ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2556 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ สอบราคาจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค
2 2556 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สอบราคาซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมระบบส่งสัญญาณโทรทัศน์
3 2556 จัดซื้อจัดจ้าง โครงการชลประทานสระแก้ว ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อ หินใหญ่ ขนาด ๒๐-๔๐ ซม. และอื่นๆ โครงการชลประทานสระแก้ว เลขที่ E ปสก.-ช.๐๖/๒๕๕๖
4 2556 จัดซื้อจัดจ้าง โครงการชลประทานสระแก้ว ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อ หินใหญ่ ขนาด ๒๐-๔๐ ซม. และอื่นๆโครงการชลประทานสระแก้ว เลขที่ E ปสก.-ช.๐๗/๒๕๕๖
5 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง แก้ไข ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๑,๒,๓,๕ และ ๗ ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
6 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง แก้ไข ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔,๖,๗ และ ๘ ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
7 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ชั้น ๑ ชนิด ๒ ชั้น ๘ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๔ ที่นั่ง จำนวน ๕ คัน
8 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองกะพ้ออนุสรณ์)
9 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานจังหวัดสระแก้ว ร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคาปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์ระเบบเสียงและภาพห้องประชุมบูรพา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
10 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ยกเลิกประกาศประมูลจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
11 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.,งานซ่อมแซมถนนลูกรัง,ก่อสร้างระบบประปาและขุดเจาะบ่อบาดาล และก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์
12 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างอาคารส้วม (สน.ศท.ส.๑๐) จำนวน ๑ หลัง สำหรับโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา ในสังกัดองค์การบริการส่วนจังหวัดสระแก้ว
13 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างอาคารส้วม (สน.ศท.ส.๑๐) จำนวน ๑ หลัง สำหรับโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตามประกาศลงวันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
14 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก สอบราคาโครงการก่อสร้างภายในตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
15 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไร่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาผิวดิน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองหญ้าเมย พร้อมวางท่อเมน (ครั้งที่ ๓) ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
16 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านในตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
17 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง สอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ คสล.หมู่ที่ ๑๕ ตำบลพระเพลิง
18 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง สอบราคาจ้างเทลานอเนกประสงค์ คสล. หมูที่ ๑๐ ตำบลพระเพลิง
19 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๙ ตำลพระเพลิง
20 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง สอบราคาจ้างเทลานอเนกประสงค์ คสล.หมูที่ ๑๐ ตำบลพระเพลิง
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Next Last