ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
2 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ
3 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒๑ รายการ
4 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๓ ศูนย์
5 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับูศนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พงศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๓ ศูนย์
6 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอย ๓ (ฝั่งขวาเริ่มจากแนวท่อกรมทางหลวง) หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ สายทาง ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
7 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สอบราคาจ้างต่อเติมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง หมู่ที่ ๑
8 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สอบราคาจ้างก่อสร้างถังน้ำใส บริเวณประปาบ้านหนองโสน หมู่ที่ ๑๒
9 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๑๒
10 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี บริเวณ อบต.หนองม่วง
11 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกสามัคคี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองม่วง
12 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกปี่ฆ้อง
13 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์
14 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
15 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสามัคคีและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองม่วง
16 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังน้ำใส บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๑๒
17 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี บริเวณ อบต.หนองม่วง
18 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานจังหวัดสระแก้ว ราคากลาง ในการจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว
19 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๑๒
20 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการในศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๒
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 Next Last