ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สอบราคาจ้างขุดลอกสระหนองโสน บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๑๒
2 2558 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จำนวน ๕ ศูนย์
3 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างส้วม (รหัส สน.ศท.ส. ๑๐) ครั้งที่ ๒
4 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ คือ ทรายอะเบทน้ำยาพ่นหมอกควัน และวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
5 2558 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาดเก็บขนขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล, งานสาธารณะ และงานอาคารและสถานที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ประจำเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘)
6 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเกวียน
7 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สอบราคาซื้อหอกระจายข่าวแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๖,๗,๑๑
8 2558 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสระแก้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ประจำดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘)
9 2558 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลฟากห้วย สอบราคาจ้าง ตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
10 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก สอบราคาโครงการก่อสร้างภายในตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
11 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องกุ่ม สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๑,๓,๕
12 2558 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลฟากห้วย สอบราคาจ้าง ตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
13 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลซับมะกรูด ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ สาย ลานกีฬาเอนกประสงค์จำนวน ๑ ลาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
14 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รถยนต์กระบะประจำตำแหน่งเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน ๒๔๐๐ ซีซี ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
15 2558 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรมุ้งตาข่ายไนล่อน
16 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๐ บ้านทับทิมสยาม ๐๕
17 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถือน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานตลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านคลองไก่เถื่อน
18 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน สอบราคาจ้างเหมาวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านเขาจันทร์แดง
19 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน สบอราคาจ้างเหมาวางท่องคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกษตร หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองไก่เถื่อน
20 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองน้อย หมู่ที่ ๔ บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ ๘ บ้านคลองซับ
First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 Next Last