ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน
2 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี การสอบราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
3 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว การประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สก ๔๐๓๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๖๒ - บ้านป่าระกำ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง ๒.๓๔๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว การประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สก ๓๐๔๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ - บ้านหนองแวง อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง ๒.๕๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอ่างเก็บน้ำพระปรง
6 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลิดเหลี่ยม ค.ส.ล. บ้านซับมล หมู่ที่ ๙
7 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง สอบราคาจ้างตามโครงการ จำนวน ๕ โครงการ ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
8 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ (ยกสูง)
9 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมเดินท่อเมนระบบน้ำประปา หมู่ที่ ๑๑ บ้านเขาแหลมในตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
10 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาบาดาล (แบบหอถังเหล็กทรงแชมเปญ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
11 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งหอถังเก็บน้ำทรงแชมเปญและเดินท่อเมน ระบบน้ำประปา หมู่ที่ ๑๔ บ้านเขาหวาย ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
12 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมเดินท่อเมนระบบน้ำประปา หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังบูรพา ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
13 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการถมดิน บริเวณโรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองกะพ้ออนุสรณ์)
14 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี การสอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันของนักเรียนระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
15 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประมูลจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ที่บ้านหนองติม หมู่ที่ ๑ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
16 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประมูลจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. เชื่อมระหว่างบ้านน้ำคำ หมู่ที่ ๑ ตำบลเบญจขร และบ้านไกลนคร หมู่ที่ ๒ เชื่อมบ้านซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
17 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประมูลจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ที่บ้านหนองติม หมู่ที่ ๑ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
18 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไร่ สอบราคาโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าไร่ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
19 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวน สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดการบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
20 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 Next Last