ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนมหากมุ่น สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ บ้านโนนหมากมุ่น
2 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ การสอบราคาจัดซื้อลำโพงฮอร์น
3 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านวัฒนานคร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
4 2556 จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้าง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังไพร โครงการชลประทานสระแก้ว เลขที่ E ปสก.-จ.๐๕/๒๕๕๖
5 2556 จัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี การสอบราคาจ้างเหมาปูกระเบื้องอาคารเรียน, ห้องพิเศษ (ห้องนาฏศิลป์) และปูกระเบื้องใต้ถุนอาคารเรียน อาคาร ๕
6 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
7 2556 จัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง การสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖)
8 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไร่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดงงู หมู่ที่ ๗ ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
9 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้ำใส สอบราคาซื้อพัสดุครุภัณฑ์ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
11 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้าง ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
12 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลฟากห้วย สอบราคาจ้าง (ครั้งที่ ๒) ตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
13 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน สอบราคาจ้าง
14 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านเขาดิน ด้วยระบบอิเเล็กทรอนิกส์
15 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด สอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำวารสารประชาสมพันธ์ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
16 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สอบราคาจ้างตัดชุด อปพร.จำนวน ๘๔ ชุด
17 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารสาวนตำบลตาพระยา สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๕ โครงการ
18 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ ๖ บ้านศิลารัตน์พัฒนา
19 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดแน่น หมู่ ๓ บ้านหนองจาน
20 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดแน่น หมู่ ๒ บ้านโนนสูง
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Next Last