ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สอบราคาจ้างตัดชุด อปพร.จำนวน ๘๔ ชุด
2 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารสาวนตำบลตาพระยา สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๕ โครงการ
3 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ ๖ บ้านศิลารัตน์พัฒนา
4 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดแน่น หมู่ ๓ บ้านหนองจาน
5 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดแน่น หมู่ ๒ บ้านโนนสูง
6 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดนลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
7 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ ประกวดาราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
8 2556 จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ประกวดราคาจ้างเหมาลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาอรัญประเทศ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
9 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๐ โครงการ
10 2556 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร
11 2556 จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจังหวัดสระแก้ว ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาก่อสร้างอาคารหน่วยทดสอบวัสดุของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว
12 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการก่อสร้างจำนวน ๕ โครงการ
13 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการก่อสร้างจำนวน ๕ โครงการ
14 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างอาคารส้วม (สน.ศท.ส.๑๐) จำนวน ๒ หลัง
15 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างอาคารส้วม (สน.ศท.ส.๑๐) จำนวน ๒ หลัง
16 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างอาคารส้วม (สน.ศท.ส.๑๐) จำนวน ๒ หลัง
17 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างอาคารส้วม (สน.ศท.ส.๑๐) จำนวน ๒ หลัง
18 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางแอสฟัลท์ จำนวน ๓ รายการ
20 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้ง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๖ เครื่อง
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next Last