ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอบราคาปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านเทศบาลอรัญประเทศ บ้านเมืองไผ่ (ตอน ๒) ตำบลเมืองไผ่ - ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
2 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน สอบราคาจ้างงานทาง
3 2558 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร สอบราคาจ้างเหมา โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล.โดยปูผิวด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ซอยประสพโลค ช่วงสุดถนนผิวแอสฟัลส์ติก หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
4 2558 จัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี การสอบราคาจ้างเหมาสีทาอาคารอำนวยการ ครั้งที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี
5 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม และซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์
6 2558 จัดซื้อจัดจ้าง ศาลจังหวัดสระแก้ว สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์เครื่องเรือนบ้านพักข้าราชการตุลาการ
7 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองสอ ม.๘ - หนองไฮ ม.๑๓ - หนองใหญ่ ม.๓
8 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ สอบราคาจ้างโครงการถมดินปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.ผักขะ หมู่ ๔ ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
9 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ สอบราคาจ้างโครงการขุดคลองผันน้ำ เข้าสระหลังวัดหนองใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
10 2558 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.จำนวน ๗ โครงการ
11 2558 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเกษม สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและงานท่อระบายน้ำ จำนวน ๕ รายการ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
12 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองโสน ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
13 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง
15 2558 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร แจ้งยกเลิกการสอบราคาจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ครบชุด พร้อมติดตั้งจำนวน ๘ ชุด
16 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านนางาม - บ้านตาพระยา หมู่ที่ ๙, หมู่ที่ ๑
17 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน สอบราคาจ้างเหมางานโครงการขุดลอกคลองน้อยหมู่ที่ ๔ บ้านคลองเจริญหมู่ที่ ๘ บ้านคลองซับ ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
18 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังใน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๔ ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
19 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังใน สอบราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๘ ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
20 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังใน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 Next Last