ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)
2 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)
3 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)
4 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)
5 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)
6 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)
7 2557 ขายทอดตลาด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว การขายทอดตลอดวัสดุที่จะดำเนินการรื้อถอนบ้านพักข้าราชการ
8 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองหว้า
9 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
10 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ
11 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒๑ รายการ
12 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๓ ศูนย์
13 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับูศนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พงศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๓ ศูนย์
14 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอย ๓ (ฝั่งขวาเริ่มจากแนวท่อกรมทางหลวง) หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ สายทาง ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
15 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สอบราคาจ้างต่อเติมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง หมู่ที่ ๑
16 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สอบราคาจ้างก่อสร้างถังน้ำใส บริเวณประปาบ้านหนองโสน หมู่ที่ ๑๒
17 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบกรองน้ำประปา บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๑๒
18 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี บริเวณ อบต.หนองม่วง
19 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกสามัคคี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองม่วง
20 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกปี่ฆ้อง
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Next Last