ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินดินแดง คุ้มเนินแก้ว ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
2 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านตง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
3 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อ คสล. หมู่ที่ ๑,๕,๘ (โครงการที่ ๑) และหมู่ที่ ๔,๖ (โครงการที่ ๒) จำนวน ๖ สายทาง ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
4 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตเทศบาลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ สอบราคาซื้อวัสดุสือการเรียนการสอน
6 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ - บ้านสี่แยกไพจิตร อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง ๑.๒๘๔ กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
7 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเกษม ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๑๓ (สระหนองด่าน)
8 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา เป็นเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
9 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ ประเภท สำหรับโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา
10 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการปรับปรุงอาคาเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว
11 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สอบราคาจ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒
12 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวดินจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๙
13 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
14 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบผอกอากาศ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
15 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สอบราคาจ้างเหมาโครงการ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
16 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประมูลจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณริมถนนสายบ้านหนองเทา-เมืองไผ่ ที่บ้านหนองเทา หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
17 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประมูลจ้างขุดลอกสระเก็บน้ำและขุดลอกคลอง ในเขตอำเภอเมืองสระแก้ว, อำเภออรัญประเทศ, อำเภอวัฒนานคร และอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
18 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. ในเขตอำเภออรัญประเทศ, อำเภอวัฒนานคร, อำเภอตาพระยา และอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
19 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่ที่ทำการเกษตรหมู่ที่ ๓,๔,๘,๖,๑๒,๑๔,๙,๑๓ และหมู่ที่ ๕ เชื่อม ม.๗ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนาคร จังหวัดสระแก้ว
20 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๑๐ บ้านด่านไพร ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Next Last