ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ๘ ห้องเรียน ของโรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองกะพ้ออนุสรณ์)
2 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้อง และอาคารส้วม ๑๐ ที่นั่ง โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองกะพ้ออนุสรณ์) (ครั้งที่ ๒)
3 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
4 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ สอบราคาซื้ออาหารผู้ป่วย
5 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศยกเลิกการสอบราคาโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้อง และอาคารส้วม ๑๐ ที่นั่ง โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองกะพ้อสนุสรณ์)
6 2557 จัดซื้อจัดจ้าง อค์การบริการส่วนจังหวัดสระแก้ว ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์โดยสารตู้) ขนาด ๑๒ ทั่นั่ง จำนวน ๓ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
7 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โครงการชลประทานสระแก้ว ประกวดาราคาซื้อด้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อ ท่อ ค.ส.ล. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. และอื่นๆ (จำนวน ๑๒ รายการ)
8 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค่ายเจริญ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
9 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาว หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
10 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง CAPE SEAL บ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
11 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมิตรไมตรี หมู่ที่ ๑๓ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
12 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน
13 2557 จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ประกวดราคาจ้างเหมางานบริการจัดการน้ำเสีย กปภ.สาขาคลองใหญ่ ตามรายละเอียดแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.๑-นส.๐๐๐๕/๕๖ (๑/๔-๔/๔) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
14 2556 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอวังน้ำเย็น ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างขุดลอกคลองพร้อมทำถนนคันคลอง
15 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
17 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง สอบราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพระเพลิง
18 2556 จัดซื้อจัดจ้าง โครงการชลประทานสระแก้ว ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้าง โครงการขุดสระน้ำบ้านคลองศรีเมือง โครงการชลประทานสระแก้ว เลขที่ E จปสก.-จ.๐๑/๒๕๕๖
19 2556 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ
20 2556 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว สอบราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล และเครื่องทำลายเอกสาร
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next Last