ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารสาธารณประโยชน์ ของเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลอำเภออรัญญประเทศ สอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอน
3 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน สายแยกทางหลวงชนบท สก ๓๐๓๕ - บ้านคลองมะละกอ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง ๑.๕๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์ สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง Cape Seal ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หมู่ที่ ๓
5 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยว สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านการบินไทย
6 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตรอบเมรุบ้านคลองฝักมีด หมู่ที่๘ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
7 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน สอบราคาจ้างงานอาคาร
8 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวัฒนานคร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตและอื่นๆ หมู่ที่ ๑๐ ถนนเส้นไปรษณีย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง สอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกปี่ฆ้อง
10 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน จำนวน ๓ ศูนย์
11 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเดิม บ้านคลองไก่เถื่อน หมู่ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๗ เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) และป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย
12 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว การประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติดคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycleing) สาย สก ๒๐๓๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๓ - บ้านโคกสัมพันธ์ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง ๓.๐๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
13 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน สายแยกทางหลวงชนบท สก ๔๐๓๓ - บ้านทับใหม่ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง ๑.๔๗๕ กิโลเมตร ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
14 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว การประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายสก ๓๐๑๙ แยกทางหลวหมายเลข ๓๑๗ - บ้านตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง ๑.๔๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง สอบราคาซื้อสื่อสารเรียนสอน วัสดุการศึกษา และวัสดุสำนักงาน ให้ ศพด.เฉลิมพระเกียรติบ้านพระเพลิง จำนวน ๖๓ รายการ ศพด.บ้านไทรทอง จำนวน ๗๑ รายการ และศพด.บ้านท่าเต้น จำนวน ๖๖ รายการ
16 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระเพลิง
17 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวัฒนานคร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและอื่นๆ หมู่ที่ ๑๐ ถนนเส้นไปรษณีย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว สอบราคาจ้างเหมา การจัดงาน "เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
19 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประมูลจ้างขุดลอกคลอง ในเขตอำเภอเขาฉกรรจ์, อำเภอวัฒนานคร, อำเภออรัญประเทศ และอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
20 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.ในเขตอำเภอเมืองสระแก้ว และอำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Next Last