ตลาดโรงเกลือ     ตลาดโรงเกลือ     ตลาดโรงเกลือ     ตลาดโรงเกลือ     ตลาดโรงเกลือ

bullet   ตลาดโรงเกลื

      ตั้งอยู่บ้านคลองลึก ตำบลป่าไร่    อำเภออรัญประเทศ ห่างจากประตูชัย  ประมาณ  500เมตร คำว่าโรงเกลือเป็นคำที่ใช้เรียก สถานที่ดังกล่าวมาตั้งแต่เดิมเพราะในอดีตตรงบริเวณน้ 
 เป็นสถานที่ใช้เก็บเกลือ   เพื่อนำไปขาย ให้กับชาวกัมพูชานำไปใช้ทำปลาเค็ม ต่อมา  ความจำเป็นต้องใช้เกลือลดน้อยลงประกอบกับเกิดภัยการสู่รบภายในประเทศกัมพูชา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 - 2536 ทำให้ชางกัมพูชาประสบกับทุพภิกขภัย ประเทศไทย จึงได้เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว

bullet        ตลาดโรงเกลือจัดเป็นตลาดที่ขายเครื่องอุปโภค  บริโภค  เครื่องมือ  เครื่องใช้  ที่จำเป็นแก่การครองชีพ  มาตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2534 และได้ใช้คำว่า " ตลาดโรงเกลือ "  แต่ในปัจจุบันตลาดดังกล่างได้พัฒนาขึ้นมาเป็นตลาดชายแดนที่มีขนาดใหญ่โตมาก  มีสินค้าราคาถูกนานาชนิดทั้งของไทย  เขมร  เวียดนาม  จีน มาวางขายให้กับประชาชนทั่วๆไปและ
นักท่องเที่ยวชายแดนในแต่ละวัน จะมีประชาชนเข้าเข้ามาจับจ่าย  ซื้อของราคาถูก เฉลี่ยวันละ 10,000คนซึ่งถือได้ว่า
เป็นตลาดการค้าชายแดน ที่ทำเงินรายได้เข้าประเทศที่ใหญ่ที่สุด

 

BACK