โครงสร้างราชการบริหารส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นในจังหวัด
 

แผนภูมิที่ 7 โครงสร้างราชการบริหารส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในจังหวัด  

BACK

ราชการบริหารส่วนกลาง

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

1.  กระทรวงมหาดไทย

1.1.   กลุ่มส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

1.2.          สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

1.3.   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว

1.4.   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอรัญประเทศ

1.5.   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาควัฒนานคร

1.6.   การประปาส่วนภูมิภาคสระแก้ว

1.7.   การประปาส่วนภูมิภาควัฒนานคร

1.8.   การประปาส่วนภูมิภาคอรัญประเทศ

1.    กระทรวงมหาดไทย

1.1.   สำนักงานจังหวัด

1.2.   ที่ทำการปกครองจังหวัด

1.3.          สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

1.4.   สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด

1.5.   สนง.ที่ดินจังหวัด

1.6.   อำเภอเมืองสระแก้ว

1.7.   อำเภอวัฒนานคร

1.8.   อำเภออรัญประเทศ

1.9.   อำเภอตาพระยา

1.10.อำเภอคลองหาด

1.   กระทรวงมหาดไทย

1.1.   อบจ.

1.2.   เทศบาลเมืองสระแก้ว

1.3.   เทศบาลตำบลศาลาลำดวน

1.4.   เทศบาลตำบลท่าเกษม

1.5.   เทศบาลตำบลอรัญญประเทศ

1.6.   เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์

1.7.   เทศบาลตำบลวัฒนานคร

1.8.   เทศบาลตำบลตาพระยา

1.9.   เทศบาลตำบลวังน้ำเย็น

1.10.    อบต. 58 อบต.

 

 

 

 

1.  กระทรวงสาธารณสุข

1.1.   รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

1.2.   รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

1.3.   ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 3.2

2.  กระทรวงการคลัง

2.1.   สนง.ธนารักษ์พื้นที่

2.2.   สนง.สรรพสามิตพื้นที่

2.3.   สนง.สรรพากรพื้นที่

2.4.   ด่านศุลกากรอรัญประเทศ

3.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3.1.   สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ฯ

3.2.   สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์

3.3.   สถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเพื่อเศรษฐกิจช่องกล่ำบน

3.4.   โครงการชลประทานสระแก้ว

3.5.   สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว

3.6.   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

3.7.   ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์

3.8.   นิคมสหกรณ์สระแก้ว

3.9.   นิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น

3.10.ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว

3.11.ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัด

3.12.โครงการก่อสร้าง 7 (โครงการพระปรง)

4.  กระทรวงพาณิชย์

4.1.   สนง.ประกันภัยจังหวัด

4.2.   สนง.การค้าภายในจังหวัด

4.3.   สนง.การค้าต่างประเทศ เขต 4 สระแก้ว

4.4.   สนง.พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด

5.  กระทรวงคมนาคม

5.1.   แขวงการทางสระแก้ว

5.2.   สนง.ทางหลวงชนบทสระแก้ว

6.  กระทรวงอุตสาหกรรม

 

1.1.   อำเภอวังน้ำเย็น

1.2.   อำเภอเขาฉกรรจ์

1.3.   กิ่งอำเภอวังสมบูรณ์

1.4.   กิ่งอำเภอโคกสูง

2.    กระทรวงสาธารณสุข

สนง.สาธารณสุขจังหวัด

 

 

3.    กระทรวงการคลัง

สนง.คลังจังหวัด

 

 

 

4.    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4.1.   สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด

4.2.   สนง.เกษตรจังหวัด

4.3.   สนง.ประมงจังหวัด

4.4.   สนง.ปศุสัตว์จังหวัด

4.5.   สนง.สหกรณ์จังหวัด

4.6.   สนง.ปฎิรูปที่ดินจังหวัด

 

 

 

 

 

 

 

5.    กระทรวงพาณิชย์

สนง.พาณิชย์จังหวัด

 

 

 

6.    กระทรวงคมนาคม

สนง.ขนส่งจังหวัด

 

7.    กระทรวงอุตสาหกรรม

สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด

 

ราชการบริหารส่วนกลาง

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

1.  กระทรวงกลาโหม

1.1.   กองกำลังบูรพา

1.2.   สนง.ประสานงานชายแดนไทย–กัมพูชา

1.3.   หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 12

1.4.          หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ สนภ.1

1.5.   กรมทหารราบที่ 12 รอ.

(1)   กรมทหารราบที่ 12 กองพันที่ 1 รอ.

