ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว การประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑ แห่ง
2 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวน การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการจ้างเหมา จำนวน ๒ โครงการ
3 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โครงการชลประทานสระแก้ว การประกวดาราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาดินขุดด้วยเครื่องจักรพร้อมขนย้าย ระยะทาง ๑ กม. และปรับเกลี่ยของงานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำช่องกล่ำล่าง (จำนวน ๑ รายการ)
4 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว การประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพร้อมระบบระบายน้ำ สาย สก ๒๐๐๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๓ - บ้านโคกข้าวเหนี่ยว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเนินพัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
6 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ประมูลจ้างเหมา โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านซับน้อย - บ้านวังปืน ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
7 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน สอบราคาจ้าง
8 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวัฒนานคร สอบราคาจ้างเหมาบริการโครงการดูแลบำรุงรักษาสวนเฉลิมพระนเรศวรมหาราช ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
9 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (โดม) ที่ทำการ อบต.ตาพระย, ก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน ๕ ห้อง และก่อสร้างเวทีพร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
10 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร สอบราคาจ้าง โครงการอาหารกลางวัน ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
11 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินกอง หมู่ที่ ๑ ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
12 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน รหัส สน.ศท.๓/๑๒ แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑ หลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
13 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว สอบราคาซื้อพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
14 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไร่ สอบราคาโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ และภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
15 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสาบทางถนนสุวรรณศร - บ้านใหม่ถาวร หมู่ที่ ๒ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
16 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
17 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ การสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘)
18 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ ตำบลพระเพลิง
19 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สอบราคาจ้างเหมาโครงการ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Next Last