ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ยกเลิกประกาศประมูลจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้วด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
2 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไร่ การสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าไร่
3 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม สอบราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง และท่อระบายน้ำลอดถนน ในเขตพื้นที่ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
4 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา
5 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม สอบราคาซื้อวัสดุทางการศึกษา/สื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของสำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๓ รายการ
7 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมผิวจราจร CAPE SEAL ถนนลาดยางสายบ้านธารนพเก้า-บ้านคลองนางาม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
8 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ยกเลิกประกาศประมูลซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)
9 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. พร้อมดาดคอนกรีตคลองสาธารณะ บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ ๒ (บริเวณทางเข้าศาลาประชาคมบ้านหนองสังข์ หมู่ที่ ๒) ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
10 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินลูกรัง ภายในพื้นที่ตำบลหนองสังข์ หมู่ที่ ๒ (บริเวณถนนลุกรังกลุ่มโนนตาล)อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
11 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินอ่อนเป็นถนนดินลูกรัง บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ ๒ (จากที่นานายไพรี ถาวรวัน - ที่นานายชาลี วินาโท)ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
12 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ ๑ (จากถนนทางหลวง ๓๑๙๘ - ที่นานายรอด) ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
13 2557 ขายทอดตลาด สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ขายทอดตลาดทรัพย์สิน
14 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง ถึงบ้านแซร์ออ หมู่ที่ ๑ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
15 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก ตำบวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
16 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวงัสมบูรณ์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๕ บ้านโพธิ์เงิน (ซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
17 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านซับสิงโต (ซอยชนะศึก) ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
18 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้านเหล่าอ้อย หมู่ที่ ๖ (จากบ้านนางราตรี ไวมือ - อ่างหนองคะนิง) ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
19 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านเหล่าคลองกลางหมู่ที่ ๔ (จากที่นานายบุญส่ง ผดุงเลิศถึงที่นานายทองเหลือง หันทะยุง) ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
20 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟ
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Next Last