ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านคลองเจริญ ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทดสามัคคี หมู่ที่ ๗
3 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองอาราง ตำบลบ้านแก้ง
4 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านเหล่ากกโก ตำบลบ้านแก้ง
5 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ บ้านโรงเลื่อย ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
6 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
7 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพระเพลิง
8 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลพระเพลิง
9 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ ๑ ตำบลพระเพลิง
10 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง สอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลพระเพลิง
11 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ สอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง
12 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ การสอบราคาจ้างเหมาซ่อมใหญ่เครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน ๑ คัน
13 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยว สอบราคาจ้าง
14 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒
15 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วรอบขอบเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม
16 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอ่างเก็บน้ำพระปรง
17 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖
18 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งชซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภออขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
19 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
20 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสมเด้จพระยุพราชสระแก้ว สอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Next Last