ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว การประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สก ๔๐๔๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๕๙ - บ้านด่านชัยพัฒนา อำเภอวังสมบูรณ์, วังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าเกษม
3 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)
4 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าเกษม
5 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม สอบราคาจ้างเหมาบริการเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในตำบลท่าเกษม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
6 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ
7 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกเพร็ก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
8 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน สอบราคาจ้างงานอาคาร
9 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โครงการชลประทานสระแก้ว ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาขุดเปิดหน้าดิน และอื่นๆ (จำนวน ๕ รายการ) ของงานอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ระบบระบายน้ำ D๒ โครงการชลประทานสระแก้ว
10 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โครงการชลประทานสระแก้ว ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อ ท่อและอุปกรณ์ท่อ จำนวน ๖๐ รายการ ของงานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำช่องกล่ำล่าง
11 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว สอบราคาเช่ารถยนต์บรรทุกขนาด ๑ ตัน (รถกระบะ)
12 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านเขาดิน หมู่ที่ ๗
13 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว การประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย:ปรับปรุงเรขาคณิตของทางสาย สก ๓๐๔๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ - บ้านหนองแวง อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว การประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ สาย สก ๔๐๐๖ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๘ - บ้านวังรี อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ความยาว ๒๐.๐๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว การประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย สก ๔๐๓๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๘ - บ้านคลองทราย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไร่ ประกวดราคาประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal หมู่ที่ ๑ บ้านโคก - หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
17 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ สอบราคาซื้ออาคารห้องสมุดชุมชน พร้อมประกอบและติดตั้ง
18 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยว สอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ครั้งที่ ๒
19 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ประกวดาราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟังติกคอนกรีตภายในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรือยนต์
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 Next Last