ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ๔ ประตู ขนาด ๑ ตัน
2 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝา คสล) หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าเกษม
3 2557 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอวังน้ำเย็น สอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น
4 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร สอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
5 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
6 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา
7 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง แก้ไขประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๔ ศูนย์
8 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสมเดจพระยุพราชสระแก้ว สอบราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงแคะหล่อลื่น (แก๊สหุงต้ม) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
9 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไร่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่ซอยบ้านนายลา อุดมทรัพย์ ถึงบ้านนายจำลอง หัวนา ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
10 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไร่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่ดีงาม ซอยหน้ากรมที่ดิน ถึงบ้านนายจันทา พาสูงเนิน ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
11 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สอบราคาวัสดุครุภัณฑ์การแพทย์
12 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน สอบราคาจ้างงานทาง
13 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว การประกวดาราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ สอบราคาจ้างดูแลต้นไม้ สนามหญ้า
15 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังและวางท่อ คสล. หมู่ที่ ๕ บ้านชุมทอง และหมู่ที่ ๙ บ้านวังไหม ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
16 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยว สอบราคาจ้าง
17 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานสำรวจและออกแบบสิ่งก่อสร้าง และงานไฟฟ้าถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ประจำเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๗)
18 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลุงแก บ้านคลองไก่เถื่อน หมู่ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) และป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย
19 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยซ้วน บ้านเขาจันทร์แดง หมู่ที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาง ๑๑๕ เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)
20 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๑ บ้านเขาตาง้อก หมู่ที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๓๑ เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Next Last