ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง สอบราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพระเพลิง
4 2556 จัดซื้อจัดจ้าง โครงการชลประทานสระแก้ว ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้าง โครงการขุดสระน้ำบ้านคลองศรีเมือง โครงการชลประทานสระแก้ว เลขที่ E จปสก.-จ.๐๑/๒๕๕๖
5 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ
6 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว สอบราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล และเครื่องทำลายเอกสาร
7 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามประกาศลงวันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
8 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประมูลจ้างโครงการตามบัญชีโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๒ โครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
9 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเขาฉกรรจ์ สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชั้น ๑ VIP ขนาด ๘ ล้อ ๒ ชั้น
10 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประมูลจ้างโครงการตามบัญชีโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๒ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
12 2556 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอวังน้ำเย็น ประกาศร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
13 2556 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร
14 2556 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ สอบราคาเช่ารถยนต์ (ปิกอัพ) ๔ ประตู
15 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
17 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
18 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน คือ โต๊ะประชุม
19 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สอบราคาจ้างตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง หมู่ที่ ๔ บ้านน้อย ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
20 2556 จัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา เรียกสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศรับ-ส่งครูและนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์ นครราชสีมา
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Next Last