ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว การประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาถนนเครือข่ายโลจิสติกส์ สามแยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๖๗ - บ้านคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง ๔.๐๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินดินแดง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
3 2557 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภออรัญประเทศ สอบราคาจ้างก่อสร้างน้ำสาธารณะหอประชุมอำเภออรัญประเทศ
4 2557 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภออรัญประเทศ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภออรัญประเทศ
5 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังใน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างร่องรบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๑๐๐ เมตรพร้อมบ่อพัก
6 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๑
7 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๔
8 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและทดดินขาด หมู่ที่ ๗
9 2557 จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ประกวดาราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณถนนสาย ๓๑๗ จากตัวอำเภอวังน้ำเย็นถึงทางแยกตัดถนนสาย ๓๐๖๗ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ตามรายละเอียดแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.๑-๐๐๔๑/๕๗(๑/๑๒-๑๒/๑๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
10 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังใน แจ้งยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างร่องท่อระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๑๐๐ เมตรพร้อมบ่อพัก
11 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัสติกคอนกรีตภายในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังใน สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
13 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังใน แจ้งยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตเสียงตามสาย
14 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังใน สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตเสียงตามสาย
15 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
16 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำและทางเดินเท้า ถนนเทศบาล ๒๘/๑ ซอย ๑ (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๒ ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
17 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง (Loader Backhoe) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ (ติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ยาง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังใน แจ้งยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลตาหลังใน
20 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น สอบราคาจ้างเหมางาน จำนวน ๑ โครงการ
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Next Last