ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานจังหวัดสระแก้ว ราคากลาง ในการจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว
2 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๑๒
3 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการในศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๒
4 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประมูลจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกสามัคคี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองม่วง
6 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๔ บ้านเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
7 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านเขาดินแดง ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
8 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยไคร้เหนือ,หมู่ที่ ๕ บ้านชุมทอง และหมู่ที่ ๖ บ้านซับพลู อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
9 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
10 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยว สอบราคาจ้าง
11 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน ๘๖ พรรษา
12 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๔ รายการ
13 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๕ จำนวน ๒ สายทาง ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
14 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๓๗ รายการ
15 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม สอบราคาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
16 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประมูลจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. จำนวน ๒๕ โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
17 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประมูลราคาจ้างเหมาเก็บกวาดและเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตลาดโรงเกลือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอบราคาซื้อชุดบดสนาม จำนวน ๑ คัน
19 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์
20 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงาน อวต.หนองม่วง
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next Last