ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
2 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศชั้นหนึ่ง (๒ ชั้น)
3 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์
4 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
5 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนและลงหินลูกรังพร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งถนนซอยวงแหวน กลุ่มเตาถ่าน หมู่ที่ ๙ บ้านซับทรายทอง ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
6 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและลงลูกรังพร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งถนน ซอยบ้านนายแทน หมู่ที่ ๑๒ บ้านวังนคร ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
7 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินลูกรังพร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งถนน ซอยหลังเขาหมู่ที่ ๕ บ้านคลองร่วม ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
8 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. หมู่ที่ ๑๗ ตำบลพระเพลิง
9 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ภายในหมู่บ้านเหล่าคลองกลาง หมู่ที่ ๓ (จากบ้านนายบุดดี วินาโท - หน้าวัดบ้านเหล่าคลองกลาง) ครั้งที่ ๒
10 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายแยกทางหลวงหมายเลข สก ๒๐๐๔ ที่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร เชื่อมถนน คสล.ที่มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจังหวัดสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
11 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประมูลจ้างขุดลอกสระน้ำ ในเขตอำเภอเมืองสระแก้ว, อำเภอวัฒนานคร และอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
12 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอบราคาจ้างทำเอกสารประกอบการสอน
13 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐาน ในเขตอำเภอวังน้ำเย็น, อำเภอวังสมบูรณ์ และอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
14 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนและลงหินลูกรังพร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งถนนซอยหน้าโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ หมู่ที่ ๔ บ้านแก่งสำราญ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
15 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนเทศบาล ๑๗ ซอย ๒ และโครงการก่อสร้างถนนเทศบาล ๒๓ ถึงบ้านเอื้ออาทร จำนวน ๒ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
16 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
17 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้าง ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
18 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลศาลาลำดวน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน
19 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนและลงหินลูกรังพร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งถนน ซอยแก่งสำราญเหนือเชื่อมซอยวัดแก่งสำราญ หมู่ที่ ๔ บ้านแก่งสำราญ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
20 2557 จัดซื้อจัดจ้าง ด่านศุลกากรอรัญประเทศ สอบราคาซื้อชุดไมโครโฟนและระบบเสียงในห้องประชุม
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Next Last