ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหลังโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ บ้านซับพลู หมู่ที่ ๖ ต.เบญจขร อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
2 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
3 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑
4 2558 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเขาหวาย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลวังสมูบรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
5 2558 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) สำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
6 2558 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเขาหวาย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
7 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประมูลจ้างก่อสร้างลานจอดรถยนต์และปรับปรุงภูมิทัศน์ในที่สาธารณะภายในตลาดโรงเหลือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
8 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลท่าเกษม (จำนวน ๑๖ สาย)
9 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองคุ้ม ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
10 2558 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนเทศบาล ๑๒ เชื่อมถนนเทศบาล ๑๔ บ้านรัตนะ ๑ (เนินกลอย) และโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. แยกถนนสายเลี่ยงเมือง ซอยสนามมวย
11 2558 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบฐานแผ่ (รหัส สน.ศท. ชั้นลอย) โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองกะพ้ออนุสรณ์) และโครงการก่อสร้างอาคารส้วมขนาด ๑๐ ที่นั่ง (รหัส สน.ศท.ส.๑๐) โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านลัดกะสัง) จำนวน ๒ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) คร
12 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอบราคาซื้อครุภัฑณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ
13 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สอบราคาจ้างก่อสร้างประปาหอถังสูงความจุ ๑๐ ลบ.ม. บ้านหนองแอก หมู่ที่ ๔
14 2558 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเกษม สอบราคาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายเทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
15 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์ สอบราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณด้านหน้าทางเข้า อบต. คลองทับจันทร์
16 2558 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวจราจรแบบ Cape seal สายทางบ้านทรัพย์นิยม-บ้านคลองสารพา ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ๑ สาย
17 2558 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตพื้นที่ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
18 2558 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น สอบราคาซื้อชุดกระเป๋าวัสดุอุปกรณ์และสื่อชุดคัดกรองโรคประจำหมู่บ้าน เพื่อใช้ในโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นเชิงรุก ประจำปี ๒๕๕๘
19 2558 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลฟากห้วย สอบราคาจ้าง ตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
20 2558 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมิองสระแก้ว สอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Next Last