        
            สก 25508 รพช 2536 1 1   2 1   4        
            สก 25026 รพช 2537 1 1   2 1   9        
สระแก้ว วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น 27040102 ทรัพย์นิยม   S/N-1391 รพช 2543 1 1   2 1   8        
สระแก้ว วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น 27040103 สวนป่า   S/N-1374 รพช 2536 1 1   2 1   9        
สระแก้ว วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น 27040104 เกศแก้ว   S/N-1386 รพช 2543 1 1   2 1   10        
              อบต. 2543                      
สระแก้ว วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น 27040105 วังแดง   S/N-1383 รพช 2540 1 1   2 1   5        
สระแก้ว วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น 27040106 วังจำปี   S/N-1359 รพช 2534 1 1   2 1   9        
            S/N-1362 รพช 2526 1 1   2 1   7        
            S/N-1384 รพช 2542 1 1   2 1   10        
              อบต. 2542                      
สระแก้ว วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น 27040107 คลองสาระพา   S/N-1390 รพช 2543 1 1   2 1   9        
สระแก้ว วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น 27040108 ซับพลู   S/N-1382 รพช 2535 1 1   2 1   8        
สระแก้ว วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น 27040109 วังเทพนิมิตร   S/N-1387 รพช 2543 1 1   2 1   9        
สระแก้ว วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น 27040110 วังเจริญ   S/N-1388 รพช 2543 1 1   2 1   5        
สระแก้ว วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น 27040111 ชัยณรงค์   S/N-1364 รพช 2535 1 1   2 1   9        
สระแก้ว วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น 27040112 ภูเวียง   S/N-1365 รพช 2536 1 1   2 1   8        
            S/N-1385 รพช 2542 1 1   2 1   9        
สระแก้ว วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น 27040113 มิตรสัมพันธ์   S/N-1389 รพช 2543 1 1   2 1   4        
สระแก้ว วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น 27040114 วังศิลา                              
สระแก้ว วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น 27040115 โคกสนั่นพัฒนา                              
สระแก้ว วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น 27040116 วังชมภู                              
สระแก้ว วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น 27040117 ท่าวังหิน                              
สระแก้ว วังน้ำเย็น ตาหลังใน 27040301 ตาหลังใน   S/N-1438 รพช 2540 1 1   2 1   10        
สระแก้ว วังน้ำเย็น ตาหลังใน 27040302 หนองปรือ                              
สระแก้ว วังน้ำเย็น ตาหลังใน 27040303 ท่าตาสี   S/N-1423 รพช 2535 1 1   2 1   9        
สระแก้ว วังน้ำเย็น ตาหลังใน 27040304 หนองผักหนาม   S/N-1437 รพช 2534 1 1   2 1   5        
              กรมโยธา   12   2     แกนหลุด          
สระแก้ว วังน้ำเย็น ตาหลังใน 27040305 เพชรพนานิคม   สก 25021 รพช 2537 1 1   2 1   9        
สระแก้ว วังน้ำเย็น ตาหลังใน 27040306 วังไทร   S/N-1426 รพช 2538 1 1   2 1   6        
