ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2556 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอโคกสูง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมคันกั้นน้ำสระผลิตประปา และโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
2 2556 จัดซื้อจัดจ้าง โครงการชลประทานสระแก้ว ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้าง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำของงานโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมส่งน้ำบ้านโคกสว่าง
3 2556 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอโคกสูง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมหูฝายกั้นน้ำ, ซ่อมแซมถนนลูกรัง ในพื้นที่ตำบลหนองท่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
4 2556 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สอบราคาจ้างครุภัณฑ์การแพทย์
5 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ครั้งที่ ๒)
6 2556 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สอบราคาซื้อวสัดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ รายการ
7 2556 ขายทอดตลาด สำนักงานจังหวัดสระแก้ว ประกาศขายรถยนต์ราชการ ของสำนักงานจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๔
8 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น สอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ ชุด
9 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องฟิสิกส์ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๑๔ รายการ
10 2556 จัดซื้อจัดจ้าง ที่ทำการปกครองอำเภอโคกสูง ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมคันกั้นน้ำสระผลิตประปา และโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
11 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลตาพระยา ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมโครงหลังคาโค้งกรองแสง หมู่ที่ ๑ ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
12 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ เปิดประมูลให้เอกชนเช่าใช้พื้นที่ห้องน้ำสาธารณะบริเวณสระน้ำตลาดสดเทศบาล ๑
13 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญยประเทศ เปิดประมูลให้เอกชนเช่าให้เช่าพื้นที่ห้องน้ำสาธารณบริเวณตลาดเทศบาล ๒
14 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ เปิดประมูลให้เอกชนเช่าใช้พื้นที่ห้องน้ำสาธารณะบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมือง
15 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศตำบลคลองหาด สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงรอบบริเวณอาคารศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตำบลคลองหาด ระยะที่ ๓ ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
16 2556 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
17 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นและบริเวณศูนย์ราชการเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
18 2556 ขายทอดตลาด สำนักงานจังหวัดสระแก้ว การขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ของสำนักงานจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๕
19 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.และขยายผิวจราจร จำนวน ๓ โครงการ
20 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอบราคาซื้อเครื่องตัดโลหะแบบอัติโนมัติ ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ชุด
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 Next Last