ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการในศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๓
2 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน สอบราคาจ้าง
3 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน สอบราคาจ้าง
4 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน สอบราคาจ้างงานทาง
5 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ บ้านนางาม หมู่ที่ ๓
6 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วตำบลท่าเกวียน สอบราคาจ้าง
7 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารตำบลหนองสังข์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ภายในหมู่บ้านเหล่าคลองกลาง หมู่ที่ ๗ (จากบ้านนายบุดดี วินาโท - หน้าวัดบ้านเหล่าคลองกลาง) ครั้งที่ ๓
8 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุง/ต่อเติม อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ ครั้งที่ ๒
9 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน ๘๖ พรรษา
10 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอบราคาซื้อชุดตรวจสารเสพติด
11 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอบราคาจ้างก้อสร้างอาคารด่านตรวจและอาคารประกอบ ตั้งอยู่ที่กองกำลังบูรพา หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
12 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ
13 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลฟากห้วย สอบราคาจ้าง ตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
14 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สอบราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบล จำนวน ๑๔ รายการ
15 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านกุดเตย
16 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อาคารอเนกประสงค์ตลอดจนทางเดินเท้าโดยรอบอาคารทั้ง ๒ แห่ง
17 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๔ รายการ
18 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร สอบราคาจ้างเหมา โครงการปรับปรุงและก่อสร้างห้องน้ำศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
19 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลฟากห้วย สอบราคาจ้าง
20 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานจังหวัดสระแก้ว สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Next Last