ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ สอบราคาจ้างดูแลต้นไม้ สนามหญ้า
2 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังและวางท่อ คสล. หมู่ที่ ๕ บ้านชุมทอง และหมู่ที่ ๙ บ้านวังไหม ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
3 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยว สอบราคาจ้าง
4 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสำรวจและออกแบบสิ่งก่อสร้าง และงานไฟฟ้าถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ประจำเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๗)
5 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลุงแก บ้านคลองไก่เถื่อน หมู่ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) และป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย
6 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยซ้วน บ้านเขาจันทร์แดง หมู่ที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาง ๑๑๕ เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)
7 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๑ บ้านเขาตาง้อก หมู่ที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๓๑ เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)
8 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็กซอยตลาด บ้านตาง้อกสอง หมู่ที่ ๑๑ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาง ๑๔๕ เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) และป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย
9 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลศาลาลำดวน ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล พร้อมอุปกรณ์สนามและเครื่องออกกำลังกายฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑/๒๕๕๗
10 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (รางยู) ตลาดกลางสินค้าเกษตรสระแก้ว
11 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สอบราคาจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยางสายเขาสิงโต - เขาขาด หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
12 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ประจำเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๗)
13 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกปี่ฆ้อง
14 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์ สอบราคาจ้างโครงการขนย้ายโครงสร้างหอถังน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘
15 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการในศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๓
16 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน สอบราคาจ้าง
17 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน สอบราคาจ้าง
18 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน สอบราคาจ้างงานทาง
19 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ บ้านนางาม หมู่ที่ ๓
20 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วตำบลท่าเกวียน สอบราคาจ้าง
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Next Last