ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สำนักงานและบ้านพัก ของหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ สก.๓ (หนองน้ำใส) และหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ สก.๑๐ (หนองผักแว่น) จังหวัดสระแก้ว
2 2556 จัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลป่าไร่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
3 2556 จัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลป่าไร่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจร Cape Seal สายบ้านโคก - ถนนหมายเลข ๓๓๙๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
4 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา
5 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลประจันตคาม สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างแนวท่อระบายน้ำถนนประชาอุทิศ
6 2556 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
7 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
8 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวัฒนานคร สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.และอื่นๆ บริเวณ ถนนสายหน้าโรงพักเก่า - ถนนบ้านเมือง ซอย ๑
9 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวัฒนานคร สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ๐.๖๐ มเตร พร้อมบ่อพัก คสล.และอื่นๆ บริเวณถนนเชื่อมต่อซอย ๑ และซอย ๒
10 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
11 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการก่อสร้างเสาธงพร้อมฐาน สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองกะพ้ออนุสรณ์) และโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านลัดกะสัง) (ครั้งที่ ๒)
12 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว
13 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว
14 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู ชนิดตั้งฟื้นหรือชนิดแขวน จำนวน ๔ เครื่อง
15 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ ถึงหมู่ที่ ๑๓ ตำบลพระเพลิง
16 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและซ่อมแซมอาคารสำนักงานนิคมสหกรณ์สระแก้ว จำนวน ๓ หลัง
17 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ขนส่ง เป็นรถยนต์ตรวจการณ์ ประเภทรถบรรทุกแบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องขยายเสียงและสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน
18 2556 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
19 2556 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลวังจันทร์ สอบราคาจ้างเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมจัดเก็บและสังข้อมูลภาพทางการแพทย์
20 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวน สอบราคาจ้างเหมาโครงการถมดินเพื่อเตรียมการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Next Last