ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิว AC หมู่ ๑๒ ตำบลพระเพลิง
2 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ ๔ บ้านสุขเกษม ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
3 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ ๕ บ้านวิจิตรคาม ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
4 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย หมู่ ๓ ถึงเขตตำบลฟากห้วยหมู่ ๑๐ และบริเวณเขตหมู่บ้าน หมู่ ๒ บ้านเนินสะอาด ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
5 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงาน จำนวน ๑ โครงการ
6 2556 จัดซื้อจัดจ้าง ศาลจังหวัดสระแก้ว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะเก้าอี้ทำงาน ระดับ ๙ - ๑๐
7 2556 จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ ประกวดราคาจ้างเหมางานลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาอรัญประเทศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
8 2556 จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว ประกวดราคาจ้างเหมางานควบคุมน้ำสูญเสีย ชุมชนตลาดวังน้ำเย็น ฝั่งที่ว่าการอำเภอวังน้ำเย็น ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
9 2556 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
10 2556 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
11 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง สอบราคาซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๑๐ รายการ
12 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างตลาดเทศบาล ๑
13 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
14 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม สอบราคาจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิงพร้อมพ่นตรา อบต.ท่าเกษม จำนวน ๓๐๐ ตัว
15 2556 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
16 2556 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร
17 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๑๐ และ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
18 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๕ บ้านทัพสยาม ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
19 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินบึงไหล หมู่ที่ ๑ บ้านเนินยางแดง ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
20 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินบึงไหลหมู่ที่ ๑ บ้านเนินยางแดง ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Next Last