ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โครงการชลประทานสระแก้ว ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อ ดินลูกรังปราศจากวัชพืชและสิ่งเจือปน และอื่นๆ จำนวน ๑๖ รายการ
2 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลวังสมบูรณ์ ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๑๔ สาย ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
3 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประปาหอถังสูง พร้อมเจาะบาดาล บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ ๖
4 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ ๑ ประจำการศึกษา ๒๕๕๗
5 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังใน จ้างเหมาก่อสร้างถนนโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๗๐๐ ม. พร้อมวางท่อ คสล. ๒ จุด
6 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประมูลจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
7 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ สอบราคาจ้างโครงการรื้อถอนซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหน้าตลาดเขาฉกรรจ์
8 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ยกเลิกประกาศประมูลจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้วด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ครั้งที่ 2
9 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามสวนสาธารณะเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
10 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำกลุ่มบ้านนางเยื้อ ยารีและก่อสร้างถนนดินผิวรัง ซอยบ้านนางรมิดา
11 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ ๔
12 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังใน จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ไหล่ ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. จำนวน ๒ จุด
13 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖
14 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๑
15 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน สอบราคาจ้างงานอาคาร
16 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ลายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ - บ้านศาลาเขียว อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง ๑.๔๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
17 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
18 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์ สอบราคาจ้าง ๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐
19 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลฟากห้วย สอบราคาจ้าง ตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
20 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอบราคาซื้อรถตัดหญ้าพร้อมอุปกรณ์ประจำรถ จำนวน ๑ คัน
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Next Last