ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2558 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สอบราคาจ้างเหมางานพัฒนาระบบให้บริการน้ำดื่ม และขยายระบบเพื่อให้บริการแก่หน่วยจ่ายกลาง
2 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถกระเช้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอเล็กทรอนิกส์
3 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑
4 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย ประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๒ บ้านทองเจริญ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
5 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย ประมูลจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกองทัพไทย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
6 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ยกเลิกประมูลข้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน (แบบฐานแผ่) โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา
7 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ ๙ ตำบลพระเพลิง
8 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินยกรูป หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพระเพลิง
9 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองไดข้าวสาร หมู่ที่ ๙ ตำบลพระเพลิง
10 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองไทรน้อย หมู่ที่ ๑๖ ตำบลพระเพลิง
11 2558 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว สอบราคาจ้างจัดพิมพ์หนังสือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด จำนวน ๔,๐๐๐ เล่ม
12 2558 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบลตำบลวังสมบูรณ์ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
13 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาบ้านคลองยาง หมู่ที่ ๕ ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
14 2558 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไร่ ประกวดราคาประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ประจำเทศบาลตำบลป่าไร่ ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
15 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ ๔-๘
16 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน ผิวจราจรลาดยาง แอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ ๑
17 2558 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไร่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าไร่ใหม่ หมู่ที่ ๘
18 2558 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ การเปิดการประมูลสิทธิ์การเช่าที่ดินคลองลึก
19 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนดิน หมู่ที่ ๓
20 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๓
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Next Last