ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด

สภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดสระแก้ว ในปี 2548  พบว่า ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว  36,788 บาท เป็นอันดับที่ 8 ของภาค และลำดับที่ 55 ของประเทศ โดยทั้งจังหวัดมีผลิตภัณฑ์มวลรวม 25,615 ล้านบาท รายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสาขาการขายส่งและขายปลีก คิดเป็นมูลค่า 8,977 ล้านบาท รองลงมาเป็นสาขาการเกษตรกรรม คิดเป็นมูลค่า 5,402 ล้านบาท   อันดับสามได้แก่ การผลิตอุตสาหกรรม คิดเป็นมูลค่า 2,237 ล้านบาท

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ปี 2548


BACK