ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2559 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๒ บ้านคลองวัว ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ตามแบบของกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2 2559 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอวัฒนานคร สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูทับด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
3 2559 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอวัฒนานคร สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองยาง ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
4 2559 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.จำนวน ๓ โครงการ
5 2559 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด เปิดประมูลให่เช่าที่ดิน หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
6 2559 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด เปิดประมูลให้เช่าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
7 2559 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์ เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลางหมู่ที่ ๒ บ้านคลองวัว ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ ตามแบบของกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
8 2559 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอวังน้ำเย็น ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายกั้นน้ำและขุดลอกหน้าฝาย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 2559 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑
10 2559 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒
11 2559 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔
12 2559 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕
13 2559 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕
14 2559 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖
15 2559 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖
16 2559 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗
17 2559 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอเมืองสระแก้ว สอบราคาจ้างขุดลอกสระน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านคลองหมี หมู่ที่ ๔ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
18 2559 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอเมืองสระแก้ว สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านสี่แยก ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว
19 2559 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังใน สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสาถนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
20 2559 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภออรัญประเทศ สอบราคาจ้างขุดลอกขยายสระน้ำสาธารณะประโยชน์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองไผ่ และขุดลอกสระขยายแหล่งน้ำประปา หมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 Next Last