ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ประกวดาราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดบางสายทางถนนสุวรรณศร - บ้านใหม่ถาวร หมู่ที่ ๒ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน
3 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม สอบราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านซับน้อย-บ้านวังปืน ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
4 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน จำนวน ๕ โครงการ
5 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี การสอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันของนักเรียนระดับประถมศึกษาภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
6 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนท่าเกษมพิทยา สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นรายการ เปลี่ยนกระเบื้องหลังอาคารเรียน
7 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถดับเพลิง เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำมันดับเพลิงเอนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
8 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง (ตามแบบสถ.ศพด.๒)
9 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๓ บ้านเหล่าอ้อย
10 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยว สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านการบินไทย ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๕๗
11 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๑) ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
12 2557 จัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว สอบราคาเช่ารถยนต์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒
13 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลซับมะกรูด สอบราคาซ่อมสร้างผิวทางเคพซิล สายบ้านนาดี - คลองอีจ่อย, สายบ้านวังวน - บ้านไกลนคร และสายบ้านวังวน หมู่ที่ ๔ ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
14 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินกอง หมู่ที่ ๑ ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
15 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผสถ.ศพด.๑) องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
16 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สอบราคาจ้างเหมาผู้ประกอบการอาหารกลางวันสำหรับูศนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
17 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเขาหวาย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
18 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยว สอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)
19 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานจังหวัดสระแก้ว ราคากลางโครงการลูกทุ่งแสนสุข จังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๗
20 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานจังหวัดสระแก้ว ราคากลางโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยว ผ่านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๗
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 Next Last