ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสระแก้ว
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เลือกปีพ.ศ. เลือกประเภทจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่ ปี

ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ
1 2559 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๒ บ้านคลองวัว ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ตามแบบของกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2 2559 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอวัฒนานคร สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูทับด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
3 2559 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอวัฒนานคร สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองยาง ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
4 2559 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.จำนวน ๓ โครงการ
5 2559 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด เปิดประมูลให่เช่าที่ดิน หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
6 2559 จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด เปิดประมูลให้เช่าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคลองหาด หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
7 2559 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์ เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลางหมู่ที่ ๒ บ้านคลองวัว ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ ตามแบบของกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
8 2559 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอวังน้ำเย็น ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายกั้นน้ำและขุดลอกหน้าฝาย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 2559 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑
10 2559 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒
11 2559 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔
12 2559 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕
13 2559 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕
14 2559 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖
15 2559 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖
16 2559 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗
17 2559 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอเมืองสระแก้ว สอบราคาจ้างขุดลอกสระน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านคลองหมี หมู่ที่ ๔ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
18 2559 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภอเมืองสระแก้ว สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านสี่แยก ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว
19 2559 จัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังใน สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสาถนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
20 2559 จัดซื้อจัดจ้าง อำเภออรัญประเทศ สอบราคาจ้างขุดลอกขยายสระน้ำสาธารณะประโยชน์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองไผ่ และขุดลอกสระขยายแหล่งน้ำประปา หมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 Next Last