ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลฟากห้วย สอบราคาจ้าง ตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
2 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอบราคาซื้อรถตัดหญ้าพร้อมอุปกรณ์ประจำรถ จำนวน ๑ คัน
3 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสำรวจและออกแบบสิ่งก่อสร้าง และงานไฟฟ้าถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗)
4 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดหลังศาลแม่ย่าซอม
5 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล ๑๘ (หลังบิ๊กซี)
6 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารตลาดสด (หมู ปลา ไก่ เนื้อ)
7 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน,ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ติดตั้งเสียงตามสายหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
8 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
9 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออและอาคารแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอาคาร ๒ ชั้น
10 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก สอบราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
11 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้วด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ครั้งที่ ๒
12 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำป่าไร่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคก หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
13 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลฟากห้วย สอบราคาจ้าง ตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
14 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา โครงการก่อสร้างป่ายหลักเขต อบต.ตาพระยา ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
15 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา โครงการก่อสร้าง Box Culvetes หมู่ที่ ๑ บ้านตาพระยา ตำบลตาพระยา อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
16 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา โครงการก่อสร้าง Box Culveted หมู่ที่ ๓ บ้านตะโก ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
17 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด สอบราคาซื้อ โครงการจัดซื้อลูกรังในการซ่อมแซมถนนภายในตำบลคลองหาดของเทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
18 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๓
19 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
20 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองแหน ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Next Last