ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพะเพลิง สอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในเขตพื้นที่ อบต.พระเพลิง จำนวน ๑๐ ชุด
2 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำแซร์ออ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสาธงบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ หมู่ที่ ๓ บ้านโคกแซร์ออ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
3 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ สอบราคาจ้างโครงการถมดินบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออใหม่ หมู่ที่ ๓ บ้านโคกแซร์ออ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
4 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร อปพร.กู้ชีพ กู้ภัยตำบลแซร์ออ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออใหม่ หมู่ที่ ๓ บ้านโคกแซร์ออ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
5 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออใหม่ หมู่ที่ ๓ บ้านโคกแซร์ออ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
6 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทสระแก้ว การประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล สาย สก ๔๐๔๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๕๙ - บ้านด่านชัยพัฒนา อำเภอวังสมบูรณ์, วังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร
7 2557 จัดซื้อจัดจ้าง ที่ว่าการอำเภอคลองหาด ประกวดาราคาจ้างขุดลอกคลองและก่อสร้างฝายน้ำล้น ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
8 2557 จัดซื้อจัดจ้าง ที่ว่าการอำเภอคลองหาด ประกวดาราคาจ้างขุดลอกคลแงและก่อสร้างฝายน้ำล้น ตำบลไทรทอง อำเอภคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
9 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทสระแก้ว การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมปรับปรุงผิวจราจรสาย สก ๒๐๐๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๓ - คลองหาด อำเภอวัฒนานคร, คลองหาด จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑ แห่ง
10 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทสระแก้ว การประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟังติกคอนกรีต สาย สก ๓๐๔๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ - บ้านหนองแวง อำเภอวังน้ำเย็น, คลองหาด จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง ๒.๕๐๐ กิโลเมตร
11 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
12 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทสระแก้ว การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. สาย สก ๓๐๘๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ - บ้านเขาแหลม อำเภอเขาฉกรรจ์, วังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑ แห่ง
13 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์
14 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทสระแก้ว การประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายบริเวณคอขวด : ไหล่ทาง สายสก ๓๐๔๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ - บ้านหนองแวง อำเภองวังน้ำเย็น, คลองหาด จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑ แห่ง
15 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทสระแก้ว การประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย สก ๓๐๑๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ - บ้านวังโพธิ์ทอง อำเภอคลองหาด, วังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง ๑.๖๐๐ กิโลเมตร
16 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ประมูลจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านนางาม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
17 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา
18 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ตามแบบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามแบบ อบต.พระเพลิงกำหนด หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพระเพลิง
19 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวน เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกาศประกวดาราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมา จำนวน ๒ โครงการ
20 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว การประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑ แห่ง
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Next Last