ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลฟากห้วย สอบราคาจ้าง ตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
2 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สอบราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบล จำนวน ๑๔ รายการ
3 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านกุดเตย
4 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อาคารอเนกประสงค์ตลอดจนทางเดินเท้าโดยรอบอาคารทั้ง ๒ แห่ง
5 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๔ รายการ
6 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร สอบราคาจ้างเหมา โครงการปรับปรุงและก่อสร้างห้องน้ำศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
7 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลฟากห้วย สอบราคาจ้าง
8 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานจังหวัดสระแก้ว สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
9 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำประปา จำนวน ๗ โครงการ
10 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงวางท่อประปาภายในโรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี
11 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการในศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๒
12 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ
13 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยชนะไชยศรี ถนนเทศบาล ๖
14 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์ สอบราคาซื้อโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับศูนย์พัฒาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์
15 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
16 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตบอล ที่บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (หลังเก่า) ด้วยวิธีการทางอเล็กทรอนิกส์
17 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ
18 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)
19 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)
20 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Next Last