ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สอบราคาจ้างเหมาโครงการ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
2 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก สอบราคาโครงการก่อสร้างภายในตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
3 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าน ตัวรถชนิด ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๒ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
4 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการจัดซื้อค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ ๒ (บ้านลัดกะสัง) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ ๒ (บ้านหนองกะพ้อ)
5 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ พื้นที่สาธารณประโยชน์ ม.๓ บ้านใหม่คำเจริญ ตำบลสระแก้ว (ประกาศครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม สอบราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง และท่อระบายน้ำลอดถนนในเขตพื้นที่ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
7 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
8 2557 ขายทอดตลาด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
9 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. (ถนนน้ำล้นผ่าน) พร้อมขุดลอกหน้าฝาย (แก้มลิง) เฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๑๖ บ้านสองสีเจริญ ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน จำนวน ๖ โครงการ
11 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์
12 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารสาธารณประโยชน์ ของเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
13 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลอำเภออรัญญประเทศ สอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอน
14 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน สายแยกทางหลวงชนบท สก ๓๐๓๕ - บ้านคลองมะละกอ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง ๑.๕๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์ สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง Cape Seal ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ ๓
16 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยว สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านการบินไทย
17 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตรอบเมรุบ้านคลองฝักมีด หมู่ที่๘ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
18 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน สอบราคาจ้างงานอาคาร
19 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวัฒนานคร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตและอื่นๆ หมู่ที่ ๑๐ ถนนเส้นไปรษณีย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง สอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกปี่ฆ้อง
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Next Last