ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒ โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ โครงการ และจ้างเหมาก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กบริเวณลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ โครงการ
2 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
3 2557 จัดซื้อจัดจ้าง ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว สอบราคาจ้างโครงการจัดสร้างลานคอนกรีตในอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๖
4 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
5 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุษย์จังหวัดสระแก้ว สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการในศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
6 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว การประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางเพื่อความปลอดภัย สาย สก ๔๐๓๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๘๖ - บ้านหนองผักแว่น อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
7 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดระบบ CCTV พร้อมอุปกรณ์และพร้อมติดตั้ง
8 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี การสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมหลังคาอาคารอนุบาล
9 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และวัสดุสำนักงานให้ ศพด.เฉลิมพระเกียรติบ้านพระเพลิง จำนวน ๖๑ รายการ ศพด.บ้านไทรทอง จำนวน ๘๓ รายการ และศพด.ท่าเต้น จำนวน ๖๓ รายการ
10 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร สอบราคาจ้างเหมา โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเทา หมู่ที่ ๓ เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
11 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร สอบราคาจ้างเหมา โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
12 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร สอบราคาจ้างเหมา โครงการปรับปรุงศาลา SML หมู่ที่ ๗ เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
13 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายท่อประปาเพิ่มเติม
14 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร สอบราคาจ้างเหมา โครงการปรับปรุงและก่อสร้างห้องน้ำศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
15 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไร่ การสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
16 2557 ขายทอดตลาด สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสระแก้ว ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด
17 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล
18 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก สอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของสถานศึกษา ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
19 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไร่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อ (พร้อมรางวี) บ้านโคก หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
20 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประกวดาราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองโสน ต.หนองหว้า อ.เขจาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Next Last