ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาให้ ศพด.เฉลิมพระเกียรติบ้านพระเพลิง จำนวน ๗๙ รายการและให้ ศพด.บ้านไทรทอง จำนวน ๗๓ รายการ
2 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒๐๘ รายการ
3 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๘ เครื่อง และเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง
4 2556 จัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร สอบราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒,๓,๖ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (จำนวน ๓ สายทาง)
5 2556 จัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลาน คสล.ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร (จำนวน ๑ ลาน)/ ก่อสร้างที่จอดรถบรรทุกรับน้ำ หมู่ ๖ (จำนวน ๑ แห่ง) และก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อภายในตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (จำนวน ๖ สายทาง)
6 2556 จัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร สอบราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล.โดยปูผิวด้วยแอสฟัสติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมภายในหมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเถออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
7 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว สอบราคาซื้อ หนังสือ สำหรับ กศน.ตำบล
8 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างลานคอนกรีตเครื่องเล่นหน้า อบต.สระขวัญ ในเขตพื้นที่ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
9 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารตำบลไทรเดี่ยว สอบราคาจ้าง ประกาศครั้งที่ ๒
10 2556 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
11 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก สอบราคาโครงการต่างๆ ภายในตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
12 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร CAPE SEAL
13 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง CAPE SEAL สายบ้านบ่อนางชิง หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร เชื่อมบ้านคลองอุดมสุข หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
14 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตศรีราชา องค์การอุตสาหกรรมป้าไม้ภาคกลาง ประกาศประมูลจำหน่ายไม้ยูคาลิปตัสยืนต้นสวนป่าลาดกระทิง
15 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น สอบราคาเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำอ่างศิลา หมู่ ๕ บ้านอ่างศิลา
16 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น สอบราคาจ้างเหมาโครงหลังคาเหล็กบริเวณลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ บ้านกุดผือ
17 2556 จัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองอรัญประเทศ การสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ภายในชุมชนวังปลาตอง
18 2556 จัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลฟากห้วย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฟากห้วย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประมูลจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์โครงเคร่าเหล็ก (เคลื่อนย้ายได้) จำนวน ๓๐ ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
20 2556 จัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศยกเลิกการสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Next Last