ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.คนนหนองนกเขา ซอย ๒๐ เชื่อมซอย ๒๒
2 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ยกเลิกสอบราคาโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้อง และอาคารส้วม ๑๐ ที่นั่ง โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองกะพ้ออนุสรณ์) (ครั้งที่ ๒)
3 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สอบราคาจ้างเหมาโครงการตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
4 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
5 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ๑ อปท.๑ ฝาย หมู่ที่ ๑๓ บ้านเนินผาสุก ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
6 2557 จัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ (บ้านกิโลสอง) การสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗)
7 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองแหน ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
8 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินดินแดง คุ้มเนินแก้ว ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
9 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านตง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
10 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อ คสล. หมู่ที่ ๑,๕,๘ (โครงการที่ ๑) และหมู่ที่ ๔,๖ (โครงการที่ ๒) จำนวน ๖ สายทาง ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
11 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตเทศบาลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ สอบราคาซื้อวัสดุสือการเรียนการสอน
13 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระแก้ว การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ - บ้านสี่แยกไพจิตร อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง ๑.๒๘๔ กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเกษม ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๑๓ (สระหนองด่าน)
15 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา เป็นเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
16 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ ประเภท สำหรับโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา
17 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการปรับปรุงอาคาเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว
18 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สอบราคาจ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒
19 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวดินจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๙
20 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Next Last