            S/N-1439 รพช 2540 1 1   2 1            
            สก 25022 รพช 2537 1 1   2 1            
สระแก้ว วังน้ำเย็น ตาหลังใน 27040307 ทับหลวง                              
สระแก้ว วังน้ำเย็น ตาหลังใน 27040308 หนองแก   สก 25506 รพช 2536 1 1   2 1   5        
สระแก้ว วังน้ำเย็น ตาหลังใน 27040309 โนนทอง   สก 25023 รพช 2537 1 1   2 1   4        
สระแก้ว วังน้ำเย็น ตาหลังใน 27040310 ประตูโขง   S/N-1440 รพช 2543 1 1   2 1   10        
สระแก้ว วังน้ำเย็น ตาหลังใน 27040311 เพชรเจริญ                              
สระแก้ว วังน้ำเย็น ตาหลังใน 27040312 ตาหลังพัฒนา                              
สระแก้ว วังน้ำเย็น ตาหลังใน 27040313 ใหม่ไชยมงคล                              
สระแก้ว วังน้ำเย็น ตาหลังใน 27040314 วังเพชร                              
สระแก้ว วังน้ำเย็น คลองหินปูน 27040501 วังเจริญสุข                 1 น้ำไม่พอ          
สระแก้ว วังน้ำเย็น คลองหินปูน 27040502 คลองหินปูน   S/N-1402 รพช 2537 1 1   2 1   10        
สระแก้ว วังน้ำเย็น คลองหินปูน 27040503 วังยาว   สก 25017 รพช 2537 1 1   2 1   9        
              หมู่บ้าน 2537 1 1 9 2 1 ขาดความรู้ 8        
                  1 1 9 1 1 ขาดความรู้ 38        
                  1 1 9 1 1 ขาดความรู้ 42        
สระแก้ว วังน้ำเย็น คลองหินปูน 27040504 โนนสมบัติ   S/N-1419 รพช 2536 1 1   2 1   6        
                  1 1 9 1 1 ไม่ลึก 50        
สระแก้ว วังน้ำเย็น คลองหินปูน 27040505 ดอนดินแดง   S/N-1406 รพช 2537 1 1   2 1   5        
สระแก้ว วังน้ำเย็น คลองหินปูน 27040506 บ่อลูกรัง   สก 25018 รพช 2537 1 1   2 1   4        
              กรมทรัพฯ 2542 1 2 9 2 1   8        
              กรมทรัพฯ 2537 1 2 9 2 1   16        
              กรมทรัพฯ 2542 1 2 9 2 1   4        
สระแก้ว วังน้ำเย็น คลองหินปูน 27040507 หนองสมบูรณ์   S/N-1416 รพช 2533 1 1   2 1   8        
            สก 25019 รพช 2537 1 1   2 1   7        
สระแก้ว วังน้ำเย็น คลองหินปูน 27040508 คลองฝักมีด                 1 น้ำไม่พอ          
สระแก้ว วังน้ำเย็น คลองหินปูน 27040509 คลองแก   สก 25020 รพช 2537 1 1   2 1   5        
สระแก้ว วังน้ำเย็น คลองหินปูน 27040510 คลองตาสูตร                              
สระแก้ว วังน้ำเย็น คลองหินปูน 27040511 ทรัพย์เจริญ   S/N-1393 รพช 2539 1 1   2 1   6        
              กรมทรัพฯ   1 2 9 2 1   6        
              กรมทรัพฯ   1 2 9 2 1   5        
              กรมโยธา   1 2 9 2 1   3        
สระแก้ว วังน้ำเย็น คลองหินปูน 27040512 นำเจริญ                              
สระแก้ว วังน้ำเย็น คลองหินปูน 27040514 เนินสะดวก                              
สระแก้ว วังน้ำเย็น คลองหินปูน 27040515 มิตรไมตรี                              
สระแก้ว วังน้ำเย็น ทุ่งมหาเจริญ 27040601 ทุ่งมหาเจริญ   สก 25024 รพช 2537 1 1   2 1   10        
สระแก้ว วังน้ำเย็น ทุ่งมหาเจริญ 27040602 คลองจรเข้   S/N-1476 รพช 2535 1 1   2 1   8        
            S/N-1478 รพช 2535 1 1   2 1   9        
            S/N-1480 รพช 2533 1 1   2 1   5        
            S/N-1481 รพช 2535 1 1   2 1   5        
