ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา โครงการก่อสร้างป่ายหลักเขต อบต.ตาพระยา ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
2 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา โครงการก่อสร้าง Box Culvetes หมู่ที่ ๑ บ้านตาพระยา ตำบลตาพระยา อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
3 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา โครงการก่อสร้าง Box Culveted หมู่ที่ ๓ บ้านตะโก ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
4 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด สอบราคาซื้อ โครงการจัดซื้อลูกรังในการซ่อมแซมถนนภายในตำบลคลองหาดของเทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
5 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๓
6 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
7 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองแหน ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
8 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนคำบลบ้านแก้ง สอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๐ บ้านวังหิน ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
9 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านเขาสิงโต ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
10 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประมูลจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล.พร้อมถนน คสล. ทางเชื่อมสนามกีฬาและสถานที่แข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
11 2557 จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ประกวดราคาจ้างตัวแทนอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร เพื่อบันทึกข้อมูลการใช้น้ำและคำนวณ/จัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ด้วยเครื่องพิมพ์ชนิดพกพา (Mobile Printer) ให้กับ กปภ.สาขาบางคล้า กปภ.สาขาพนมสารคาม กปภ.สาขาขลุง กปภ.สาขาตราด กปภ.สาขา.สาขาคลองใหญ่ กปภ.สาขาสระแก้ว กปภ.
12 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๕๗
13 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประมูลจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. พร้อมถนน คสล. ทางเชื่อมสนามกีฬาและสานที่แข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
14 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก สอบราคาโครงการก่อสร้างภายในตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
15 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว การประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติสาย สก ๔๐๐๖ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๘ - บ้านวังรี อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว (ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycleing พร้อมรางระบายน้ำ) ระยะทาง ๑.๒๗๕ กิโลเ
16 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวน สอบราคาจ้างเหมาโครงการภายในตำบลศาลาลำดวน จำนวน ๙ โครงการ ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
17 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง สอบราคาโครงการก่อสร้างลานจอดรถ อยต.โนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
18 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลศาลาลำดวน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศาลาลำดวน
19 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗)
20 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลศาลาลำดวน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Next Last