ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2557 จัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ตามโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชพลังงาน ปี ๒๕๕๘
2 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านด่าน สอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมดินลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านด่าน จำนวน ๙ สาย ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
3 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอุบลพัฒนา บ้านไทรเดี่ยว หมู่ที่ ๔ ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
4 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๘)
5 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอบราคาจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสะแก้ว "กิจกรรมชื่นชมธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และของดีเมืองชายแดน"
6 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒
7 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว การประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สก ๓๐๓๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ - บ้านซับสมบูรณ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง ๒.๐๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
8 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว การประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สก ๓๐๒๖ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ - บ้านไทรทอง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง ๒.๖๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว การประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สก ๕๐๕๖ แยกทางหลวงชนบท สก ๓๐๓๕ - บ้านคลองมะละกอ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง ๒.๕๐๐ กิโลเมตร ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
10 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก ชนิด ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 2557 จัดซื้อจัดจ้าง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว ประกวดราคาจ้างการก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบและค่าถมดินปรับพื้นที่จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สอบราคาจ้างเหมาบริการขนย้ายและกำจัดขยะติดเชื้อ
13 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในงานรักษาความสะอาดเก็บขนขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล, งานสวนสาธารณะ และงานอาอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๘)
14 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ สอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย
15 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟสัญญาณจราจรโคมไฟกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์ภายในเขตเทศบาลฯ จำนวน ๘ จุด ๒๙ ตัน
16 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ
17 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนท่าเกษมพิทยา สอบราคาจ้างเหมาจัดทำระบบรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน
18 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองสระแก้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
19 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วบ้านพัก ถนน คสล.และงานถมดิน ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
20 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Next Last