ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าบ้านหนองแวง
2 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สอบราคาจ้างโครงการขุดเชื่อมสระน้ำประปาบุกะสัง หมู่ที่ ๒, ๓
3 2558 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาช่องแคบ
4 2558 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอคลองหาด สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ
5 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน สอบราคาจ้างงานชลประทาน
6 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สอบราคาจ้างเหมาโครงการ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
7 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา สอบราคาจ้างโครงการซ่อมผิวทางเดิมแบบ (Deep Patch) บ้านนางาม - บ้านตาพระยา หมู่ที่ ๙, หมู่ที่ ๑
8 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ที่นั่ง ๒ คัน/วัน รวม ระยะเวลา ๕ วัน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ตามโครงการฝึกอบรม เพื่อการพัฒนาและศึกษาดูงานการบริหารงานท้องถิ่น
9 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน อบต.พระเพลิง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลพระเพลิง
10 2558 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไร่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าไร่ หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
11 2558 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลฟากห้วย สอบราคาจ้าง
12 2558 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน
13 2558 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานจังหวัดสระแก้ว ประกวดราคาจ้างเหมาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างปรับปรุงโรงจอดรถภายในศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
14 2558 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว กำหนดราคาเบื้องต้นและจำนวนเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน
15 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองนกเรียน ตำบลท่าเกษม
16 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านวังใหม่ หมู่ที่ ๙, บ้านเขาจานแก่น ม.๓ ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
17 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออใหม่ หมู่ที่ ๓ บ้านโคกแซร์ออ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
18 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ
19 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินสู่ที่ทำการเกษตร หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๑๔ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
20 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ เชื่อมหมู่ที่ ๑๑ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 Next Last