ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ สอบราคาซื้ออาคารห้องสมุดชุมชน พร้อมประกอบและติดตั้ง
2 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยว สอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ครั้งที่ ๒
3 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ประกวดาราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟังติกคอนกรีตภายในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรือยนต์
5 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง สอบราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคาร ศพด.ท่าเต้น หมู่ที่ ๙ ตำบลพระเพลิง
6 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
7 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองตะเคียนพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
8 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองตาสูตรพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
9 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเนินสะอาด หมู่ที่ ๑๔ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
10 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมิตรไมตรี หมู่ที่ ๑๓ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
11 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนำเจริญ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
12 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองแก หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
13 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองฝักมีด หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
14 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนดินแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
15 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาว หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
16 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองหินปูน หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
17 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค่ายเจริญ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
18 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ยกเลิกการประมูลจ้างประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบฐานแผ่
19 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สรรพากรพื้นที่ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
20 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน สอบราคาจ้างงานทาง
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 Next Last