ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว การประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาปรับปรุงโครงข่ายโลจิสติกส์ ถนนสายแยกทางหลวง ๓๑๗ - บ้านไทรทอง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง ๕.๐๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2 2557 จัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถแทรกเตอร์ไถนา)
3 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนมหากมุ่น สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๖ สายเรียบคลองยุทธศาสตร์บ้านศิลารัตน์พัฒนา
4 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนมหากมุ่น สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๕ สายหน้าโรงเรียนสมาคมไลออนส์ (บ้านอ่างศิลา) ถึงถนนศรีเพ็ญ
5 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนมหากมุ่น สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๖ สายถนนศรีเพ็ญจุดตรวจที่ ๔๒ ถึงพื้นที่ทางการเกษตรที่นายทองหล่อ ปราบนอก
6 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนมหากมุ่น สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๔ สายบ้านกุดผือถึงบ้านหาดสำราญ
7 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนมหากมุ่น สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านศิลารัตน์พัฒนา
8 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โครงการชลประท่านสระแก้ว ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อ ดินปราศจากวัชพืชและสิ่งเจือปน และอื่นๆ
9 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โครงการชลประท่านสระแก้ว ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อหินใหญ่ ขนาด ๒๐ - ๔๐ ซม. และอื่นๆ
10 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์จังหวัดสระแก้ว ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ ๒ ชั้น ๕ คูหา จำนวน ๑ หลัง พร้อมงานภายนอกอาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านสวน ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
12 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว การประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาปรับปรุงโครงข่ายโลจิสติกส์ ถนนสายแยกทางหลวง ๓๑๗ - บ้านไทรทอง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง ๕.๐๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
13 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว การประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาถนนเครือข่ายโลจิสติกส์ สามแยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๖๗ - บ้านคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง ๔.๐๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินดินแดง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
15 2557 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภออรัญประเทศ สอบราคาจ้างก่อสร้างน้ำสาธารณะหอประชุมอำเภออรัญประเทศ
16 2557 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภออรัญประเทศ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภออรัญประเทศ
17 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังใน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างร่องรบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๑๐๐ เมตรพร้อมบ่อพัก
18 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๑
19 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๔
20 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและทดดินขาด หมู่ที่ ๗
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next Last