ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน สอบราคาจ้าง
2 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวัฒนานคร สอบราคาจ้างเหมาบริการโครงการดูแลบำรุงรักษาสวนเฉลิมพระนเรศวรมหาราช ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
3 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (โดม) ที่ทำการ อบต.ตาพระย, ก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน ๕ ห้อง และก่อสร้างเวทีพร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
4 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร สอบราคาจ้าง โครงการอาหารกลางวัน ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
5 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินกอง หมู่ที่ ๑ ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
6 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน รหัส สน.ศท.๓/๑๒ แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑ หลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
7 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว สอบราคาซื้อพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
8 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลป่าไร่ สอบราคาโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ และภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
9 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสาบทางถนนสุวรรณศร - บ้านใหม่ถาวร หมู่ที่ ๒ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
10 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
11 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ การสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘)
12 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ ตำบลพระเพลิง
13 2557 จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สอบราคาจ้างเหมาโครงการ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
15 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยว สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒) องค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
16 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น สอบราคาจ้างเหมาฉาบผิวทางแบบเลอซี่ซีล สายวัดเขาป่าแก้ว หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ สาย ที่ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
17 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น สอบราคาจ้างเหมาฉาบผิวทางแบบเลอรี่ซีล สายทางบ้านวังน้ำเย็น - บ้านวังศิลา หมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๑ สาย ที่ตำบลวังน้ำเย็นอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
18 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านวังเทพนิมิต หมู่ที่ ๙ ที่ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
19 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวจราจรแบบ Cape Seal สายทาง สก ๓๑๐๑ บ้านวังจำปี - วิทยาลัยการอาเชีพวังน้ำเย็น หมู่ที่ ๖-๑๓ ที่ ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
20 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก ประกวดาราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Next Last