            S/N-1487 รพช 2542 1 1   2 1   6        
สระแก้ว วังน้ำเย็น ทุ่งมหาเจริญ 27040603 พรสวรรค์   S/N-1454 รพช 2538 1 1   2 1   9        
            สก 25445 รพช 2538 1 1   2 1   4        
สระแก้ว วังน้ำเย็น ทุ่งมหาเจริญ 27040604 แก่งสะเดา   S/N-1456 รพช 2535 1 1   2 1   76        
            S/N-1457 รพช 2527 1 1   2 1   9        
สระแก้ว วังน้ำเย็น ทุ่งมหาเจริญ 27040605 คลองตะเคียนชัย   S/N-1461 รพช 2532 1 1   2 1   5        
            S/N-1462 รพช 2534 1 1   2 1   5        
            S/N-1463 รพช 2535 1 1   2 1   5        
            S/N-1464 รพช 2535 1 1   2 1   6        
            S/N-1465 รพช 2535 1 1   2 1   7        
            S/N-1466 รพช 2535 1 1   2 1   8        
สระแก้ว วังน้ำเย็น ทุ่งมหาเจริญ 27040606 คลองใหญ่   S/N-1469 รพช 2536 1 1   2 1   5        
            สก 25507 รพช 2536 1 1   2 1   5        
สระแก้ว วังน้ำเย็น ทุ่งมหาเจริญ 27040607 น้ำซับเจริญ   สก 255205 รพช 2537 1 1   2 1   5        
สระแก้ว วังน้ำเย็น ทุ่งมหาเจริญ 27040608 ด่านชัยพัฒนา                              
สระแก้ว วังน้ำเย็น ทุ่งมหาเจริญ 27040609 วังสุเทพ   S/N-1486 รพช 2536 1 1   2 1   10        
สระแก้ว วังน้ำเย็น ทุ่งมหาเจริญ 27040610 เขาตะกรุบพัฒนา   S/N-1451 รพช 2537 1 1   2 1   5        
            S/N-1452 รพช 2537 1 1   2 1   8        
สระแก้ว วังน้ำเย็น ทุ่งมหาเจริญ 27040611 คลองขี้เหล็ก                              
สระแก้ว วังน้ำเย็น ทุ่งมหาเจริญ 27040612 คลองพัฒนา                              
สระแก้ว วังน้ำเย็น ทุ่งมหาเจริญ 27040613 ชัยพัฒนา                              
สระแก้ว วังน้ำเย็น ทุ่งมหาเจริญ 27040614 คลองตะขบ                              
สระแก้ว วังน้ำเย็น ทุ่งมหาเจริญ 27040615 หนองเรือ                              
สระแก้ว วังน้ำเย็น ทุ่งมหาเจริญ 27040616 สันตะวา                              
สระแก้ว วังน้ำเย็น ทุ่งมหาเจริญ 27040617 ชัยมงคลเจริญลาภ                              
สระแก้ว วังน้ำเย็น ทุ่งมหาเจริญ 27040618 แสนสุข                              
สระแก้ว วังน้ำเย็น ทุ่งมหาเจริญ 27040619 แสงตะวัน                              
สระแก้ว วังน้ำเย็น ทุ่งมหาเจริญ 27040620 ไร่เหนือพัฒนา                              
สระแก้ว วังน้ำเย็น ทุ่งมหาเจริญ 27040621 ไพรวัลย์                              
สระแก้ว วัฒนานคร วัฒนานคร 27050101 พร้าว   S/N-0316 รพช 2528 1 1   2 1   5        
สระแก้ว วัฒนานคร วัฒนานคร 27050102 หัวช้าง   S/N-0302 รพช 2528 1 1   2 1   6        
            S/N-0325 รพช 2541 1 1   2 1   7        
สระแก้ว วัฒนานคร วัฒนานคร 27050103 โนนจิก                              
สระแก้ว วัฒนานคร วัฒนานคร 27050104 สระลพ                              
สระแก้ว วัฒนานคร วัฒนานคร 27050105 เมือง   สก 25426 รพช 2535 1 1   2 1   5        
สระแก้ว วัฒนานคร วัฒนานคร 27050106 หนองคุ้ม                              
สระแก้ว วัฒนานคร วัฒนานคร 27050107 จิก                              
สระแก้ว วัฒนานคร วัฒนานคร 27050108 อ่างไผ่                              
