ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (CAPE SEAL) บ้านเนินสะอาด หมู่ที่ ๑๔ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
2 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (CAPE SEAL) บ้านดอนดินแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
3 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง CAPE SEAL บ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
4 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน และหลังตาอลูมิเนียม จำนวน ๑ ชุด
5 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด สอบราคาซื้อ โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางเพื่อใช้ในราชการ จำนวน ๒ รายการ ของเทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
6 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โครงการชลประทานสระแก้ว ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อ ดินลูกรังปราศจากวัชพืชและสิ่งเจือปน และอื่นๆ จำนวน ๑๖ รายการ
7 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังใน ประกาศสอบราคาจัดซื้อถังขยะ ถังเคมีขนาดความจุ ๒๐๐ ลิตร
8 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสูง
9 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาสุก หมู่ที่ ๓
10 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ยกเลิกประกาศประมูลจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้วด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
11 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไร่ การสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าไร่
12 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม สอบราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง และท่อระบายน้ำลอดถนน ในเขตพื้นที่ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
13 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา
14 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม สอบราคาซื้อวัสดุทางการศึกษา/สื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
15 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของสำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๓ รายการ
16 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมผิวจราจร CAPE SEAL ถนนลาดยางสายบ้านธารนพเก้า-บ้านคลองนางาม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
17 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ยกเลิกประกาศประมูลซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)
18 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. พร้อมดาดคอนกรีตคลองสาธารณะ บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ ๒ (บริเวณทางเข้าศาลาประชาคมบ้านหนองสังข์ หมู่ที่ ๒) ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
19 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินลูกรัง ภายในพื้นที่ตำบลหนองสังข์ หมู่ที่ ๒ (บริเวณถนนลุกรังกลุ่มโนนตาล)อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
20 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินอ่อนเป็นถนนดินลูกรัง บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ ๒ (จากที่นานายไพรี ถาวรวัน - ที่นานายชาลี วินาโท)ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Next Last