ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2557 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอคลองหาด ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
2 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย สอบราคาจ้างเหมารถตู้ รับ - ส่ง เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
3 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒) หมู่ที่ ๑๐ บ้านทัพเซียม
4 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกเพร็ก และหมู่ที่ ๕ บ้านโคกทหาร
5 2557 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภออรัญประเทศ ประกวดาราคาจ้างขุดลอกคลองยางและคลองกุดม่วง หมู่ที่ ๕,๖ ตำบลบ้านด่าน และขุดลอกสระน้ำบริเวณด้านหลัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินกอง หมู่ที่ ๑, บ้านโนนสง่า หมูที่ ๒, บ้านคลองลาภใกล้ หมู่ที่ ๗ และบ้านคลองยางนอก หมู่ที่ ๘ ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
7 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านไทรเดี่ยว ตพบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
8 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสมบูรร์ ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
9 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบลไทรทอง บ้านหินกอง หมู่ที่ ๑,บ้านคลองไผ่ หมูที่ ๓, บ้านคลองยาง หมูที่ ๕,บ้านคลองลาภใหล้ หมู่ที่ ๗ และวางท่องระบายน้ำ บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๒ ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
10 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมูที่ ๔ บ้านไทรเดี่ยว ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
11 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาถังแชมเปญ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าเกษม
12 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สอบราคาจ้าง
13 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสรางระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมูที่ ๑๓ - หมู่ที่ ๔ (ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 2557 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอวัฒนานคร ประกวดราคาจ้างขุดลอกสระน้ำบ้านหนองล่ม หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 2557 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอวัฒนานคร ประกวดราคาจ้างขุดลอกคลองยางบ้านเนินพัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยโจด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน สายแยกทางหลวงชนบท สก ๔๐๓๓ - บ้านทับใหม่ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง ๑.๔๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
17 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเขาหวาย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
18 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สอบราคาซื้อข้าวสาร
19 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบฐานแผ่ (รหัส สน.ศท.ชั้นลอย) โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองกะพ้ออนุสรณ์) และโครงการก่อสร้างอาคารส้วมขนาด ๑๐ ที่นั่ง (รหัส สน.ศท.ส.๑๐) โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านลัดกะสัง) จำนวน ๒ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
20 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์หมู่ที่ ๓ บ้านใหญ่ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Next Last