ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถกระเช้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอเล็กทรอนิกส์
2 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑
3 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย ประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๒ บ้านทองเจริญ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
4 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย ประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกองทัพไทย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
5 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ยกเลิกประมูลข้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (แบบฐานแผ่) โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา
6 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ ๙ ตำบลพระเพลิง
7 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินยกรูป หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพระเพลิง
8 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองไดข้าวสาร หมู่ที่ ๙ ตำบลพระเพลิง
9 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองไทรน้อย หมู่ที่ ๑๖ ตำบลพระเพลิง
10 2558 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว สอบราคาจ้างจัดพิมพ์หนังสือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด จำนวน ๔,๐๐๐ เล่ม
11 2558 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบลตำบลวังสมบูรณ์ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
12 2557 จัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ๓ ชั้น ด้วยวิธการทางอิเล็กทรอนิกส์
13 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบสระขวัญ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองไผ่ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
14 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านใหม่ศรีจำปาทอง หมู่ที่ ๓ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
15 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน ๒ โครงการ
16 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำฝาคอนกรีต หมู่ที่ ๘ ทางไปโรงเรียน
17 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
18 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สอบราคาจ้างเหมาโครงการ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
20 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว การประกวดราคาจ้างปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายบริเวณจุดตัดทางรถไฟ : ติดตั้งเครื่องกั้นพร้อมสัญญาณไฟวาบอัติโนมัติ สาย สก ๒๐๕๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๓ - บ้านแก่งไทร อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 Next Last