ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานจังหวัดสระแก้ว ราคากลางโครงการลูกทุ่งแสนสุข จังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๗
2 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานจังหวัดสระแก้ว ราคากลางโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยว ผ่านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๗
3 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานจังหวัดสระแก้ว ราคากลางโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้วประจำปี ๒๕๕๗
4 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สอบราคาจ้างก่อสร้างป้ายชื่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรั้วคอนกรีต แบบ ๔ ชั้น สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง หมู่ที่ ๔ บ้านน้อย ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
5 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สอบราคาซื้อวุสดุงานบ้านงานครัวโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
6 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุราชสระแก้ว สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและผ้าสำหรับห่อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
7 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวง
8 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านบุกะสัง
9 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองหล่ม
10 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแวง
11 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านน้อยนาคำ
12 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผ่านวัดหนองแวง
13 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง การสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘)
14 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง การสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘)
15 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
16 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สอบราคาจ้างก่อสร้าง
17 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการในศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๒
18 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสวะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการในศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๓
19 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ๔ ประตู ขนาด ๑ ตัน
20 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝา คสล) หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าเกษม
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next Last