ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2556 ขายทอดตลาด สำนักงานจังหวัดสระแก้ว ขายทอดตลาดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ราชการ ของสำนักงานจังหวัดสระแก้ว
2 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาดเก็บ ขนขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล, งานสวนสาธารณะ และงานอาคารและสถานที่
3 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสำรวจและออกแบบสิ่งก่อสร้าง และงานไฟฟ้าถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
4 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวน ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๔ สายทาง ภายในตำบลศาลาลำดวน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
5 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย ประมูลจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระหนองเวียน บ้านโคกจาน หมู่ที่ ๗ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction)
6 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไร่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมปูยาง Ac (Asphat Concreate) ซอยโรงเรียนบ้านโคก หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
7 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไร่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมปูยาง Ac (Aphalt Concrete) ซอยโรงเรียนบ้านโคก หมู่ที่๑ ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
8 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไร่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมปูยาง Ac (Asphalt Concrete) บ้านหนองหมากบี้ หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
9 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไร่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงงู หมู่ที่ ๗ จำนวน ๒ ล้อ ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
10 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไร่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขา จำนวน ๑ หลัง ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
11 2556 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
12 2556 จัดซื้อจัดจ้าง ศาลจังหวัดสระแก้ว สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและบริเวณศาลจังหวัดสระแก้ว
13 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไร่ ประกวดาราคาประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านโคก หมู่ที่ ๑ - บ้านหนองหญ้าเมย หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
14 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลซับมะกรูด ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตบอลกลางแจ้ง ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
15 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประมูลซื้อตามโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
16 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองในหมู่บ้าน หมู่ ๒ บ้านซับมะกรูด (เขาผาผึ้ง) ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
17 2556 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลเจ้าพระอภัยภูเบศร สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
18 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
19 2556 จัดซื้อจัดจ้าง โครงการชลปนะทานสระแก้ว ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมารักษาความปลอดภัย โครงการชลประทานสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โครงการชลประทานสระแก้ว เลขที่ E ปาก.-จ.๐๑/๒๕๕๗
20 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอบราคาจัดซื้อวัสดุฝ่ายต้อนรับและถือป้าย
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Next Last