ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม สอบราคาจ้างเหมาบริการเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในตำบลท่าเกษม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
2 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ
3 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกเพร็ก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน สอบราคาจ้างงานอาคาร
5 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โครงการชลประทานสระแก้ว ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาขุดเปิดหน้าดิน และอื่นๆ (จำนวน ๕ รายการ) ของงานอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ระบบระบายน้ำ D๒ โครงการชลประทานสระแก้ว
6 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โครงการชลประทานสระแก้ว ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อ ท่อและอุปกรณ์ท่อ จำนวน ๖๐ รายการ ของงานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำช่องกล่ำล่าง
7 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว สอบราคาเช่ารถยนต์บรรทุกขนาด ๑ ตัน (รถกระบะ)
8 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านเขาดิน หมู่ที่ ๗
9 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว การประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย:ปรับปรุงเรขาคณิตของทางสาย สก ๓๐๔๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ - บ้านหนองแวง อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว การประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ สาย สก ๔๐๐๖ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๘ - บ้านวังรี อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ความยาว ๒๐.๐๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว การประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย สก ๔๐๓๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๘ - บ้านคลองทราย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไร่ ประกวดราคาประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal หมู่ที่ ๑ บ้านโคก - หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
13 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ สอบราคาซื้ออาคารห้องสมุดชุมชน พร้อมประกอบและติดตั้ง
14 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยว สอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ครั้งที่ ๒
15 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ประกวดาราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟังติกคอนกรีตภายในเขตเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรือยนต์
17 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง สอบราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคาร ศพด.ท่าเต้น หมู่ที่ ๙ ตำบลพระเพลิง
18 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
19 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองตะเคียนพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
20 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองตาสูตรพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Next Last