(2)   กรมทหารราบที่ 12 กองพันที่ 2 รอ.

(3)   กรมทหารราบที่ 12 กองพันที่ 3 รอ.

1.6.   ฝูงบิน  206  วัฒนานคร

1.7.   จังหวัดทหารบกสระแก้ว

1.8.   หน่วยทหารพัฒนา

1.9.   กรมทหารพรานที่ 12

1.10.   กรมทหารพรานที่ 13

1.11.   สนง.พัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา

2.  กระทรวงศึกษาธิการ

2.1.          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1

2.2.          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2

2.3.   ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

2.4.   ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน

2.5.   ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

2.6.   วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยี

2.7.   วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

2.8.   มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว

2.9.   สถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้ว

2.10.วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสระแก้ว

2.11.วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น

3.        กระทรวงแรงงาน

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

 

 

 

 

5.    กระทรวงกลาโหม

สัสดีจังหวัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.    กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.     กระทรวงแรงงาน

10.1.   สนง.แรงงานจังหวัด

10.2.   สนง.จัดหางานจังหวัด

10.3.   สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

10.4.   สนง.ประกันสังคมจังหวัด

 

ราชการบริหารส่วนกลาง

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

1.        สำนักนายกรัฐมนตรี

1.1.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว

1.2.สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11

12.            กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

12.1.   สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว

12.2.   ไปรษณีย์โทรเลขจังหวัด

12.3.   ที่ทำการสื่อสารโทรคมนาคม

13.     กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส

14.     กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

14.1 ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว

14.2 ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ จังหวัดสระแก้ว

15.     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

15.1.          สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

15.2.   สนง.ป่าไม้จังหวัด

15.3.   อุทยานแห่งชาติปางสีดา

15.4.   อุทยานแห่งชาติตาพระยา

15.5.   โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าเขาฉกรรจ์ – โนนสาวเอ้ (1)

15.6.   โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าเขาฉกรรจ์ – โนนสาวเอ้ (2)

15.7.   โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าเขาฉกรรจ์ – โนนสาวเอ้ (3)

15.8.   โครงการพัฒนาป่าท่ากะบาก (1)

15.9.   โครงการพัฒนาป่าท่ากะบาก (2)

15.10.     โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาป่าห้วยชัน

15.11.  โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาป่าเขาฉกรรจ์

                           (บ้านเขาสามสิบ)

16.     กระทรวงยุติธรรม

16.1.   ศาลจังหวัดสระแก้ว

16.2.   สนง.คุมประพฤติจังหวัด

16.3.   สนง.บังคับคดี

17.     กระทรวงวัฒนธรรม

สนง.วัฒนธรรมจังหวัด

11.     สำนักนายกรัฐมนตรี

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด

 

 

 

12.     กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สนง.สถิติจังหวัด

 

13.     กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

          สนง.พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด

14.     กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

 

 

 

15.     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.     กระทรวงยุติธรรม

เรือนจำจังหวัด

 

 

17.     กระทรวงวัฒนธรรม

 

ราชการบริหารส่วนกลาง

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

12.     สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

12.1.   ตำรวจภูธรจังหวัด

12.2.   ตชด.ที่ 12 (อรัญประเทศ)

12.3.   ด่านตรวจคนเข้าเมืองอรัญประเทศ

12.4.   สภ.อ.เมืองสระแก้ว

12.5.   สภ.อ.อรัญประเทศ

12.6.   สภ.อ.วัฒนานคร

12.7.   สภ.อ.ตาพระยา

12.8.   สภ.อ.คลองหาด

12.9.   สภ.อ.วังน้ำเย็น

12.10.   สภ.อ.เขาฉกรรจ์

12.11.   สภ.กิ่ง อ.วังสมบูรณ์

12.12.   สภ.กิ่ง อ.โคกสูง

12.13.   สภ.ต.โคกอีหลง

12.14.   สภ.ต.คลองลึก

12.15.   สภ.ต.หนองหมากฝ้าย

12.16.   สภ.ต.เขาสิงโต

12.17.   สภ.ต.คลองน้ำใส

12.18.   สภ.ต.บ้านทัพไทย

12.19.   สภ.ต.บ้านทับใหม่

12.20.   หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ภ.จังหวัด

12.21.   สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 3

19.     สำนักงานอัยการสูงสุด

สนง.อัยการจังหวัด

20.     สนง.คณะกรรมการเลือกตั้ง

สนง.คณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว

 

18.     สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.     สำนักงานอัยการสูงสุด

 

20.     สนง.คณะกรรมการเลือกตั้ง