ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม สอบราคาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
2 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประมูลจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. จำนวน ๒๕ โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประมูลราคาจ้างเหมาเก็บกวาดและเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตลาดโรงเกลือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอบราคาซื้อชุดบดสนาม จำนวน ๑ คัน
5 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์
6 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงาน อวต.หนองม่วง
7 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
8 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน
9 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหาส่วนตำบลไทยอุดม สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารูศนย์ อปพร. ประจำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม หมู่ที่ ๒ ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
10 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม สอบราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์หมู่ที่ ๖ ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
11 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม สอบราคาโครงการก่อสร้างต่อเติมหอถังสูงระบบประปา ๒ ชั้น และขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ ๔ ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
12 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม สอบราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
13 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม สอบราคาโครงการปูกระเบื้องสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ ๒ ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
14 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม สอบราคาโครงการปูกระเบื้องสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ ๒ ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
15 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม สอบราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมปรับปรุงสนามฟุตบอล หมู่ที่ ๒ ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
16 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
17 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน
18 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประมูลซื้อลำโพงขับเสียงทุ้ม จำนวน ๑๖ ตู้ ด้วยวิธการทางอิเล็กทรอนิกส์
19 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลศาลาดวน การจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศาลาลำดวนโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
20 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอบราคาซื้อหูฟังมอนิเตอร์ไร้สาย จำนวน ๔ ชุด
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Next Last