ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สอบราคาจ้างปรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้กสามัคคี หมู่ ๖
2 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นสนามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน (ปรับปรุงสนามเด็กเล่น) สำหรับโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
3 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มทอง หมู่ที่ ๑๗
4 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ปรพกวดราคาจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการรื้อถอนถนนลาดยางพร้อมขนย้ายและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงการรื้อถอนถนนคอนกรีตพร้อมขนย้ายและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตพื้นที่ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
5 2557 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอเขาฉกรรจ์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และบันไดทางขึ้นชมถ้ำเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑
7 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สอบราคาซื้อรถบรรทุกเอนกประสงค์ (ดีเซล) ชนิด ๖ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า
8 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สอบราคาจ้างเหมาโครงการ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
9 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก สอบราคาโครงการก่อสร้างภายในตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
10 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าน ตัวรถชนิด ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๒ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
11 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการจัดซื้อค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ ๒ (บ้านลัดกะสัง) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ ๒ (บ้านหนองกะพ้อ)
12 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ พื้นที่สาธารณประโยชน์ ม.๓ บ้านใหม่คำเจริญ ตำบลสระแก้ว (ประกาศครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
13 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม สอบราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง และท่อระบายน้ำลอดถนนในเขตพื้นที่ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
14 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
15 2557 ขายทอดตลาด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว
16 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. (ถนนน้ำล้นผ่าน) พร้อมขุดลอกหน้าฝาย (แก้มลิง) เฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๑๖ บ้านสองสีเจริญ ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
17 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน จำนวน ๖ โครงการ
18 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์
19 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารสาธารณประโยชน์ ของเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
20 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลอำเภออรัญญประเทศ สอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอน
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Next Last