ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
2 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวน สอบราคาซื่อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวน
3 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
4 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
5 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
6 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
7 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒ โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ โครงการ และจ้างเหมาก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กบริเวณลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ โครงการ
8 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
9 2557 จัดซื้อจัดจ้าง ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว สอบราคาจ้างโครงการจัดสร้างลานคอนกรีตในอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๖
10 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
11 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุษย์จังหวัดสระแก้ว สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการในศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
12 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว การประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางเพื่อความปลอดภัย สาย สก ๔๐๓๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๘๖ - บ้านหนองผักแว่น อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
13 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดระบบ CCTV พร้อมอุปกรณ์และพร้อมติดตั้ง
14 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี การสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมหลังคาอาคารอนุบาล
15 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และวัสดุสำนักงานให้ ศพด.เฉลิมพระเกียรติบ้านพระเพลิง จำนวน ๖๑ รายการ ศพด.บ้านไทรทอง จำนวน ๘๓ รายการ และศพด.ท่าเต้น จำนวน ๖๓ รายการ
16 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร สอบราคาจ้างเหมา โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเทา หมู่ที่ ๓ เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
17 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร สอบราคาจ้างเหมา โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
18 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร สอบราคาจ้างเหมา โครงการปรับปรุงศาลา SML หมู่ที่ ๗ เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
19 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายท่อประปาเพิ่มเติม
20 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร สอบราคาจ้างเหมา โครงการปรับปรุงและก่อสร้างห้องน้ำศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Next Last