ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับูศนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พงศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๓ ศูนย์
2 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอย ๓ (ฝั่งขวาเริ่มจากแนวท่อกรมทางหลวง) หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ สายทาง ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
3 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สอบราคาจ้างต่อเติมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง หมู่ที่ ๑
4 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สอบราคาจ้างก่อสร้างถังน้ำใส บริเวณประปาบ้านหนองโสน หมู่ที่ ๑๒
5 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๑๒
6 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี บริเวณ อบต.หนองม่วง
7 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกสามัคคี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองม่วง
8 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกปี่ฆ้อง
9 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์
10 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างต่อเติมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
11 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสามัคคีและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองม่วง
12 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถังน้ำใส บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๑๒
13 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี บริเวณ อบต.หนองม่วง
14 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานจังหวัดสระแก้ว ราคากลาง ในการจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว
15 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๑๒
16 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการในศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๒
17 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประมูลจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกสามัคคี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองม่วง
19 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๔ บ้านเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
20 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านเขาดินแดง ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Next Last