ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางชนิด แอฟฟัสติก หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยชัน ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
3 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านระเบาะหูกวาง ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนาคร จ.สระแก้ว
4 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยว สอบราคาจ้าง
5 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๑,๒,๓,๕ และ ๗ ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
6 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔,๖,๗ และ ๘ ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
7 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
8 2556 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอคลองหาด สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีถนนข้ามได้จำนวน ๔ โครงการ ในเขตพื้นที่อำเภอคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
9 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำเติมสระน้ำผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภค หมู่ ๓ บ้านดงยาง ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
11 2556 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
12 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง)
13 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
14 2556 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
15 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาด ๑๒ ลบ.ม., จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลและจ้างเหมาเปลี่ยนหอถังเหล็กเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
16 2556 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
17 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.พระเพลิง
18 2556 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ สอบราคาจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค
19 2556 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สอบราคาซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมระบบส่งสัญญาณโทรทัศน์
20 2556 จัดซื้อจัดจ้าง โครงการชลประทานสระแก้ว ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อ หินใหญ่ ขนาด ๒๐-๔๐ ซม. และอื่นๆ โครงการชลประทานสระแก้ว เลขที่ E ปสก.-ช.๐๖/๒๕๕๖
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Next Last