ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้วด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
2 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวัฒนานคร สอบราคาจ้างโครงการถมดินเพื่อก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์
3 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวัฒนานคร สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7
4 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์ สอบราคาจ้างโครงการสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตหมู่ที่ ๖ โครงการสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตหมู่ที่ ๑๐
5 2557 ขายทอดตลาด สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ไม่ใช้แล้วของสำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว
6 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๔ ตำบลพระเพลิง
7 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญประเทศ เปิดประมูลให้เช่าใช้พื้นที่อาคารตลาดสด ๒ หลัง พร้อมห้องน้ำสาธารณะ ๒ ห้อง (บริเวณตลาดเทศบาล ๒ คลองลึก)
8 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคางหมูเปิด (ครั้งที่ ๒) ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
9 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๘ ตำบลโคกปี่ฆ้อง
10 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน
11 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ ๘ ชั้น เป็นอาคารคสล.๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๙๑๑ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ๑ หลัง
12 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ ตำบลพระเพลิง
13 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน
14 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี การสอบราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
15 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว การประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สก ๔๐๓๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๖๒ - บ้านป่าระกำ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง ๒.๓๔๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว การประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สก ๓๐๔๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ - บ้านหนองแวง อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง ๒.๕๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
17 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอ่างเก็บน้ำพระปรง
18 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลิดเหลี่ยม ค.ส.ล. บ้านซับมล หมู่ที่ ๙
19 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง สอบราคาจ้างตามโครงการ จำนวน ๕ โครงการ ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
20 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ (ยกสูง)
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Next Last