ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2556 ขายทอดตลาด สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศรายชื่อชนะการขายทอดตลาดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
2 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหินกอง หมู่ที่ ๑ ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
3 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๘ ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
4 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๓, หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๗ ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
5 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังวหวัดสระแก้ว ประมูลซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบสารสนเทศงานบริหารจัดการโรงเรียน (MIS) ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ครั้งที่ ๒) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
6 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
7 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเขาฉกรรจ์ สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยต่างๆ ในเขตเทศบาลเขาฉกรรจ์
8 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเขาฉกรรจ์ สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเตือนบริเวณทางแยกต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
9 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเขาฉกรรจ์ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ข้างศาลาอเนกประสงค์ชุมชนสันติสุขและก่อสร้างลานอเนกประสงค์ชุมชนทรายงามพัฒนา บริเวณตรงข้ามสวนสาธารณะคลองยาง
10 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.จำนวน ๗ สาย คือหมู่ที่ ๓,๕,๖,๑๑,๑๔,๑๖,๑๘ ตำบลพระเพลิง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ความจุน้ำ ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
12 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ
13 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
14 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
15 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลฟากห้วย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานประเภทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตเทศบาลตำบลฟากห้วยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 2556 ขายทอดตลาด สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
17 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ ๑,๓,๕ ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
18 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สอบราคาซื้อพัสดุสำนักงาน ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
19 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยว สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา
20 2556 จัดซื้อจัดจ้าง แขวงการทางสระแก้ว (วัฒนานคร) ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาทำการงานโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๓๔๔๖
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Next Last