ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ สอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง
2 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ การสอบราคาจ้างเหมาซ่อมใหญ่เครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน ๑ คัน
3 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยว สอบราคาจ้าง
4 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒
5 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วรอบขอบเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม
6 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอ่างเก็บน้ำพระปรง
7 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖
8 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งชซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภออขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
9 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
10 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสมเด้จพระยุพราชสระแก้ว สอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์
11 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องประชุมบูรพาเพื่อรองรับและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของจังหวัดสระแก้ว บริเวณชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
12 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการซ่อมแซมบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๘๕ พรรษา จำนวน ๑๑ หลัง (รอบ ๓)
13 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกปี่ฆ้อง
14 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วจังหวัดสระแก้ว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา
15 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สอบราคาจ้างปรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้กสามัคคี หมู่ ๖
16 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นสนามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน (ปรับปรุงสนามเด็กเล่น) สำหรับโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
17 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มทอง หมู่ที่ ๑๗
18 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ปรพกวดราคาจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการรื้อถอนถนนลาดยางพร้อมขนย้ายและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงการรื้อถอนถนนคอนกรีตพร้อมขนย้ายและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตพื้นที่ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
19 2557 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอเขาฉกรรจ์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และบันไดทางขึ้นชมถ้ำเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Next Last