ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2558 จัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ เรียกสอบราคาจ้างงานก่อสร้างถนน ASPHALTIC CONCRETE และอื่นๆ ตามโครงการรายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น (งบกลางปี ๒๕๕๘) ในชุมชนโรงเรียนวัดหนองติม และชุมชนวัดหนองติม จังหวัดสระแก้ว
2 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาใต้ผิวดิน หมู่ที่ ๕
3 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาใต้ผิวดิน หมู่ที่๑๐
4 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง ทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยยาง หมู่ที่ ๘ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
5 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง ทางเข้าอ่าวเก็บน้ำห้วยยาง บ้านโคกกราด หมู่ที่ ๘ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
6 2558 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สอบราคาซื้อข้าวสาร
7 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
8 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๓) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอบราคาซื้อเครื่องไตเทียม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด
12 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ แจ้งยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างท โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลแซร์ออ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร
13 2558 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว สอบราคาซื้อรถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน
14 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลแซร์ออ ตำบลแซร์ออ
15 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว การใช้แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
16 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ตอกเสาเข็ม)(รหัส สน.ศท.ชั้นลอย) โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
17 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประมูลก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ตอกเสาเข็ม)(รหัส สน.ศท.ชั้นลอย) โรงเรียนบ้านนางาม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
18 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ตอกเสาเข็ม)(รหัส สน.ศท.ชั้นลอย) โรงเรียนวัฒนานคร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
19 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ตอกเสาเข็ม)(รหัส สน.ศท.ชั้นลอย) โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
20 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (ใต้ถุ่นโล่ง) แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 Next Last