สระแก้ว วัฒนานคร วัฒนานคร 27050109 ทางหลวง                              
สระแก้ว วัฒนานคร วัฒนานคร 27050110 วัฒนานคร                              
สระแก้ว วัฒนานคร วัฒนานคร 27050111 หนองคลอง   S/N-0324 รพช 2540 1 1   2 1   8        
สระแก้ว วัฒนานคร วัฒนานคร 27050112 หนองแสง                              
สระแก้ว วัฒนานคร วัฒนานคร 27050113 เนินผาสุก                              
สระแก้ว วัฒนานคร วัฒนานคร 27050114 วังเสียว   S/N-0315 รพช 2533 1 1   2 1   8        
สระแก้ว วัฒนานคร ท่าเกวียน 27050201 ท่าเกวียน   S/N-0482 รพช 2530 1 1   2 1   6        
            S/N-0485 รพช 2530 1 1   2 1   6        
            S/N-0486 รพช 2530 1 1   2 1   6        
            S/N-0544 รพช 2522 1 1   2 1   6        
            S/N-0545 รพช 2522 1 1   2 1   6        
            S/N-0546 รพช 2529 1 1   2 1   6        
              กรมทรัพฯ   1 2 9 2 1   344        
              กรมโยธา   1 2 9 2 1   344        
สระแก้ว วัฒนานคร ท่าเกวียน 27050202 โนน   S/N-0497 รพช 2532 1 1   2 1   8        
            S/N-0499 รพช 2538 1 1   2 1   8        
            S/N-1805 รพช 2543 1 1   2 1   8        
              กรมทรัพฯ   1 2 9 2 1   141        
              กรมโยธา   1 2 9 2 1   141        
              ชาวบ้าน 1 1 9 1 1     30        
สระแก้ว วัฒนานคร ท่าเกวียน 27050203 นางาม   S/N-0500 รพช 2530 1 1   2 1   5        
              กรมทรัพฯ   1 1 9 2 1   171        
              กรมโยธา   1 1 9 2 1   161        
              ชาวบ้าน   1 1 9 1 1   5        
สระแก้ว วัฒนานคร ท่าเกวียน 27050204 ทับช้าง   S/N-0506 รพช 2538 1 1   2 1   9        
            S/N-0566 รพช 2538 1 1   2 1   9        
              กรมทรัพฯ   1 1 9 2 1   68        
              กรมโยธา   1 1 9 2 1   68        
              ชาวบ้าน   1 1 9 1 1   10        
สระแก้ว วัฒนานคร ท่าเกวียน 27050205 หนองยาง   S/N-0509 รพช 2528 1 1   2 1   5        
            S/N-0511 รพช 2534 1 1   2 1   4        
            S/N-1804 รพช 2541 1 1   2 1   6        
              กรมทรัพฯ   1 1 9 2 1   155        
              กรมโยธา   1 1 9 2 1   155        
              ชาวบ้าน   1 1 9 1 1   17        
สระแก้ว วัฒนานคร ท่าเกวียน 27050206 ปักคุ้ม   S/N-0541 รพช 2538 1 1   2 1   8        
              กรมทรัพฯ   1 1 9 2 1   60        
              กรมโยธา   1 1 9 2 1   60        
              ชาวบ้าน   1 1 9 1 1   1        
สระแก้ว วัฒนานคร ท่าเกวียน 27050207 สี่แยก   S/N-0519 รพช 2532 1 1   2 1   4        
            S/N-0521 รพช 2533 1 1   2 1   4        
              กรมทรัพฯ   1 1 9 2 1   135        
              กรมโยธา   1 1 9 2 1   135        
              ชาวบ้าน   1 1 9 1 1   4        
สระแก้ว วัฒนานคร ท่าเกวียน 27050208 เขาจาน     กรมทรัพฯ   1 1 9 2 1   213        
              กรมโยธา   1 1 9 2 1   213        
              ชาวบ้าน   1 1 9 1 1   9        
สระแก้ว วัฒนานคร ท่าเกวียน 27050209 คลองมะนาว     กรมทรัพฯ   1 1 9 2 1   149        
              กรมโยธา   1 1 9 2 1   149        
