ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินกอง หมู่ที่ ๑ ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
2 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน รหัส สน.ศท.๓/๑๒ แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑ หลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
3 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว สอบราคาซื้อพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
4 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไร่ สอบราคาโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ และภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
5 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสาบทางถนนสุวรรณศร - บ้านใหม่ถาวร หมู่ที่ ๒ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
6 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
7 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ การสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘)
8 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ ตำบลพระเพลิง
9 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สอบราคาจ้างเหมาโครงการ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
11 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยว สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒) องค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
12 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น สอบราคาจ้างเหมาฉาบผิวทางแบบเลอซี่ซีล สายวัดเขาป่าแก้ว หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ สาย ที่ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
13 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น สอบราคาจ้างเหมาฉาบผิวทางแบบเลอรี่ซีล สายทางบ้านวังน้ำเย็น - บ้านวังศิลา หมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๑ สาย ที่ตำบลวังน้ำเย็นอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
14 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านวังเทพนิมิต หมู่ที่ ๙ ที่ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
15 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวจราจรแบบ Cape Seal สายทาง สก ๓๑๐๑ บ้านวังจำปี - วิทยาลัยการอาเชีพวังน้ำเย็น หมู่ที่ ๖-๑๓ ที่ ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
16 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก ประกวดาราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
17 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล รหัส สน.ศท.อนุบสล ๘ แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑ หลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
18 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน รหัส สน.ศท.๓/๑๒ แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑ หลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
19 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว การประกวดาราคาจ้างโครงการก่อสรางสะพานข้ามคลองโป่งประทุน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ประกวดาราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดบางสายทางถนนสุวรรณศร - บ้านใหม่ถาวร หมู่ที่ ๒ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Next Last