ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประมูลซื้อรถผลิตน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง การสอบราคาจ้างเหมาโครงการทาสีอาคารเรียน (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗)
3 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก สอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
4 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชั้น ๑ VIP ขนาด ๘ ล้อ ๒ ชั้น จำนวน ๓ คัน
5 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.คนนหนองนกเขา ซอย ๒๐ เชื่อมซอย ๒๒
6 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ยกเลิกสอบราคาโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้อง และอาคารส้วม ๑๐ ที่นั่ง โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองกะพ้ออนุสรณ์) (ครั้งที่ ๒)
7 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สอบราคาจ้างเหมาโครงการตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
8 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
9 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ๑ อปท.๑ ฝาย หมู่ที่ ๑๓ บ้านเนินผาสุก ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
10 2557 จัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ (บ้านกิโลสอง) การสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗)
11 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองแหน ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
12 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินดินแดง คุ้มเนินแก้ว ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
13 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านตง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
14 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อ คสล. หมู่ที่ ๑,๕,๘ (โครงการที่ ๑) และหมู่ที่ ๔,๖ (โครงการที่ ๒) จำนวน ๖ สายทาง ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
15 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตเทศบาลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ สอบราคาซื้อวัสดุสือการเรียนการสอน
17 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ - บ้านสี่แยกไพจิตร อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง ๑.๒๘๔ กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเกษม ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๑๓ (สระหนองด่าน)
19 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา เป็นเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
20 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ ประเภท สำหรับโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Next Last