ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประมูลจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกสามัคคี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองม่วง
3 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๔ บ้านเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
4 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านเขาดินแดง ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
5 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเบญจขร การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยไคร้เหนือ,หมู่ที่ ๕ บ้านชุมทอง และหมู่ที่ ๖ บ้านซับพลู อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
6 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
7 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยว สอบราคาจ้าง
8 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน ๘๖ พรรษา
9 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๔ รายการ
10 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๕ จำนวน ๒ สายทาง ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
11 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๓๗ รายการ
12 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม สอบราคาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
13 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประมูลจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. จำนวน ๒๕ โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประมูลราคาจ้างเหมาเก็บกวาดและเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตลาดโรงเกลือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอบราคาซื้อชุดบดสนาม จำนวน ๑ คัน
16 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์
17 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงาน อวต.หนองม่วง
18 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
19 2557 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน
20 2557 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหาส่วนตำบลไทยอุดม สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารูศนย์ อปพร. ประจำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม หมู่ที่ ๒ ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Next Last