              ชาวบ้าน   1 1 9 1 1   6        
สระแก้ว วัฒนานคร ท่าเกวียน 27050210 ทับประดู่   S/N-0525 รพช 2533 1 1   2 1   6        
            S/N-0527 รพช 2538 1 1   2 1   7        
              กรมทรัพฯ   1 1 9 2 1   150        
              กรมโยธา   1 1 9 2 1   150        
              ชาวบ้าน   1 1 9 1 1   6        
สระแก้ว วัฒนานคร ท่าเกวียน 27050211 เหล่าสามัคคี     กรมทรัพฯ   1 1 9 2 1   85        
              กรมโยธา   1 1 9 2 1   85        
              ชาวบ้าน   1 1 9 1 1   7        
สระแก้ว วัฒนานคร ท่าเกวียน 27050212 หนองปลาเข็ง   S/N-0533 รพช 2532 1 1   2 1   4        
              กรมทรัพฯ   1 1 9 2 1   150        
              กรมโยธา   1 1 9 2 1   150        
              ชาวบ้าน   1 1 9 1 1   5        
สระแก้ว วัฒนานคร ท่าเกวียน 27050213 ใหม่เจริญผล     กรมทรัพฯ   1 1 9 2 1   60        
              กรมโยธา   1 1 9 2 1   60        
              ชาวบ้าน   1 1 9 1 1   10        
สระแก้ว วัฒนานคร ผักขะ 27050301 หนองหอย   S/N-0568 รพช 2532 1 1   2 1   5        
            S/N-0569 รพช 2538 1 1   2 1   5        
              กรมโยธา   1 1   2 1   15        
สระแก้ว วัฒนานคร ผักขะ 27050302 ห้วยเดื่อ     กรมโยธา   1 1   2 1   40        
สระแก้ว วัฒนานคร ผักขะ 27050303 หนองใหญ่   S/N-0573 รพช 2531 1 1   2 1   8        
            S/N-0575 รพช 2538 1 1   2 1   8        
              กรมโยธา   1 1   2 1   40        
สระแก้ว วัฒนานคร ผักขะ 27050304 ห้วยพะใย   S/N-0578 รพช 2534 1 1   2 1   7        
              กรมโยธา   1 1   2 1   50        
สระแก้ว วัฒนานคร ผักขะ 27050305 โป่งคอม     กรมโยธา   1 1   2 1   4        
สระแก้ว วัฒนานคร ผักขะ 27050306 ทดหลวง     กรมโยธา 2537 1 1   2 1   40        
สระแก้ว วัฒนานคร ผักขะ 27050307 ทดน้อย     กรมโยธา   1 1   2 1   90        
สระแก้ว วัฒนานคร ผักขะ 27050308 คลองสอ   S/N-0589 รพช 2533 1 1   2 1   8        
            S/N-0590 รพช 2532 1 1   2 1   5        
              กรมโยธา   1 1   2 1   40        
สระแก้ว วัฒนานคร ผักขะ 27050309 เนินมะขาม   S/N-0592 รพช 2538 1 1   2 1   4        
              กรมโยธา   1 1   2 1   30        
สระแก้ว วัฒนานคร ผักขะ 27050310 กุดตะกร้า     กรมโยธา   1 1   2 1   40        
สระแก้ว วัฒนานคร ผักขะ 27050311 คลองยาง     ชาวบ้าน   1 1   2 1   48        
สระแก้ว วัฒนานคร ผักขะ 27050312 หนองสลัดได     ชาวบ้าน   1 1   2 1   50        
สระแก้ว วัฒนานคร ผักขะ 27050313 หนองไฮ   S/N-0599 รพช 2538 1 1   2 1   6        
              กรมโยธา   1 1   2 1   20        
สระแก้ว วัฒนานคร โนนหมากเค็ง 27050401 โนนหมากเค็ง   S/N-0424 รพช 2535 1 1   2 1   5        
สระแก้ว วัฒนานคร โนนหมากเค็ง 27050402 หนองเทา   S/N-0453 รพช 2542 1 1   2 1   10        
สระแก้ว วัฒนานคร โนนหมากเค็ง 27050403 หนองยาง                              
สระแก้ว วัฒนานคร โนนหมากเค็ง 27050404 หนองมะอึ   S/N-0451 รพช 2541 1 1   2 1   5        
สระแก้ว วัฒนานคร โนนหมากเค็ง 27050405 หนองหว้า   S/N-0429 รพช 2525 1 1   2 1   6        
