ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2559 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอตาพระยา ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านแก้วเพชรพลอย ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา
2 2559 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอตาพระยา ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างฝาย Check Dam เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านแก้วเพชรพลอย หมู่ที่ ๘ ต.ตาพระยา
3 2559 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอตาพระยา ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านนางาม หมู่ที่ ๙ ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา
4 2559 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอตาพระยา ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกคลองใต้อ่างเก็บน้ำ บ้านทัพเซียน หมู่ที่ ๑๐ ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา
5 2559 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอตาพระยา ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ (กูดแต้) บ้านทัพเซียม หมู่ที่ ๑๐ ต.ตาพระยา
6 2559 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอตาพระยา ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุง ต่อเติมศาลาประชาธิปไตย บ้านกุดเตย หมู่ที่ ๑๑ ต.ตาพระยา
7 2559 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอตาพระยา ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ บ้านเนินสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๒ ต.ตาพระยา
8 2559 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอตาพระยา ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ บ้านเนินสะอาด หมู่ที่ ๑๓ ต.ตาพระยา
9 2559 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอตาพระยา ประกาศราคากลาง โครงการปิดทำนบดินและขุดลอกคลองยุทธศาสตร์ หมู่ที่ ๑๔ ต.ตาพระยา
10 2559 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอตาพระยา ประกาศราคากลาง โครงการเทลานคอนกรีตเอนกประสงค์ บ้านทัพสยาม หมู่ที่ ๑๕ ต.ตาพระยา
11 2559 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอตาพระยา ประกาศราคากลาง โครงการต่อเติมและถมเทพื้นศาลาประชาคม บ้านทัพสยาม หมู่ที่ ๑๕ ต.ตาพระยา
12 2559 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอตาพระยา ประกาศราคากลาง โครงการเทลานเอนกประสงค์ บ้านบ่อน้ำใส หมู่ที่ ๑๖ ต.ตาพระยา
13 2559 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอตาพระยา ประกาศราคากลาง โครงการเทลานคอนกรีตหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านร่มทอง หมู่ที่ ๑๗ ต.ตาพระยา
14 2559 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอตาพระยา ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำเข้าหมู่บ้าน บ้านทัพไทย หมู่ที่ ๑
15 2559 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอตาพระยา ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อส่งน้ำเข้าในหมู่บ้าน
16 2559 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอตาพระยา ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านโคกระกา ต.ทัพไทย
17 2559 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอตาพระยา ประกาศราคากลาง ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ ๓ บ้านโคกระกา
18 2559 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอตาพระยา ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ ต.ทัพไทย
19 2559 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอตาพระยา ประกาศราคากลาง โครงการเทลานคอนกรีตเอนกประสงค์
20 2559 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอตาพระยา ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลาเอนกประสงค์
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 Next Last