            S/N-0439 รพช 2522 1 1   2 1   8        
            S/N-0440 รพช 2522 1 1   2 1   4        
สระแก้ว วัฒนานคร โนนหมากเค็ง 27050406 ทับใหม่                              
สระแก้ว วัฒนานคร โนนหมากเค็ง 27050407 ซับใหญ่   S/N-0432 รพช 2538 1 1   2 1   9        
            S/N-0433 รพช 2528 1 1   2 1   7        
            S/N-0447 รพช 2538 1 1   2 1   6        
สระแก้ว วัฒนานคร โนนหมากเค็ง 27050408 ทับใหม่   S/N-0452 รพช 2542 1 1   2 1   5        
สระแก้ว วัฒนานคร โนนหมากเค็ง 27050409 ป่าใต้                              
สระแก้ว วัฒนานคร หนองน้ำใส 27050501 หนองเรือ                              
สระแก้ว วัฒนานคร หนองน้ำใส 27050502 หนองน้ำใส   S/N-2459 รพช 2536 1 1   2 1   10        
สระแก้ว วัฒนานคร หนองน้ำใส 27050503 หนองน้ำใส                              
สระแก้ว วัฒนานคร หนองน้ำใส 27050504 ซับเม็ก   S/N-2466 รพช 2541 1 1   2 1   6        
สระแก้ว วัฒนานคร หนองน้ำใส 27050505 ซับนกแก้ว                              
สระแก้ว วัฒนานคร หนองน้ำใส 27050506 เนินสะอาด                              
สระแก้ว วัฒนานคร หนองน้ำใส 27050507 ซับน้ำปุ้น                              
สระแก้ว วัฒนานคร หนองน้ำใส 27050508 ทางโค้ง                              
สระแก้ว วัฒนานคร หนองน้ำใส 27050509 ท่าพระจันทร์                              
สระแก้ว วัฒนานคร ช่องกุ่ม 27050601 ช่องกุ่ม     อบต.   1 2 9 2 1            
สระแก้ว วัฒนานคร ช่องกุ่ม 27050602 ช่องกุ่ม   S/N-0422 รพช 2538 1 1   2 1   5        
              อบต.   1 2 9 2 1            
สระแก้ว วัฒนานคร ช่องกุ่ม 27050603 ห้วยชัน     อบต.   1 2 9 2 1            
สระแก้ว วัฒนานคร ช่องกุ่ม 27050604 สี่แยกหนองหัวช้าง   สก 25407 รพช 2836 1 1   2 1   6        
สระแก้ว วัฒนานคร ช่องกุ่ม 27050605 ช่องกุ่ม   S/N-0410 รพช 2538 1 1   2 1   8        
            S/N-0421 รพช 2538 1 1   2 1   7        
สระแก้ว วัฒนานคร ช่องกุ่ม 27050606 ระเบาะหูกวาง     อบต.   1 2 9 2 1            
สระแก้ว วัฒนานคร ช่องกุ่ม 27050607 หนองบัว   S/N-0418 รพช 2530 1 1   2 1   4        
สระแก้ว วัฒนานคร ช่องกุ่ม 27050608 โคกไม้งาม   S/N-0423 รพช 2536 1 1   2 1   9        
สระแก้ว วัฒนานคร ช่องกุ่ม 27050609 ซับมล                              
สระแก้ว วัฒนานคร หนองแวง 27050701 หนองแวง   S/N-0365 รพช 2532 1 1   2 1   10        
            S/N-0366 รพช 2537 1 1   2 1   8        
สระแก้ว วัฒนานคร หนองแวง 27050702 บุกะสังข์   S/N-0367 รพช 2535 1 1   2 1   4        
สระแก้ว วัฒนานคร หนองแวง 27050703 บุกะสังข์                              
สระแก้ว วัฒนานคร หนองแวง 27050704 หนองหล่ม   S/N-0368 รพช 2535 1 1   2 1   8        
            S/N-0369 รพช 2538 1 1   2 1   7        
            S/N-0378 รพช 2538 1 1   2 1   7        
            S/N-0380 รพช 2543 1 1   2 1   8        
สระแก้ว วัฒนานคร หนองแวง 27050705 หนองแวง   S/N-0373 รพช 2532 1 1   2 1   8        
            S/N-0375 รพช 2538 1 1   2 1   8        
สระแก้ว วัฒนานคร หนองแวง 27050706 หนองหมู   S/N-0379 รพช 2538 1 1   2 1   6        
สระแก้ว วัฒนานคร หนองแวง 27050707 น้อยนาคำ